Tjed­no Sr­bi vra­te 10 auto­mo­bi­la le­asing ku­ća­ma

U pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne dug gra­đa­na Sr­bi­je pre­ma le­asing ku­ća­ma po­ve­ćan je sa 418,2 na 428,6 mi­li­ju­na eura, a par­kin­zi le­asing ku­ća zbog ma­sov­nog vra­ća­nja vo­zi­la pos­ta­ju pre­ti­jes­ni si­tu­aci­ja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - RATO PETKOVIĆ/VLM

Upo­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne le­asing tr­ži­šte u Sr­bi­ji sma­nje­no je za dvi­je tre­ći­ne. Go­di­ne 2008. to je tr­ži­šte vri­je­di­lo 900 mi­li­ju­na eura, a sa­da je is­pod 300 mi­li­ju­na eura. Na­ime, “sta­rim” ugo­vo­ri­ma is­tje­če rok, a no­vi se skla­pa­ju u pu­no ma­njem bro­ju. Od po­čet­ka go­di­ne vri­jed­nost sklop­lje­nih le­asing ugo­vo­ra iz­no­si sve­ga 47,8 mi­li­ju­na eura.

Pre­ma ri­je­či­ma Bo­ja­na Ba­še, glav­nog di­rek­to­ra tvrt­ke S le­asing, do dras­tič­nog pa­da doš­lo je u 2009. i 2010. go­di­ni ka­da je vri­jed­nost le­asing tr­ži- šta pala sa 850 na 270 mi­li­ju­na eura. La­ni je u jed­nom tre­nut­ku za­bi­lje­žen la­gan opo­ra­vak tr­ži­šta uz skok od 18 pos­to, ali je to krat­ko tra­ja­lo, pa je sa­da sve vi­še pi­ta­nja kre­će li ono pre­ma nes­tan­ku. Pre­ma po­da­ci­ma sre­diš­nje ban­ke le­asing ku­će su na kra­ju 2011. go­di­ne za­bi­lje­ži­le gu­bi­tak od 7,5 mi­li­ju­na eura, a sa­mo tri mje­se­ca pri­je ima­le su do­bit od dva mi­li­ju­na eura.

Pre­ma ocje­ni Pe­tra Ga­vra­no­vi­ća, glav­nog taj­ni­ka Udru­že­nja le­asing kom­pa­ni­ja, ko­jih u Sr­bi­ji ima 17, le­asing tr­ži­šte tr­pi po­s­lje­di­ce sma­nje­nja ula- ga­nja. Slič­no se do­ga­đa i s pro­da­jom auto­mo­bi­la. Zbog ne­mo­guć­nos­ti ot­pla­ći­va­nja obve­za pre­ma le­asing ku­ća­ma gra­đa­ni ma­sov­no vra­ća­ju auto­mo­bi­le, sva­kog tjed­na vra­ti se naj­ma­nje 10 vo­zi­la, ta­ko da su par­kin­zi pos­ta­li pre­ti­jes­ni. Za­ni­ma­nje za kup­nju vra­će­nih auto­mo­bi­la je sma­nje­no pa ih le­asing ku­će pro­da­ju di­le­ri­ma po ci­je­ni ni­žoj za 30 pos­to.

U pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne dug gra­đa­na pre­ma le­asing ku­ća­ma po­ve­ćan je sa 418,2 na 428,6 mi­li­ju­na eura. Raz­log je što sve vi­še kli­je­na­ta os­ta­je bez pos­la. Sve ma­nje ugo­vo­ra Broj ugo­vo­ra la­ni je sma­njen sa 40.393 na 39.327, od­nos­no za 2,6 pos­to. Is­to­dob­no je po­ve­ćan broj kli­je­na­ta ko­ji kas­ne s ot­pla­tom obve­za. Broj po­du­ze­ća ko­ja kas­ne s ot­pla­tom po­ve­ćan je za 3,6 pos­to, a du­go­vi po­du­zet­ni­ka iz­no­se 557,3 mi­li­ju­na eura. Ten­den­ci­ja sma­nje­nja no­vih le­asing ugo­vo­ra nas­tav­lje­na je i ove go­di­ne ka­da je pad bio 11,9 pos­to. Sa­mo u svib­nju, pre­ma po­da­ci­ma Udru­ge ba­na­ka Sr­bi­je, sma­nje­nje je 1,5 pos­to.

FO­TO­LIA

Le­asing ku­će, na­vod­no, vra­će­na vo­zi­la pro­da­ju di­le­ri­ma auto­mo­bi­la po 30 pos­to ni­žim ci­je­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.