Vi­jes­ti

Pred­sjed­nik svjet­ske ša­hov­ske fe­de­ra­ci­je ku­pio bu­gar­ski Pe­trol

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Kir­san Iljum­ži­nov, ru­ski mul­ti­mi­li­ju­naš i pred­sjed­nik Svjet­ske ša­hov­ske fe­de­ra­ci­je, pre­uzeo je ve­ćin­ski udio u naj­ve­ćoj bu­gar­skoj naf­t­noj kom­pa­ni­ji Pe­trol, ko­ja ima 380 cr­p­ki di­ljem zem­lje. Iljum­ži­nov je pos­ti­gao do­go­vor o pre­uzi­ma­nju 52,5 pos­to Pe­tro­la pre­ko svo­je švi­car­ske tvrt­ke Cre­dit Médi­ter­ranée. Naj­ve­ći dio di­oni­ca, 47,5 pos­to, pre­uzet je od De­ni­sa Er­šo­va, a do­dat­nih pet pos­to od Alek­san­dra Mel­ni­ka. Os­ta­le di­oni­ce i da­lje os­ta­ju u vlas­niš­tvu Mit­ka Sa­be­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.