Ras­troš­na vlast

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Ne di­raj auto­no­mi­je! Kao pri­mje­re ras­troš­nos­ti re­gi­onal­nih vlas­ti, Ra­joy na­vo­di na­pu­šte­nu zrač­nu lu­ku u auto­no­mi­ji Kas­ti­lja-La Man­c­ha i prazan za­tvor u Ka­ta­lo­ni­ji, no ti pri­mje­ri ni­su re­pre­zen­ta­tiv­ni. Kad se ne­ka dr­ža­va kao Špa­njol­ska sastoji od 17 re­gi­ja, za­kon vje­ro­jat­nos­ti na­la­že da će se na re­gi­onal­nom ni­vou do­go­di­ti i mno­go slu­ča­je­va ne­ra­zum­nog tro­še­nja, pro­ne­vje­ra i ko­rup­ci­je. Me­đu­tim, špa­njol­ske su re­gi­je od­go­vor­ne za ma­nje od tre­ći­ne ukup­nog dr­žav­nog du­ga, dok is­to­vre­me­no sno­se vi­še od tre­ći­ne ukup­nog jav­nog tro­ška. A ve­ći­nu nov­ca tro­še ne na izgradnju aero­dro­ma i za­tvo­ra, ne­go na zdrav­s­tvo, obra­zo­va­nje i dru­ge te­melj­ne us­lu­ge, ko­je su u Špa­njol­skoj pot­pu­no de­cen­tra­li­zi­ra­ne. Ra­joyev udar na re­gi­je ta­ko igra dvos­tru­ku ulo­gu: suz­bi­ja­nje nji­ho­ve auto­no­mi­je i kre­sa­nje so­ci­jal­nih da­va­nja, što bi usre­ći­lo špa­njol­ske vje­rov­ni­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.