Pa­lac do­lje za Ja­ko­vi­nin za­kon o zem­lji­štu

Pri­jed­log za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu tra­ži oz­bilj­nu do­ra­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - b b

Pri­jed­log za­ko­na se kon­kret­ni­je ne ba­vi okrup­nja­va­njem po­sje­da, uvje­ti za do­bi­va­nje kon­ce­si­je ne­jas­ni su i pre­ši­ro­ko de­fi­ni­ra­ni, ni­je za­hva­će­no ni vr­lo važ­no pi­ta­nje ure­đi­va­nja od­no­sa kod ula­ga­nja u zem­lji­šte. Ne­jas­no je, a ti­me i po­ten­ci­jal­no pro­ble­ma­tič­no, ka­ko će se do­no­si­ti od­lu­ka o kva­li­te­ti gos­po­dar­skih pro­gra­ma i što će bi­ti pr­vi kri­te­rij u ocje­ni po­je­di­ne po­nu­de. Naj­kra­će, pri­jed­log je ne­do­re­čen i pre­vi­še os­lo­njen na pod­za­kon­ske ak­te. Ovo su ne­ke od za­mjer­ki Udru­ge pre­hram­be­ne in­dus­tri­je i po­ljo- pri­vre­de pri Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca upu­će­ne mi­nis­tru po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mi­ru Ja­ko­vi­ni na pri­jed­log no­vog za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu. Iz HUP-a Ja­ko­vi­ni po­ru­ču­ju da “pri­jed­log za­ko­na ocje­nju­ju upit­nim i tra­že oz­bilj­nu do­ra­du tek­s­ta”, is­ka­zu­ju­ći od­mah i pri­prav­nost za po­moć u iz­ra­di ko­nač­nog tek­s­ta za­ko­na. Po­zi­tiv­nim ocje­nju­ju rje­še­nje da se uprav­lja­nje i za­šti­ta dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta ko­nač­no mak­ne is­pod sku­ta nes­po­sob­ne lo­kal­ne sa­mo­upra­ve (ras­po­la­ga­nje zem­lji­štem ni­je ri­je­ši­la ti­je­kom 12 go­di­na) i cen­tra­li­zi­ra u Agen­ci­ji za zem­lji­šte. U HUP-u su vr­lo ne­za­do­volj­ni i zbog “zas­to­ja di­ja­lo­ga s re­sor­nim mi­nis­tar­stvom” što, opo­mi­nju, po­t­vr­đu­je i či­nje­ni­ca da su do tek­s­ta pri­jed­lo­ga za­ko­na doš­li ne­for­mal­nim ka­na­li­ma. Ne­pos­to­ja­nje di­ja­lo­ga i su­rad­nje Mi­nis­tar­stva i po­du­ze­ća iz ovog sek­to­ra, ko­ja os­tva­ru­ju 10 pos­to BDP-a i za­poš­lja­va­ju vi­še od 60.000 rad­ni­ka, po­du­zet­ni­ci iz po­dru­čja po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje i pre­hram­be­ne in­dus­tri­je dr­že štet­nim ka­ko za Mi­nis­tar­stvo, ta­ko i za gos­po­dar­stvo, za­klju­ču­ju u HUP-u.

PXL

Mi­nis­tar T. Ja­ko­vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.