Po­li­ci­ja u Ja­dran­ka­me­nu spa­ša­va­la i An­či Bašić

Rad­ni­ci tvrt­ke u ste­ča­ju i da­lje ne priz­na­ju sud­ske od­lu­ke

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Na­kon što je biv­ši ste­čaj­ni upra­vi­telj Ja­dran­ka­me­na Ivo Bu­čan ne­dav­no dos­lov­ce po­tje­ran s Bra­ča, si­tu­aci­ja se ne po­prav­lja ni s no­vom upra­vi­te­lji­com. Na­ime, i no­va ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Ja­dran­ka­me­na An­či Bašić u sri­je­du je mo­ra­la tra­ži­ti asis­ten­ci­ju po­li­ci­je ka­ko bi je spa­si­li od štraj­ka­ša, baš kao što je to bio slu­čaj i s biv­šim upra­vi­te­ljem Ivom Bu­ča­nom.

Po­bu­nje­ni rad­ni­ci Ja­dran­ka­me­na, pre­dvo­đe­ni sin­di­kal­nim čel­ni­kom Ton­či­jem Dr­pi­ćem, po­nov­no su blo­ki­ra­li ula­zak u krug po­du­ze­ća iako su no­vu upra­vi­te­lji­cu ne­dav­no do­če­ka­li s ru­ža­ma. Što­vi­še, ka­ko pre­no­si Ve­čer­nji list, štraj­ka­ši su joj čak i za­bra­ni­li od­la­zak iz Pu­čiš­ća u služ­be­nom auto­mo­bi­lu ko­ji su za­pli­je­ni­li. Štraj­ka­ši su se oku­pi­li pred ula­zom u Ja­dran­ka­men, a kad je po­ku­ša­la po­jas­ni­ti ka­ko sa­mo ra­di svoj po­sao te da je doš­la zbog nji­ho­vih po­tra­ži­va­nja i da bi im is­pla­ti­la pla­će, nad­gla­sa­li su je i ušut­ka­li, pi­še Ve­čer­nji.

Do­vi­ki­va­njem i upa­di­ca­ma pre­ki­nu­to je i nje­zi­no obra- ća­nje no­vi­na­ri­ma. No­va muč­na sce­na us­li­je­di­la je kad je ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca po­ku­ša­la ući u auto­mo­bil ko­jim se do­vez­la, par­ki­ran u sre­di­štu Pu­čiš­ća. Auto­mo­bil su okru­ži­li po­bu­nje­ni rad­ni­ci te ga blo­ki­ra­li s dva vo­zi­la.

Mjes­to je us­pje­la na­pus­ti­ti tek na­kon po­li­cij­ske in­ter­ven­ci­je, i to u po­li­cij­skom auto­mo­bi­lu. Sin­di­ka­lis­ti na­vo­de da Bašić ne­ma­ju namjeru pus­ti­ti u Ja­dran­ka­men.

“Doš­la je u Pu­čiš­ća vo­zi­lom Ja­dran­ka­me­na, za ko­je smo pri­ja­vi­li da nam je ukra­de­no. To je onih šest auto­mo­bi­la po ko­je smo do­la­zi­li u Split i zbog ko­jih smo tu­ži­li biv­še­ga ste­čaj­nog upra­vi­te­lja Ivu Bu­ča­na. Za­to joj ni­smo do­pus­ti­li da se odve­ze na­šim auto­mo­bi­lom”, objas­nio je Dr­pić pos­tup­ke štraj­ka­ša.

PXL

Ne­po­želj­na An­či Bašić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.