Aci iz­a­brao Pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne

//// i no­ve čla­no­ve nad­zor­nog od­bo­ra

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Na re­dov­noj sjed­ni­ci Glav­ne skup­šti­ne Adri­atic Cro­atia International Clu­ba (ACI) mi­nis­tar tu­riz­ma RH Veljko Ostojić ime­no­van je pred­sjed­ni­kom Glav­ne skup­šti­ne. Za za­mje­ni­ka je iz­a­bran mi­nis­tar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Siniša Haj­daš Don­čić. Na skup­šti­ni je iz­a­bran i no­vi Nad­zor­ni od­bor u sas­ta­vu: Do­ris Pe­ru­čić, Ta­ma­ra Mar­tin­čić, Mla­den Mi­jač i Te­di Chi­ava­lon. Duž­nos­ti su raz­ri­je­še­ni do­sa­daš­nji čla­no­vi Nad­zor­nog od­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.