Marijan pa­lić

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Upra­va Elek­tro­de Za­greb pred­la­že Re­do­vi­toj glav­noj skup­šti­ni, sa­zva­noj za 24. sr­p­nja, da se zbog is­te­ka man­da­ta raz­ri­je­še čla­no­vi Nad­zor­nog od­bo­ra: Marijan Pa­lić, Ru­ži­ca Va­đić i Ivan Jer­ko­vić. Pa­lić je član Upra­ve Auc­to­ra i di­rek­tor Li­pa-pro­me­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.