Hr­vat­ska se sa 60 pro­gra­ma pred­stav­lja fran­cu­skoj jav­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Hr­vat­ska će se na ve­li­kom Fes­ti­va­lu Hr­vat­ske u Fran­cu­skoj pred­sta­vi­ti sa šez­de­set kul­tur­nih, tu­ris­tič­kih, gos­po­dar­skih, sport­skih i obra­zov­nih pro­gra­ma na 43 lo­ka­ci­je. Fes­ti­val je dio kul­tur­ne se­zo­ne od ruj­na do pro­sin­ca. U sklo­pu ma­ni­fes­ta­ci­je “Cro­atie, la vo­ici! – Fes­ti­val de la Cro­atie en Fran­ce” odr­žat će se i gos­po­dar­ski fo­rum, gos­po­dar­ska pred­stav­lja­nja, a na svim ve­ćim do­ga­đa­nji­ma bit će pri­li­ke za pred­stav­lja­nje hr­vat­ske gas­tro­nom­ske po­nu­de i vi­na. Osim to­ga hr­vat­sko Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta or­ga­ni­zi­ra u Gre­no­bleu i Ni­ci Dan hr­vat­ske po­vi­jes­ti ka­da će svi uče­ni­ci do­bi­ti ma­te­ri­ja­le iz ko­jih će mo­ći upoz­na­ti Hr­vat­sku. Oče­ku­je se da će pred­stav­lja­nje Apok­si­ome­na bi­ti naj­za­pa­že­ni­ji dio fes­ti­va­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.