Po­ve­ća­no ula­ga­nje u ko­mu­ni­ka­ci­je

Ko­mu­ni­ci­ra­nje s kli­jen­ti­ma i me­di­ji­ma kom­pa­ni­ja­ma sve važ­ni­je

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Pre­ma miš­lje­nju 46 ko­mu­ni­ka­cij­skih pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji su su­dje­lo­va­li u tro­mje­seč­nom is­tra­ži­va­nju Grayling PULSE, per­cep­ci­ja vri­jed­nos­ti ko­mer­ci­jal­nog us­pje­ha ko­mu­ni­ka­ci­ja po­ve­ća­va se u re­gi­ja­ma CEE & SEE, Ru­si­ji i Eu­ro­azi­ji. Tvrt­ke u re­gi­ja­ma CEE, SEE, Ru­si­ji i Eu­ro­azi­ji na­vo­de po­ve­ća­nje ulaganja u di­gi­tal­ne me­di­je i ko­mu­ni­ka­ci­ju (45% is­pi­ta­ni­ka), a ula­ga­nje u kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i uprav­lja­nje re­pu­ta­ci­jom kao i kriz­no ko­mu­ni­ci­ra­nje os­ta­je kons­tant­no pre­ma go­to­vo 50% is­pi­ta­ni­ka ko­ji ne is­ti- Pe­tra Gelb Grayling ču pro­mje­ne pos­to­je­ćih inves­ti­cij­skih ra­zi­na. Či­ni se da se teh­no­lo­ški i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski sek­tor kao i sek­tor me­di­ja po­ku­ša­va­ju inves­ti­ci­ja­ma iz­vu­ći iz re­ce­si­ja jer je 15,1% is­pi­ta­ni­ka iz­ja­vi­lo po­ve­ća­nje ulaganja u re­gi­ja­ma CEE & SEE i 11,6% u Eu­ro­azi­ji.

“Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, a po­se­bi­ce u vri­je­me re­ce­si­je svje­do­či­mo ve­li­kim pro­mje­na­ma u ko­mu­ni­ka­cij­skom sek­to­ru u re­gi­ji ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe”, iz­ja­vi­la je Pe­tra Gelb, di­rek­to­ri­ca pos­lo­va­nja Grayling s kli­jen­ti­ma na po­dru­čju ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.