Ki­ne­zi kre­di­ti­ra­ju ter­mo­elek­tra­nu

Kod do­bo­ja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Pred­stav­ni­ci vlas­ti RS i kom­pa­ni­je Elec­tric Fi­nan­ce Te­am pot­pi­sa­li su u sri­je­du u Ba­njoj Lu­ci ugo­vor o zaj­mu od 350 mi­li­ju­na eura s Ki­ne­skom ra­zvoj­nom ban­kom za grad­nju Ter­mo­elek­tra­ne Sta­na­ri kod Do­bo­ja, či­ja se ukup­na vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 550 mi­li­ju­na eura. Ugo­vo­rom je pre­dvi­đe­no i pro­ši­re­nje pro­izvod­nje u ta­moš­njem rud­ni­ku ug­lje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.