Pe­vec iz­i­šao iz ste­ča­ja, di­rek­tor Šket pre­go­va­ra s Dm-om

Dr­ža­vu sa 21 pos­to di­oni­ca u Pe­ve­co­vom NO-U pred­stav­lja vlas­nik Iva­nić­plas­ta Vi­to­mir Kla­sić

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Rad­ni­ci­ma Pe­ve­ca ko­ji­ma je ti­je­kom nje­go­va ste­ča­ja na ra­čun sje­la pr­va ra­ta od če­ti­ri za­os­ta­le pla­će i ot­prem­ni­ne da­nas će bi­ti upla­će­na dru­ga ra­ta u iz­no­su od 6,5 mi­li­ju­na ku­na.

No, no­vac će rad­ni­ci­ma pr­vi put doz­na­či­ti no­vo di­onič­ko druš­tvo Pe­vec ma­lo­pro­da­ja ne­pre­hram­be­ne ro­be ko­je je ne­tom po­če­lo pos­lo­va­ti. Tr­go­vač­ki sud u Bje­lo­va­ru do­nio je rje­še­nje o za­klju­če­nju ste­ča­ja nad Pe­vec Za­greb, te je re­gis­tri­rao no­vo di­onič­ko druš­tvo, po­t­vr­di­la je ste­čaj­na sut­ki­nja Bran­ka Ple­skalt, ina­če pred­sjed­ni­ca su­da, do­dav­ši da će sud usko­ro uki­nu­ti nad­zor nad no­vom tvrt­kom.

No­vo druš­tvo star­ta sa 123 mil. ku­na te­melj­nog ka­pi­ta­la, 713 di­oni­ča­ra, 888 za­pos­le­nih u 12 tr­go­vač­kih cen­ta­ra i 350 do­bav­lja­ča, re­kao je Dar­ko Šket, biv­ši ste­čaj­ni upra­vi­telj ko­ji je od­lu­kom NO-a iz­a­bran za di­rek­to­ra no­ve tvrt­ke s pe­to­go­diš­njim man­da­tom.

Ške­tov pr­vi di­rek­tor­ski cilj je ka­ko do­bi­ti DM u Pe­ve­co­ve cen­tre. To nam je ot­krio na­po­me­nuv­ši da su u ti­je­ku važ­ni pre­go­vo­ri zbog si­ner­gi­je na ko­ju ra­ču­na iz su­rad­nje s DM-om. Ka­ko je iz­nio, u po­tra­zi je i za tvrt­ka­ma ko­je će ući u pod­na­jam na ka­to­vi­ma cen­ta­ra u Ri­je­ci, Ku­ti­ni, Osi­je­ku i Sla­von­skom Bro­du. “No, ši­rit će­mo se i to na Ve­li­ku Go­ri­cu i Sisak, te Šibenik i Ma­kar­sku. Ri­ječ je o pos­lo­va­nju u iz­najm­lje­nim pros­to­ri­ma ili pre­ko fran­šiz­nih part­ne­ra. Fi­nan­cij­ski efekt od to­ga do­nio bi dalj­nji rast pri­ho­da za 10 pos­to”, re­kao je.

U ste­ča­ju je tvrt­ka pri­ho­do­va­la 1,3 mi­li­jar­di ku­na, a u 2012. plan je 650 mil. ku­na pri­ho­da te 5 mil. ku­na do­bi­ti. Sas­tav NO-a je već poz­nat, a no- vost je što je vlas­nik Iva­nić­plas­ta Vi­to­mir Kla­sić ušao u NO kao pred­stav­nik dr­ža­ve. Pr­vi je to slu­čaj da je dr­ža­va ime­no­va­la pri­vat­nog po­du­zet­ni­ka za svo­jeg nad­zor­ni­ka, a na pri­jed­log ste­čaj­ne upra­ve ka­ko bi NO oja­ča­li gos­po­dar­stve­ni­ci­ma.

Iako su kre­nu­la na­ga­đa­nja da bi dr­ža­va mo­gla usko­ro pro­da­ti svoj udio, svi su to de­man­ti­ra­li.

“No­vu funk­ci­ju sma­tram iz­a­zo­vom. Pri­ori­tet svih di­oni­ča­ra je da no­va tvrt­ka us­pi­je”, re­kao je Kla­sić či­ja tvrt­ka ima 20-ak mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i iz­vo­zi 75% pro­izvod­nje.

U ovoj go­di­ni pla­ni­ra­ju 650 mil. ku­na pri­ho­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.