Vla­da:pe­lje­ški most bi­la je ide­ja SDP-A, ali sa­da za nju ne­ma nov­ca

HDZ pos­ta­vio tek pr­vi zah­tjev pred vla­da­ju­će oko pro­je­ka­ta važ­nih za ra­zvoj

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Po­tra­ga za kon­sen­zu­som HDZ pos­ta­vio tek pr­vi zah­tjev pred vla­da­ju­će oko pro­je­ka­ta važ­nih za ra­zvoj

MPre­mi­jer je, ka­žu u Vla­di, još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci po­zvao na do­go­vor o ključ­nim pi­ta­nji­ma, i to ne sa­mo s po­li­tič­kim opo­nen­ti­ma

ože li pe­lje­ški most bi­ti pr­vi pro­jekt oko ko­je­ga će sve po­li­tič­ke sna­ge u Hr­vat­skoj pos­ti­ći kon­sen­zus? Tak­vim je pri­jed­lo­gom na po­ziv pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske Ive Jo­si­po­vi­ća Ku­ku­ri­ku vla­di od­go­vo­rio li­der opor­be­nog HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, ko­ji u po­ve­zi­va­nju sje­ve­ra i ju­ga zem­lje vi­di na­ci­onal­ni i eko­nom­ski pro­jekt či­ju re­ali­za­ci­ju tre­ba po­du­pri­je­ti neo­vis­no o po­li­tič­koj bo­ji vlas­ti. U HDZu po­jaš­nja­va­ju ka­ko je taj Ka­ra- mar­kov pri­jed­log sa­mo pr­vi, a po­ziv za dalj­nje raz­go­vo­re oče­ku­ju iz Vla­de.

Ne­će pu­tem me­di­ja

U Vla­di, pak, pod­sje­ća­ju da je pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić još pred ne­ko­li­ko mje­se­ci jav­no po­zvao na pos­ti­za­nje do­go­vo­ra o ključ­nim pi­ta­nji­ma, i to ne sa­mo s po­li­tič­kim opo­nen­ti­ma, ne­go i pos­lo­dav­ci­ma i sin­di­ka­ti­ma. No, na ak­tu­al­ni pri­jed­log HDZ-a ni­su že­lje­li iz­no­si­ti re­ak­ci­je, osim što na­po­mi­nju da grad­nja Pe­lje­škog mos­ta ni­je pro­jekt ko­jem su za­uvi­jek rek­li ne. “To i jest pro­jekt ko­ji je ini­ci­ran od SDP-a s du­bro­vač­kog po­dru­čja, a Vla­da je nje­go­vu grad­nju sa­mo od­go­di­la zbog ne­mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja u ovom tre­nut­ku”, ka­že su­go­vor­nik iz Vla­de. No, iz Ure­da pre­mi­je­ra po­ru­če­no je da o te­ma- ma oko ko­jih bi se even­tu­al­no mo­glo gra­di­ti kon­sen­zus ne­će raz­go­va­ra­ti pu­tem me­di­ja.

Ni­je važ­na sa­mo ci­je­na?

Mo­guć­nost kon­sen­zu­sa oko kru­ci­jal­nih pi­ta­nja za ra­zvoj zem­lje poz­drav­lja­ju iz HUP-a. Ivan Mi­lo­lo­ža pod­sje­ća da je i sam HUP pri­je 15 da­na upu­tio ta­kav po­ziv po­zi­ci­ji i opo­zi­ci­ji, a pi­ta­nja oko ko­jih tre­ba sjes­ti ja­ko je pu­no, od Za­ko­na o ra­du, re­for­me jav­nog sek­to­ra na­da­lje. Što se pe­lje­škog mos­ta ti­če, Mi­lo­lo­ža ka­že ka­ko ne­ma saz­na­nja o to­me što tro­škov­no zna­či al­ter­na­tiv­no rje­še­nje, no do­da­je da po­ve­zi­va­nju zem­lje tre­ba pris­tu­pi­ti. De­kan za­gre­bač­kog Fa­kul­te­ta pro­met­nih zna­nos­ti i član NO HAC-a Ivan Da­dić tvr­di da je op­ci­ja ne­um­skog ko­ri­do­ra i tra­jek­t­nog po­ve­zi­va­nja ju­ga da­le­ko po­volj­ni­je rje­še­nje. “I to osam do 10 pu­ta”, po­ru­ču­je. No, pro­fe­sor s is­tog fa­kul­te­ta Želj­ko Ma­ru­šić kon­sen­zus oko mos­ta sma­tra do­brim pri­jed­lo­gom, te su­ge­ri­ra da se obra­ti paž­nju na de­ta­lje ko­ji su u iz­vor­nom pro­jek­tu bi­li me­na­glo­man­ski i mo­glo bi se do­ći do po­volj­ni­jeg rje­še­nja. Prem­da, po­ru­ču­je, ci­je­na ne tre­ba bi­ti je­di­no mje­ri­lo jer da se “grad­nju Dal­ma­ti­ne gle­da­lo sa­mo po vi­si­ni ula­ga­nja, ne bi da­nas ci­je­lo gos­po­dar­stvo ubi­ra­lo plo­do­ve”. Po­ve­zi­va­nje Du­brov­ni­ka go­diš­nje bi, ka­že, do­no­si­lo oko mi­li­jar­du eura. I po­je­di­ni eko­no­mis­ti po­put Želj­ka Lo­vrin­če­vi­ća, biv­šeg sa­vjet­ni­ka Vla­de, su­ge­ri­ra­ju da se pi­ta­nje mos­ta iz­va­di iz po­li­tič­kog i smjes­ti u pra­vi kon­tekst. “To je bio sim­bol ras­troš­nos­ti jav­nog sek­to­ra, ko­ji sa­da po­nov­no ula­zi u inves­ti­cij­ski za­mah”, zna­ko­vi­to po­ru­ču­je.

Pred­sjed­nik HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko

je kao pre­du­vjet za kon­sen­zus oko

ra­zvo­ja zem­lje iz­vu­kao me­ga­pro­jekt grad­nje pe­lje­škog

mos­ta

Ivan Mi­lo­lo­ža HUP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.