Pa­kis­tan po­li­caj­ce pos­lao na ski­da­nje ki­lo­gra­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Osim s raz­nim te­ro­ris­ti­ma pa­kis­tan­ski po­li­caj­ci mu­ku mu­če i s vi­škom ki­lo­gra­ma. Za­po­vjed­nik po­li­ci­je u Pu­nja­bu Ha­bi­bur Reh­man na­re­dio je de­se­ci­ma ti­su­ća pre­ti­lih čas­ni­ka da kre­nu na di­je­tu ka­ko bi iz­gu­bi­li vi­šak ki­lo­gra­ma i doš­li u for­mu ko­ja im je po­treb­na za lov­lje­nje kri­mi­na­la­ca, obja­vi­le su pa­kis­tan­ske no­vi­ne Ex­press Tribune na svo­joj in­ter­net­skoj stra­ni­ci.

Za­po­vjed­nik je od­lu­čio da nit­ko od 175.000 dje­lat­ni­ka po­li­ci­je ne smi­je ima­ti op­seg stru­ka ve­ći od 96 cen­ti­me­ta­ra.

“Ja sam na di­je­ti i ako ja to mo­gu uči­ni­ti, za­što ne bis­te vi”, upi­tao je Reh­man svo­je pre­ti­le po­dre­đe­ne. Glas­no­go­vor­ni­ca po­li­ci­je u Pu­nja­bu Na­bi­la Gha­zan­far rek­la je no­vi­na­ri­ma da za­bri­nja­va­ju­ćih 50 pos­to po­li­ca­ja­ca ima vi­šak ki­lo­gra­ma.

“Čas­ni­ci ko­ji ima­ju pre­vi­še ki­lo­gra­ma su ne­učin­ko­vi­ti jer ne mo­gu tr­ča­ti za lo­po­vi­ma, pljač­ka­ši­ma i dru­gim kri­mi­nal­ci­ma”, objas­ni­la je glas­no­go­vor­ni­ca Gha­zan­far.

Pa­kis­tan­ski po­li­caj­ci su do­bi­li rok do kra­ja mje­se­ca da iz­gu­be sve su­viš­ne ki­lo­gra­ma, a oni ko­ji­ma to ne po­đe za ru­kom od 1. sr­p­nja vi­še ne­će mo­ći obav­lja­ti po­li­cij­ski po­sao na te­re­nu.

EPA

Tr­ča­nje je za 50 pos­to po­li­ca­ja­ca ne­mo­gu­ća mi­si­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.