Na­kon Bruxel­le­sa i Lon­don ko­či Rya­na­ir

Bri­tan­ska an­ti­mo­no­pol­ska agen­ci­ja uoči pre­uzi­ma­nja Aer Lin­gu­sa naj­a­vi­la is­tra­gu pro­tiv Rya­na­ira plan

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - TO­MIS­LAV OHAREK

IRya­na­ir za Aer Lin­gus nu­di 694 mi­li­ju­na eura, što je pre­mi­ja od čak 38,3 pos­to. Upra­va Aer Lin­gu­sa po­ru­či­la di­oni­ča­ri­ma da ne pro­da­ju

rski ni­sko­bu­džet­ni zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik Rya­na­ir tre­ći put ide u po­ku­šaj pre­uzi­ma­nja ma­nje­ga ir­sko­ga kon­ku­ren­ta Aer Lin­gu­sa. Na­ime, Upra­va Ryna­ira, na če­lu s Mic­ha­elom O’Le­aryjem, obja­vi­la je ka­ko će za Aer Lin­gus po­nu­di­ti 694 mi­li­ju­na eura. To je pak pre­mi­ja od čak 38,3 pos­to u od­no­su na po­s­ljed­nju vri­jed­nost di­oni­ce te kom­pa­ni­je pri­je ove naj­a­ve te 46,7-pos­tot­na pre­mi­ja u od­no­su na pro­sječ­nu ci­je­nu di­oni­ce u pro­tek­lih šest mje­se­ci.

Po­s­lje­dič­no je vri­jed­nost di­oni­ce Aer Lin­gu­sa na Lon­don­skoj bur­zi ju­čer po­ras­la za vi­še od 20 pos­to, no Upra­va je po­ru­či­la di­oni­ča­ri­ma da se ne oba­zi­ru na na­no­vi­ju po­nu­du Rya­na­ira. Ina­če Rya­na­ir već dr­ži 29,82 pos­to u Aer Lin­gu­su, či­ji je ve­ći dio ku­pio kra­jem 2006. i po­čet­kom 2007. go­di­ne.

U Rya­na­iru sma­tra­ju da su se okol­nos­ti bit­no pro­mi­je­ni­le u od­no­su na kraj 2006. ka­da su po­das­tr­li pr­vu, ne­us­pje­lu po­nu­du za Aer Lin­gus, te da uvjer­lji­vi raz­lo­zi na­vo­de na za- Ir­ska do Ame­ri­ke Pred­sjed­nik Upra­ve Rya­na­ira Mic­ha­el O’Le­ary is­tak­nuo je ka­ko bi u slu­ča­ju pre­uzi­ma­nja Aer Lin­gu­sa nje­go­va kom­pa­ni­ja za pet go­di­na po­ve­ća­la broj pre­ve­ze­nih put­ni­ka sa 9,5 na 14 mi­li­ju­na go­diš­nje. Rya­na­ir bi se ta­da ta­ko­đer usre­do­to­čio na ja­ča­nje tran­sa­tlant­ske flo­te. klju­čak da će di­oni­ča­ri Aer Lin­gu­sa pri­hva­ti­ti nji­ho­vu po­nu­du, a vlas­ti u Eu­rop­skoj uni­ji odo­bri­ti tran­sak­ci­ju.

Na­ime, po­ku­šaj pre­uzi­ma­nja 2007. go­di­ne blo­ki­ra­la je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja jer su te dvi­je kom­pa­ni­je dr­ža­le 80 pos­to zrač­nog pro­me­ta u Du­blin i iz Du­bli­na, a za­nim­lji­vo je što je to bi­la pr­va blo­ka­da pre­uzi­ma­nja u zra­ko­plov­nom sek­to­ru u vi­še od 20 go­di­na.

“Po­nu­da pred­stav­lja ve­li­ku pri­li­ku za po­ve­zi­va­nje Aer Lin­gu­sa s Rya­na­irom ka­ko bi se for­mi­ra­la ja­ka ir­ska zra­ko­plov­na gru­pa ko­ja će mo­ći us­pješ­no kon­ku­ri­ra­ti os­ta­lim ve­li­kim europ­skim zra­ko­plov­nim gru­pa­ma na če­lu s Air Fran­ce­om, Bri­tish Airwaysom i Luf­t­han­som”, po­ru­ču­je iz­vr­š­ni di­rek­tor Rya­na­ira Mic­ha­el O’Le­ary, a pre­no­si Blo­om­berg.

Ako Bruxel­les ovaj put i odo­bri pre­uzi­ma­nje, či­ni se da ga pla­ni­ra za­kom­pli­ci­ra­ti Lon­don stra­hu­ju­ći da bi se u po- di u Du­bli­nu, ko­ja dr­ži 25 pos­to udje­la u Aer Lin­gu­su i raz­miš­lja o pro­da­ji u sklo­pu pro­gra­ma pri­va­ti­za­ci­je ko­ji obu­hva­ća niz dr­žav­nih po­du­ze­ća. Na­ime, Ir­ska po­ku­ša­va ob­no­vi­ti gos­po­dar­stvo na­kon što je u stu­de­no­me 2010. za­tra­ži­la 85 mi­li­jar­di eura po­mo­ći od Eu­rop­ske uni­je i Me­đu­na­rod­no­ga mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) jer se naš­la na ru­bu slo­ma zbog go­le­mih du­go­va.

Mic­ha­el O'Le­ary,

pred­sjed­nik Upra­ve Rya­na­ira, ne odus­ta­je od ma­nje­ga kon­ku­ren­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.