B alo Du­ga­utra­di­ci­ja­uuun ovo­mu­ru­hu

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Slav­ni da­ni Do­mo­vin­skog ra­ta od­ni­je­li su svoj ugos­ti­telj­ski da­nak, sve dok toč­no pri­je de­set­lje­ća, po­čet­kom no­vog mi­le­ni­ja, res­to­ran ni­je pre­uze­la ugos­ti­telj­ska obi­telj Bo­ban i na­kon ne­ko­li­ko mu­ko­tr­p­nih go­di­na stva­ra­nja no­vog gas­tro­nom­skog li­ka, ko­ji ni­je za­pos­ta­vio tra­di­ci­ona­lis­tič­ku i na­ci­onal­nu kom­po­nen­tu u svo­jim je­lov­ni­ci­ma, ni­je “Vi­no­do­lu” vra­ti­la sta­ru sla­vu.

Što­vi­še, bu­du­ći da su za­jed­no s res­to­ra­nom Bo­ba­ni za­dr­ža­li i še­fa ku­hi­nje Mi­ću To­li­ća, ko­ji je do­bro poz­na­vao smisao i bit ku­hi­nje “Vi­no­do­la”, uz po­moć maj­sto­ra Marija Če­pe­ka, ko­ji sva­kog tjed­na u ovom res­to­ra­nu ne­pre­ki­nu­te sto­ljet­ne tra­di­ci­je, to na­s­lje­đe us­kla­đu­je sa su­vre­me­nih ku­li­nar­skim iz­a­zo­vi­ma, res­to­ran je da­nas pos­tao omi­lje­na des­ti­na­ci­ja za­gre­bač­kih gur­ma­na i nji­ho­vih gos­ti­ju, me­đu ko­ji­ma se is­ti­ču upra­vo lju­bi­te­lji do­bre ku­hi­nje iz pos­lov­nog svi­je­ta. Ko­li­ko je po­vje­re­nje gos­ti­ju u “Vi­no­dol” naj­bo­lje svje­do­či i je­lov­nik ko­ji se mi­je­nja sva­ko­ga da­na, pri­la­go­đen ne sa­mo se­zon­skim i pri­rod­no uz­go­je­nim na­mir­ni­ca­ma, već i us­kla­đe­nos­ti sa vlas­ti­tom proš­loš­ću.

Ta­ko sva­kod­nev­no, me­đu de­se­tak vr­s­nih je­la, na ko­ja su u “Vi­no­do­lu” s pra­vom po­nos­ni, sre­diš­nje mjes­to za­uzi­ma pros­lav­lje­na ja­nje­ti­na i koz­le­ti­na sa raž­nja, kao i ne­zo­bi­laz­na pe­ka ili lon­ci od me­sa i po­vr­ća, u je­lov­ni­ci­ma ko­ji se sli­je­de, gar­ni­ra­ni su­vre­me­nim ina­či­ca­ma na­ših iz­vor­nih ju­ha, škam­pi­ma u vr­s­nom vin­skom uma­ku sa pu­rom i tar­tu­fi­ma, na ža­ru po­pe­če­nim ko­tle­ti­ma gra­ti­ni­ra­nim krus­ta­ma od me­kih i tvr­dih si­re­va za­či­nje- nim pro­bra­nim aro­ma­tič­nim bi­ljem, ili pak ma­što­vi­tim ku­li­nar­skim do­miš­lja­ji­ma od se­zon­skog vo­ća i eko­lo­ški uz­go­je­nih agru­ma sa na­ših oto­ka. Dal­ma­tin­ska Za­go­ra i na­še pri­oba­lje, Za­greb i Hr­vat­ska tra­di­ci­ja i su­vre­me­nost mi­ri­šu i ku­ša­ju se u “Vi­no­do­lu”, res­to­ra­nu ko­ji na vlas­ti­toj proš­los­ti od­luč­no gra­di svo­ju bu­duć­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.