Nexus FSG u Po­žgaj gru­pu ulo­žio 37 mi­li­ju­na ku­na

Čla­no­vi klas­te­ra sma­tra­ju da ne pos­to­je tr­žiš­ni raz­lo­zi za naj­av­lje­no po­ve­ća­nje ci­je­na si­ro­vi­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BI­SER­KA RANOGAJEC bi­ser­ka.ranogajec@pos­lov­ni.h

Drv­na in­dus­tri­ja Čla­no­vi klas­te­ra sma­tra­ju da ne pos­to­je raz­lo­zi za naj­av­lje­no po­ve­ća­nje ci­je­na si­ro­vi­na

FPro­izvo­đa­či se okre­ću iz­vo­zu, ali se ža­le na ne­dos­ta­tak na­ci­onal­ne stra­te­gi­je zbog ko­je sa­mi otva­ra­ju tr­ži­šta

on­do­vi za gos­po­dar­sku su­rad­nju raz­ma­tra­ju 83 pro­jek­ta za ula­ga­nje u po­sr­nu­lo gos­po­dar­stvo. Je­dan od njih, fond ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la Nexus FGS, u Po­žgaj gru­pu inves­ti­ra 37 mi­li­ju­na ku­na. To je dru­go naj­ve­će ovo­go­diš­nje ula­ga­nje na­kon do­ka­pi­ta­li­za­ci­je Cen­tar ban­ke od 97 mi­li­ju­na ku­na.

Po­žgaj gru­pa je­dan je od naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča par­ke­ta. Go­diš­nji iz­voz u Skan­di­na­vi­ju, Tur­sku, Emi­ra­te, dr­ža­ve s po­dru­čja biv­šeg SSSR-a i dru­ge zem­lje vri­je­di vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na. Vlas­nik gru­pe Zdrav­ko Po­žgaj ne­pres­ta­no po­ve­ća­va pri­ho­de. Niz go­di­na ula­že u no­ve teh­no­lo­gi­je i ši­re­nje pro­izvod­nje iz­van ma­tič­ne tvrt­ke u Ve­li­kom Bu­kov­cu kod Lud­bre­ga gdje ra­di 300 lju­di. Ukup­no ima 400 za­pos­le­ni­ka ko­ji ra­de u Do­njem Mi­holj­cu te u za­kup­lje­nom po­go­nu u Drv­noj in­dus­tri­ji Vr­ho­vin. Na do­ma­ćem tr­ži­štu gru­pu je op­te­re­ći­va­la ne­lik­vid­nost i ne­mo­guć­nost na­pla­te, što je ote­ža­va­lo fi­nan­cij­sko pos­lo­va­nje i ot­pla­tu kre­di­ta.

“Ni­smo vi­še mo­gli pod­no­si­ti ne­pla­ća­nja, a u za­mje­nu su nam se nu­di­le ne­kret­ni­ne ko­je se ne mo­gu pro­da­ti. Za­to smo pro­da­li je­dan udio i s fon­do­vi­ma sklo­pi­li ugo­vor na pet go­di­na. Tre­nut­no pov­la­či­mo no­vac i ku­pu­je­mo si­ro­vi­ne i os­ta­le ma­te­ri­ja­le”, ka­zu­je Zdrav­ko Po­žgaj za Pos­lov­ni dnev­nik.

“Drv­na in­dus­tri­ja je još da­le­ko od iz­la­ska iz krize, a 2012. će bi­ti uis­ti­nu pri­je­lom­na go­di­na – go­di­na is­ti­ne i su­oča­va­nja s na­go­mi­la­nim te­ško­ća­ma. Mno­ge tvrt­ke će se od krize opo­rav­lja­ti slje­de­ća dva de­set­lje­ća”, pe­si­mis­ti­čan je u prog­no­za­ma i Ma­ri­jan Ka­vran, di­rek­tor Drv­no­ga klas­te­ra, ko­ji sma­tra da je u ovim uvje­ti­ma neo­dr­ži­va sva­ka pro­izvod­nja, pa ta­ko i pre­ra­da dr­va na­mi­je­nje­na do­ma­ćem tr­ži­štu.

Ve­ći­na pro­izvo­đa­ča okre­će se iz­vo­zu, ali svi se ža­le na ne­dos­ta­tak na­ci­onal­ne iz­voz­ne stra­te­gi­je, ka­že Ka­vran. Osim to­ga po­du­zet­ni­ci i da­lje mo­ra­ju sa­mi otva­ra­ti no­va tr­ži­šta. Drv­na in­dus­tri­ja i da­lje je in­dus­tri­ja dru­gog ili tre­ćeg re­da iako je u po­s­ljed­nje vri­je­me po­li­ti­ča­ri opet učes­ta­lo ka­rak­te­ri­zi­ra­ju kao “iz­voz­nu per­ja­ni­cu”, sma­tra Ka­vran. “Iz- mo­re­na slo­že­nim i ne­iz­vjes­nim pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve, pri­tis­nu­ta kro­nič­nim ne­pla­ća­njem, drv­na in­dus­tri­ja je pri­si­lje­na na iz­voz – 65 pos­to pri­ho­da do­la­zi iz ino­zem­s­tva – pa mo­že­mo go­vo­ri­ti o dje­lo­mič­nom odus­ta­ja­nju od pos­lo­va u jav­noj na­ba­vi. Ti­me se ve­lik dio pri­rod­nog i lo­gič­nog pri­ho­da od ne­ko­li­ko mi­li­jar­di ku­na pre­pu­šta ne­lo­jal­noj kon­ku­ren­ci­ji”, tu­ma­či Ka­vran.

Do­da­je da će se dr­vo­pre­ra­đi­va­či bo­ri­ti iz svih sna­ga da Hr­vat­ske šu­me ne po­ve­ća­ju ci­je­ne si­ro­vi­na, o če­mu se go­vo­ri od do­la­ska no­ve vlas­ti. Ka- vran sma­tra da ne­ma tr­žiš­nih raz­lo­ga za ko­rek­ci­ju ci­je­na si­ro­vi­ne jer se ci­je­ne ni­su bit­ni­je po­ve­ća­le ni u Eu­rop­skoj uni­ji. Ka­vran pod­sje­ća i ka­ko su u me­đu­vre­me­nu pro­pa­li broj­ni pro­izvo­đa­či u Ita­li­ji i Fran­cu­skoj, a u is­toč­noj Eu­ro­pi još se zbra­ja­ju šte­te u sek­to­ru.

PXL

Zbog ne­pla­ća­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu drv­na in­dus­tri­ja 65 pos­to pri­ho­da do­bi­va iz ino­zem­s­tva

Z. Po­žgaj Po­žgaj gru­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.