U špa­njol­skoj je omjer jav­nog i bdp-a 69%, no DUG BAN­KAR­SKOG SUS­TA­VA IZ­NO­SI 305% BDP-A, Ko­li­ko i uku­pan dug pet ze­ma­lja u Kri­zi

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

– da će ih vla­de iz­vu­ći iz kri­ze. Špa­njol­ske su ban­ke špe­ku­li­ra­le na porastu ci­je­na ne­kret­ni­na ko­ji je nji­ho­vim kli­jen­ti­ma tre­bao do­ni­je­ti znat­nu ka­pi­tal­nu do­bit. Što­vi­še, vlas­ni­ci­ma ne­kret­ni­na čes­to su iz­da­va­li kre­di­te ko­ji su pre­ma­ši­va­li 100 pos­to te­melj­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne.

Ka­ko bi na­do­mjes­ti­li šte­tu ko­ju je uz­ro­ko­va­lo nji­ho­vo ne­pro­miš­lje­no po­na­ša­nje, od Eu­rop­ske su sre­diš­nje ban­ke pri­mi­li do­dat­ne 303 mi­li­jar­de eura, a od Eu­rop­skog fon­da za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost da­nas mo­gu oče­ki­va­ti još 100 mi­li­jar­di eura. Do­bar dio tog nov­ca ni­kad ne­će bi­ti vra­ćen.

Za­mje­na du­ga za ka­pi­tal bi­la bi znat­no bo­lji na­čin za re­ka­pi­ta­li­za­ci­ju ba­na­ka. Umjes­to da se troškovi gu­bi­ta­ka Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke i Eu­rop­skog fon­da za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost na­met­nu europ­skim po­rez­nim obvez­ni­ci­ma, vje­rov­ni­ci ba­na­ka mo­gli bi se odre­ći di­je­la po­tra­ži­va­nja u za­mje­nu za di­oni­ce ko­je bi im us­tu­pi­li vlas­ni­ci ba­na­ka. Za­mje­na du­ga za ka­pi­tal spa­ša­va ban­ke, a ne spa­ša­va di­oni­ča­re.

U ide­al­nom slu­ča­ju vje­rov­ni­ci ba­na­ka ne bi iz­gu­bi­li no­vac je bi se nji­ho­va po­tra­ži­va­nja po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi pre­tvo­ri­la u ban­kov­ne di­oni­ce slič­ne vri­jed­nos­ti. To bi bi­lo ta­ko kad bi gu­bi­ci ba­na­ka bi­li ma­nji od nji­ho­va di­oni­čar­skog ka­pi­ta­la. Pra­vi bi gu­bi­tak pre­tr­pje­li vje­rov­ni­ci ba­na­ka tek kad bi ot­pi­sa­ni gu­bi­ci na tok­sič­nim hi­po­te­kar­nim kre­di­ti­ma bi­li ve­ći od ka­pi­ta­la ban­ke.

No, čak bi u tom slu­ča­ju bi­lo bo­lje da vje­rov­ni­ci pod­ne­su gu­bit­ke, a ne po­rez­ni obvez­ni­ci, jer bi kre­di­ti­ra­nje u bu­duć­nos­ti ta­ko bi­lo oprez­ni­je.

Bi­lan­ce ba­na­ka i dr­žav­ni dug

So­ci­ja­li­za­ci­ja jav­nog du­ga već ugro­ža­va sta­bil­ne zem­lje euro­zo­ne. Kad bi se is­to to do­go­di­lo s ban­kar­skim du­gom, ne­ka bi do­sad zdra­va gos­po­dar­stva za­vr­ši­la u po­no­ru jer su bi-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.