Pe­tir: Vla­da ugro­ža­va bi­olo­ški su­ve­re­ni­tet dr­ža­ve

Do­pu­šta se uvoz ku­ku­ru­za i pa­mu­ka s ni­žom ra­zi­nom GMO-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

VI Eu­rop­ska ko­mi­si­ja do­pu­šta uvoz svih tih pro­izvo­da na za­jed­nič­ko tr­ži­šte Uni­je, ka­žu u Vla­di

la­da mo­ra po­vu­ći ured­bu ko­ja do­pu­šta uvoz pet sor­ti ku­ku­ru­za i dvi­je pa­mu­ka, za­tra­ži­la je ju­čer pot­pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske se­ljač­ke stran­ke Ma­ri­ja­na Pe­tir. Ra­di se o “Ured­bi o iz­mje­ni i do­pu­na­ma ured­be o ra­zi­ni ge­net­ski mo­di­fi­ci­ra­nih or­ga­ni­za­ma (GMO) u pro­izvo­di­ma is­pod ko­je pro­izvo­di ko­ji se stav­lja­ju na tr­ži­šte ne mo­ra­ju bi­ti oz­na­če­ni kao pro­izvo­di ko­ji sa­dr­že GMO”. Upo­zo­ri­la je pre­mi­je­ra da “ured­bom ig­no­ri­ra od­lu­ke svih žu­pa­ni­ja ko­je su se još u raz­dob­lju 2003.-2010. pro­gla­si­le slo­bod­ni­ma od GMOa”. Spor­ni pro­pis, us­t­vr­di­la je, ne pra­te po­da­ci o zdrav­s­tve­noj is­prav­nos­ti GMO pro­izvo­da či­ji se uvoz do­pu­šta, što otva­ra dvoj­bu i o nje­zi­noj le­gal­nos­ti. Opo­me­nu­la je pre­mi­je­ra da za­kon ne do­pu­šta ni­kak­vo is­pu­šta­nje GMO pro­izvo­da unu­tar pros­to­ra Hr­vat­ske i Vla­du pro­zva­la da ured­bom za­pra­vo “ugro­ža­va bi­olo­ški su­ve­re­ni­tet dr­ža­ve.”

Pe­tir je na­gla­si­la ka­ko je vi­še od 50 pos­to dr­žav­nog pros­to­ra već za­šti­će­no kao na­ci­onal­ni ili par­ko­vi pri­ro­de, što Hr­vat­ska tre­ba ko­ris­ti­ti kao svo­ju stra­te­šku pred­nost s ob­zi­rom na ne­za­ga­đe­ni oko­liš i kop­na i Ja­dra­na te bi­olo­šku raz­no­li­kost.

“Na­ša bu­duć­nost je u eko­lo­škoj pro­izvod­nji hra­ne i tu­riz­mu”, ka­za­la je Pe­tir. Od Hr­vat­skog sa­bo­ra za­tra­ži­la je ne­ka žur­no usvo­ji dek­la­ra­ci­ju o pot­po­ri Ini­ci­ja­ti­vi za pro­gla­še­nje re­gi­je Al­pe-Adria po­dru­čjem slo­bod­nim od GMO-a, ko­ju je sa­bor­ski Od­bor za za­šti­tu Mi­jo La­tin Hr­vat­ski se­ljač­ki sa­vez oko­li­ša za nje­zi­na pred­sje­da­nja u lis­to­pa­du 2011. upu­tio u pro­ce­du­ru. Uz hr­vat­sku ini­ci­ja­ti­vu, na­ve­la je, svr­sta­li su se par­la­men­tar­ci Ma­đar­ske, Aus­tri­je i Slo­ve­ni­je dok se s Ta­li­ja­ni­ma ta­da raz­go­va­ra­lo. Spo­me­nu­la je i po­kre­nu­tu onli­ne pe­ti­ci­ju 34 nev­la­di­ne udru­ge okup­lje­ne u UZMAH ko­jom se ta­ko­đer tra­ži pot­po­ra toj Ini­ci­ja­ti­vi, a pot­pi­sa­lo ju je ne­ko­li­ko ti­su­ća gra­đa­na. Pred­sjed­nik Hr­vat­skog se­ljač­kog sa­ve­za Mi­jo La­tin naj­a­vio je da će od Vla­de “za­tra­ži­ti de­talj­ni­je tu­ma­če­nje ured­be jer, ako je ri­ječ o uvo­zu i GMO sje­me­na ku­ku­ru­za, on­da je to za hr­vat­sko se­lo put bez po­vrat­ka”. Iz­ra­zio je i ču­đe­nje ka­ko je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na mo­gao po­dr­ža­ti ured­bu po­gub­nu za na­ci­onal­ni agrar. Na za­jed­nič­kom tr­ži­štu EU hr­vat­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci mo­gu bi­ti kon­ku­rent­ni sa­mo u eko­lo­škoj pro­izvod­nji hra­ne, do­pus­ti li se uvoz GMO pro­izvo­da zbog nji­ho­va eks­plo­ziv­na ši­re­nja u okru­že­nju vr­lo br­zo iz­gu­bit će­mo i tu pred­nost, uvje­ren je La­tin.

Uvoz vi­še vr­sta ku­ku­ru­za i pa­mu­ka na či­jim dek­la­ra­ci­ja­ma ne mo­ra sta­ja­ti sa­dr­že li GMO do­pu­šten je Vla­di­nom ured­bom od 10. trav­nja. Za ar­gu­ment ko­jim oprav­da­va svoj pos­tu­pak Vla­da na­vo­di se­dam od­lu­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je usvo­je­nih iz­me­đu lip­nja i pro­sin­ca 2011. ko­ji­ma se ta­ko­đer do­pu­šta uvoz svih tih pro­izvo­da na za­jed­nič­ko tr­ži­šte Uni­je. Tim ar­gu­men­tom Vla­da sa­mo po­t­vr­đu­je da već sli­je­di za­jed­nič­ku po­li­ti­ku EU.

Pe­tir je otvo­ri­la te­mu o ko­joj nev­la­di­ne udru­ge i fo­ru­mi na por­ta­li­ma bru­je već ne­ko­li­ko tje­da­na. Pod­sje­ća­ju na tek­s­to­ve bri­tan­skog Gu­ar­di­ana ko­ji je pak ko­ris­tio po­dat­ke Wi­ki­le­ak­sa. Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač GMO sje­me­na, ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Mon­san­to, iz­rav­no je tra­ži­la od vla­de SAD-a da eko­nom­ski kaz­ni dr­ža­ve ko­je bi od­bi­le su­rad­nju s nji­ma, kon­kret­no se na­vo­di ve­li­ki pri­ti­sak na Fran­cu­sku na­kon što je za­bra­ni­la uvoz po­je­di­nih va­ri­ja­ci­ja Mon­san­to ku­ku­ruz­nog sje­me­na.

Po Wi­ki­le­ak­su ame­rič­ki am­ba­sa­dor u Pa­ri­zu Cra­ig Sta­ple­ton sa­vje­to­vao je 2007. Wa­shin­g­to­nu ne­ka pro­tiv sva­ke čla­ni­ce EU-a ko­ja se pro­ti­vi uvo­đe­nju GMO-a poč­ne tr­go­vač­ki rat, što ilus­tri­ra utje­caj tvrt­ke Mon­san­to na ame­rič­ku vla­du. S lanj­skih se­dam od­lu­ka o uvo­zu GMO pro­izvo­da i EK svje­do­či o po­pu­šta­nju.

Pd

Ma­ri­ja­na Pe­tir, pot­pred. HSS-a, pod­sje­ća da su se sve žu­pa­ni­je pro­gla­si­le slo­bod­ni­ma od GMO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.