Škole je­zi­ka

Poslovni Dnevnik - - VODIČ -

Ba­vi se je­zič­nim ind ivid ual­nim i grup­nim tre­nin­zi­ma, pri­je­vod ima, tes­ti­ra­nji­ma uži­vo ili onli­ne za kom­pa­ni­je i po­jed in­ce P re­vo­đe­njem se ba­vi od 1994.god ine.Tvrt­ka d anas ima vi­še od 50 0 struč­nih pre­vod ite­lja, ra­za­su­tih po ci­je­lo­me svi­je­tu Tvrt­ku u po­s­ljed nje vri­je­me sve češ­će an­ga­ži­ra­ju ma­nje tvrt­ki ko­je se ba­ve ne­kim uskos­pe­ci­ja­li­zi­ra­nim pod ru­čjem Za­gre­bač­ka tvrt­ka u pos­lo­vi­ma pre­vo­đe­nja su­ra­đu­je sa sred njim i ve­ćim tvrt­ka­ma te raz­nim d ru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.