Fes­ti­va­lu si­ra u sve­tvin­čen­tu

Hr­vat­ski si­ra­ri na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Pr­vi Fes­ti­val si­ra u Is­tri odr­žat će se u Sve­tvin­čen­tu od 29. lip­nja do 1. sr­p­nja. Cilj fes­ti­va­la je uje­di­ni­ti sto­ča­re i si­ra­re iz Hr­vat­ske i ši­re, te kul­tu­ru uži­va­nja mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da uz­dig­nu­ti na vi­šu ra­zi­nu. Pred­sta­vit će se 25 pro­izvo­đa­ča iz ci­je­le Hr­vat­ske, od ma­lih pro­izvo­đa­ča si­ra do ve­li­kih hr­vat­skih si­ra­na kao što su Du­kat i Agro­la­gu­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.