Na­kon G20 če­ka se do­go­vor u euro­zo­ni

Hol­lan­de ra­di pri­ti­sak na Mer­kel da se europ­skim fon­do­vi­ma spri­je­če spe­ku­la­ci­je obvez­ni­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

NTa­li­jan­ski pre­mi­jer Ma­rio Mon­ti otvo­rio je mo­guć­nost da se ka­pi­tal Eu­rop­sko­ga sta­bi­li­za­cij­skog fon­da ko­ris­ti za kup­nju obvez­ni­ca pe­ri­fer­nih ze­ma­lja euro­zo­ne

a dvod­nev­nom sas­tan­ku 20 gos­po­dar­ski naj­ja­čih ze­ma­lja svi­je­ta fo­kus je bi­la Eu­ro­pa, od­nos­no strah ho­će li se duž­nič­ka kri­za ko­ja je za­hva­ti­la Sta­ri kon­ti­nent pre­li­ti i na os­ta­le gos­po­dar­ske si­le.

Planovi i do­go­vo­ri o kon­kret­nim ko­ra­ci­ma po­nov­no su iz­os­ta­li, a os­ta­le su že­lje i po­ru­ka da će se do­go­vo­ri­ti o do­go­vo­ru. Na­ime, čla­ni­ce euro­zo­ne unu­tar G20 ima­ju namjeru sma­nji­ti tro­ško­ve za­du­ži­va­nja u svo­joj fi­skal­noj uni­ji, po­nu­ka­ni iz­ra­zi­to vi­so­kim pri­no­si­ma ko­je je ne­dav­no ima­la Špa­njol­ska.

Sa­mo dan na­kon što je Špa­njol­ska bi­la pri­si­lje­na pla­ti­ti vi­še od pet pos­to na no­vi jed­no­go­diš­nji dug, po­ja­vi­la se po­tre­ba za kon­kret­nim ko­ra­ci­ma ko­ji bi za­us­ta­vi­li ši­re­nje spi­ra­le ras­tu­ćih pri­no­sa na dr­žav­ne du­go­ve, što su se Nje­mač­ka, Fran­cu­ska i Ita­li­ja slo­ži­le. Me­đu­tim, ni­su se slo­ži­li oko na­či­na.

Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, ta­li­jan­ski pre­mi­jer Ma­rio Mon­ti otvo­rio je mo­guć­nost da se ko­ris­ti ka­pi­tal Eu­rop­sko­ga sta­bi­li­za­cij­skog fon­da ko­ji je te­žak 440 mi­li­jar­di eura i ko­ji bi na otvo­re­nom tr­ži­štu ku­po­vao obvez­ni­ce pe­ri­fer­nih ze­ma­lja. Iako nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel, ko­ja je na sum­mi­tu bi­la iz­lo­že­na broj­nim kri­ti­ka­ma zbog svo­jih sta­vo­va, ni­je bi­la sklo­na tak­voj ide­ji, nje­zi­ni su­rad­ni­ci ka­žu ka­ko na­kon broj­nih odr­ža­nih sas­ta­na­ka po­la­ko mi­je­nja miš­lje­nje.

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de iz­ja­vio je ka­ko su troškovi za­du­ži­va­nja Špa­njol­ske i Ita­li­je ne­pri­hvat­lji­vi.

“Ni­je pri­hvat­lji­vo da Špa­njol­ska ko­ja je ne­dav­no do­bi­la obe­ća­nje da će joj se po­mo­ći pla­ća ka­ma­tu oko se­dam pos­to. Mo­ra­mo po­ka­za­ti znat­no ve­ću spo­sob­nost za in­ter­ven­ci­ju”, ka­zao je Hol­lan­de.

Pra­vi tre­nu­tak i na­čin

Europ­ski fond za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost (EFSF) proš­le je go­di­ne do­bio bla­gos­lov za kup­nju duž­nič­kih vri­jed­nos­nih papira pro­ble­ma­tič­nih dr­ža­va na otvo­re­nom tr­ži­štu. Pri­je EFSFa je to ra­di­la Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB) ko­ja je ta­ko ku­pi­la 210 mi­li­jar­di eura vri­jed­nih obvez­ni­ca.

Za­jed­no s Europ­skim sta­bi­li­za­cij­skim me­ha­niz­mom (ESM), za ko­ji se oče­ku­je da će bi­ti po­kre­nut idu­će­ga mje­se­ca, dva bi fon­da tre­ba­la ima­ti na ras­po­la­ga­nju 500 mi­li­jar­di eura.

Upra­vo zbog tih fon­do­va i nji­ho­ve po­ten­ci­jal­ne sna­ge Hol­lan­de ra­di pri­ti­sak na An­ge­lu Mer­kel jer tra­ži da se oni ko­ris­te ka­ko bi se spri­je­či- A. Mer­kel kan­ce­lar­ka le spe­ku­la­ci­je dr­žav­nim obvez­ni­ca­ma na tr­ži­štu.

“EFSF već pos­to­ji, a ESM će usko­ro. Ko­ris­ti­mo te fon­do­ve u pra­vo­me tre­nut­ku i na pra­vi na­čin ka­ko bi­smo smi­ri­li si­tu­aci­ju ka­ko tre­ba”, ka­zao je Hol­lan­de.

Pri­ti­sak SAD-a

Na nje­go­vu stra­nu stao je ta­li­jan­ski pre­mi­jer Mon­ti, ko­ji je za­tra­žio da se europ­ski fon­do­vi ko­ris­te za sma­nje­nje ka­mat­nih sto­pa dr­žav­nih du­go­va kup­njom na se­kun­dar­nom tr­ži­štu, i to ze­ma­lja ko­je su po- slo­ži­le svo­je fi­skal­ne po­li­ti­ke.

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka ni­je ko­men­ti­ra­la ko­ji su toč­no planovi za sma­nji­va­nje pri­ti­ska na tro­ško­ve za­du­ži­va­nja, sa­mo je po­ru­či­la ka­ko je “oči­to da pos­to­je pro­ble­mi u euro­zo­ni i da je po­treb­no dje­lo­va­ti”.

“No važ­na stvar je da smo mi Eu­rop­lja­ni po­jas­ni­li ka­ko smo od­luč­ni dje­lo­va­ti”, ka­za­la je Mer­kel.

Pri­ti­sak je stva­rao i SAD, po­go­to­vo na Nje­mač­ku, tra­že­ći da se u idu­ćih ne­ko­li­ko da­na do­ne­su kon­kret­ni ko­ra­ci za sma­nje­nje kri­ze. Ame­rič­ki mi- nis­tar fi­nan­ci­ja Ti­mot­hy Ge­it­h­ner po­ru­čio je ka­ko će jav­nost u na­do­la­ze­ćim da­ni­ma čes­to ču­ti eu­rop­ske li­de­re i nji­ho­ve spe­ci­fič­ne pri­jed­lo­ge.

“Oni tre­nut­no pre­go­va­ra­ju o do­go­vo­ru ko­ji će pos­ti­ći na sas­tan­ku kra­jem idu­će­ga tjed­na”, ka­zao je Ge­it­h­ner.

Bi­lo ka­ko bi­lo, inves­ti­to­ri će mo­ra­ti če­ka­ti još tje­dan da­na i na­da­ti se da će li­de­ri euro­zo­ne pos­ti­ći kon­sen­zus i do­ni­je­ti od­lu­ku o kon­kret­nim po­te­zi­ma. Za sa­da pos­to­je sa­mo ide­je, što ni­ko­ga ne veseli.

EPA

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Franço­is Hol­lan­de sma­tra da su vi­so­ki troškovi za­du­ži­va­nja

Špa­njol­ske i Ita­li­je ne­pri­hvat­lji­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.