H&M u pr­vom po­lu­go­di­štu u Hr­vat­skoj os­tva­rio pri­hod od 221 mi­li­jun ku­na

Šved­ski mod­ni la­nac glo­bal­no je po­ve­ćao tro­mje­seč­nu do­bit za 23 pos­to

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - KSE­NI­JA KALE

ŠKom­pa­ni­ja je ove go­di­ne u Hr­vat­skoj otvo­ri­la če­ti­ri no­ve tr­go­vi­ne, a glo­bal­no pla­ni­ra otvo­ri­ti 275 tr­go­vi­na i ući na još pet tr­ži­šta

ved­ski mod­ni la­nac Hen­nes&Ma­uritz (H&M) u pr­vom po­lu­go­di­štu za­ključ­no do 31. svib­nja u Hr­vat­skoj je os­tva­rio pri­hod ve­ći od 221 mi­li­jun ku­na u de­set tr­go­vi­na. Pri­tom je sa­mo u dru­gom tro­mje­se­čju imao 138,3 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da.

Kom­pa­ni­ja je od po­čet­ka go­di­ne u Hr­vat­skoj otvo­ri­la če­ti­ri no­ve tr­go­vi­ne. Ti se po­da­ci mo­gu iščitati iz re­zul­ta­ta H&M gru­pe za pr­vih šest mje­se­ci za raz­dob­lje od 1. pro­sin­ca 2011. za­ključ­no do 31. svib­nja ove go­di­ne.

Is­to­dob­no u iz­vješ­ću o re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja za dru­go tro­mje­se­čje, objav­lje­ni­ma u sri­je­du na ra­zi­ni gru­pe, sto- ji da je H&M imao rast do­bi­ti od go­to­vo 23 pos­to za­hva­lju­ju­ći do­broj pro­da­ji pro­ljet­nih ko­lek­ci­ja i sta­bil­ni­jim ci­je­na­ma pa­mu­ka.

U raz­dob­lju od ožuj­ka do svib­nja šved­ska je tvrt­ka os­tva­ri­la ne­to do­bit od 5,22 mi­li­jar­de šved­skih kru­na (745 mi­li­ju­na do­la­ra) na­kon 618 mi­li­ju­na do­la­ra ko­li­ko je iz­no­si­la u is­tom tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne. Pri­ho­di su se po­pe­li na go­to­vo 37 mi­li­jar­di kru­na (5,3 mi­li­jar­de do­la­ra) u od­no­su na 4,6 mi­li­jar­di do­la­ra u is­tom lanj­skom tro­mje­se­čju za­hva­lju­ju­ći snaž­noj pro­da­ji pro­ljet­nih ko­lek­ci­ja. Vi­so­ka ci­je­na pa­mu­ka, ko­ja je sma­nji­la do­bit u pret­hod­nom tro­mje­se­čju, sta­bi­li­zi­ra­la se u dru­gom tro­mje­se­čju, što je kom­pa­ni­ji po­mo­glo da za­dr­ži bru­to mar­žu na ra­zi­ni proš­le go­di­ne ka­da je iz­no­si­la 61,7 pos­to.

“Na­ši su kup­ci do­bro re­agi­ra­li na pro­ljet­ne ko­lek­ci­je, što se vi­di u po­ve­ća­nju na­še­ga tr­žiš­nog udje­la u ma­lo­pro­da­ji odje­će iako su pri­li­ke na tom tr­ži­štu i da­lje iz­a­zov­ne”, tvr­di pred­sjed­nik Upra­ve Karl-Jo­han Per­sson.

Na­po­mi­nje da će tvrt­ka us­tra­ja­ti u planovima da do kra­ja go­di­ne otvo­ri 275 no­vih tr­go­vi­na, a pos­lo­va­nje pro­ši­ri na pet no­vih tr­ži­šta, u Bu­gar­skoj, Mek­si­ku, Le­to­ni­ji, Ma­le­zi­ji i Taj­lan­du.

Za dru­go po­lu­go­di­šte mod­ni la­nac naj­av­lju­je po­kre­ta­nje pro­da­je pre­ko in­ter­ne­ta u SAD-u. U slje­de­ćoj bi go­di­ni tre­bao po­kre­nu­ti no­vi la­nac tr­go­vi­na “& Ot­her Sto­ri­es”, u ko­ji­ma će pro­da­va­ti skup­lju i kva­li­tet­ni­ju odje­ću.

PXL

U šved­skoj kom­pa­ni­ji ima­ju raz­lo­ga bi­ti za­do­volj­ni zbog pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.