Ses­tre pos­ta­le energetski neo­vis­ne

Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce u Luž­ni­ci no­mi­ni­ra­ne za naj­bo­lji energetski pro­jekt u EU

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

UČas­ne

U pro­jekt ge­oter­mal­ne di­za­li­ce to­pli­ne i so­lar­nih ko­lek­to­ra ulo­že­no je go­to­vo mi­li­jun ku­na

ok­vi­ru Eu­rop­skog tjed­na odr­ži­ve ener­gi­je, ko­ji se odr­ža­va u Bruxel­le­su, u sri­je­du je u Za­pre­ši­ću pred­stav­ljen pro­jekt ge­oter­mal­nih di­za­li­ca to­pli­ne i so­lar­nog sus­ta­va dvor­ca Luž­ni­ca. Pro­jekt vri­je­dan vi­še od 900.000 ku­na fi­nan­ci­ra­le su sa 500.000 vlas­ni­ce dvor­ca, re­dov­ni­ce Druž­be ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca, a os­ta­tak su da­li Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja u su­rad­nji s Fon­dom za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost. Vlas­ni­ca­ma će se investicija po­vra­ti­ti za ne­što vi­še od tri go­di­ne.

“Zi­mus ni­smo uklju­či­le plin za gri­ja­nje ko­ji smo pri­je mje­seč­no pla­ća­le 40.000 ku­na. Ne že­li­mo os­ta­ti sa­mo na ovom pro­jek­tu i kre­će­mo s ugrad­njom fo­to­na­pon­skih će­li­ja jer ima­mo do­bru po­zi­ci­ju kro­va na zgra­di po­red dvor­ca. To zna­či da će­mo za ko­ju go­di­nu ima­ti pot­pu­no energetski neo­vis­ne objek­te”, rek­la je Mi­ros­la­va Bra­di­ca, vr­hov­na po­gla­va­ri­ca Druž­be ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca. Is­ti pro­jekt, do­da­la je, vi­dje­la je još sa­mo u sa­mos­ta­nu u Bu­škom Bla­tu, i kad smo se ja­vi­le u Re­gi­onal­nu ener­get­sku agen­ci­ju sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske (Re­gea), ma­lo su nas za­ču­đe­no gle­da­li.

Pro­jekt Luž­ni­ca no­mi­ni­ran je ove go­di­ne za naj­bo­lji energetski pro­jekt u Bruxel­le- su, re­kao je Ju­li­je Do­mac, rav­na­telj Re­gee. Me­đu­tim, ni­je pro­gla­šen naj­bo­ljim mo­žda i za­to što je agen­ci­ja već proš­le go­di­ne do­bi­la vi­so­ko­priz­na­nje za pro­gram “I ja mo­gu ima­ti so­lar­ne ko­lek­to­re!”, ko­ji je pro­gla­šen naj­bo­ljim europ­skim pro­jek­tom u ka­te­go­ri­ji pro­mo­ci­je. Proš­le go­di­ne, spo­mi­nje Do­mac, Re­gea je u su­rad­nji s če­ti­ri žu­pa­ni­je pro­vo­di­la ener­get­ske pro­jek­te vri­jed­ne 15 mi­li­ju­na eura. Naj­vi­še ih je iz po­dru­čja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti jav­nih zgra­da i kod gra­đa­na, a ma­nje u in­dus­tri­ji i pro­me­tu.

Stje­pan Ko­žić, žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, tvr­di ka­ko su me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj do­ni­je­li Stra­te­gi­ju odr­ži­vo­ga ko­ri­šte­nja ener­gi­je i Pro­gram ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u ne­po­sred­noj po­troš­nji ener­gi­je Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je od 2012. do 2014. Žu­pa­ni­ja je sprem­na po­ti­ca­ti izgradnju ko­ge­ne­ra­cij­skih pos­tro­je­nja na bi­oma­su. Uz edu­ka­ci­ju šu­mov­las­ni­ka po­ti­cat će se ugo­vor­na pro­da- ja to­pli­ne iz bi­oma­se u zgra­da­ma jav­ne na­mje­ne za što je na­prav­lje­na već i pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja za de­set škola.

Osim to­ga žu­pa­ni­ja će iz­ra­di­ti op­ći plan ra­s­vje­te u gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma. U su­rad­nji s Re­ge­om pro­vo­di se upra­vo ener­get­sko cer­ti­fi­ci­ra­nje zgra­da jav­ne na­mje­ne i do kra­ja ove go­di­ne, Ko­žić obe­ća­je, svi nji­ho­vi objek­ti imat će za­ko­nom pro­pi­sa­ne ener­get­ske cer­ti­fi­ka­te.

Ivan Pr­žulj iz Re­gee na­vo­di da ukup­ni troškovi za pro­ved­bu pla­na ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji iz­no­se 5,7 mi­li­ju­na ku­na. Iz pro­ra­ču­na žu­pa­ni­je iz­dvo­je­no je 1,2 mi­li­ju­na ku­na, a os­ta­lo su ne­po­vrat­na sred­stva iz europ­skih i hr­vat­skih fon­do­va.

U po­vo­du Ener­get­skog da­na Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je Pr­žulj je iz­dvo­jio pro­jekt “Ze­le­na ener­gi­ja” pre­ma ko­jem bi se po­ti­ca­lo ko­ri­šte­nje šum­ske bi­oma­se i “Gos­po­da­re­nje ener­gi­jom u ško­la­ma”, ko­jem je ta­ko­đer cilj gri­ja­nje iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Tre­ći pro­jekt je “I ja mo­gu ima­ti so­lar­ne ko­lek­to­re!”, za ko­ji je otvo­re­ni na­tje­čaj do 20. sr­p­nja.

Pd

Stje­pan Ko­žić, za­gre­bač­ki žu­pan, Ivan Pr­žulj iz Re­gee i Mi­ros­la­va Bra­di­ca, vr­hov­na po­gla­va­ri­ca Druž­be ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.