Tu­ris­ti i ula­ga­či tra­že no­ve des­ti­na­ci­je

Raz­go­va­ra­lo se o tu­ris­tič­koj su­rad­nji i no­vim inves­ti­ci­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - jb/vlm

Iz­ra­el­ski mi­nis­tar tu­riz­ma Stas Mi­se­zh­ni­kov u dvod­nev­nom je služ­be­nom po­sje­tu Hr­vat­skoj. Ju­čer se sas­tao s mi­nis­trom tu­riz­ma Velj­kom Os­to­ji­ćem, s ko­jim je raz­go­va­rao o po­ve­ća­nju me­đu­sob­ne tu­ris­tič­ke su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja kao i o mo­gu­ćim me­đu­sob­nim inves­ti­ci­ja­ma.

U ne­ko­li­ko na­vra­ta iz­ra­el­ski je mi­nis­tar na­gla­sio da su po­ten­ci­ja­li su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja ve­li­ki. Na­po­me­nuo je da je proš­le go­di­ne, pre­ma služ­be­nim po­da­ci­ma, Hr­vat­sku po­sje­ti­lo 30.000 Iz­ra­ela­ca.

“Da bi se taj broj po­ve­ćao, po­treb­na je bo­lja pro­mo­ci­ja obi­ju stra­na”, re­kao je Mi- se­zh­ni­kov. Ta­ko su ti­je­kom ju­če­raš­njeg sas­tan­ka do­go­vo­re­ni me­đu­sob­ni su­sre­ti tu­ris­tič­kih agen­ci­ja i tu­ro­pe­ra­to­ra dvi­ju ze­ma­lja. Iz­ra­el­ski mi­nis­tar spo­me­nuo je i mo­guć­nost pro­du­lje­nja hr­vat­ske tu­ris­tič­ke se­zo­ne s ob­zi­rom na to da se­zo­na praz­ni­ka i pu­to­va­nja za Iz­ra­el­ce po­či­nje u trav­nju i tra­je do kra­ja lis­to­pa­da. Us­to je na­po­me­nuo da Iz­ra­el­ci tra­že no­vu tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju, što bi ta­ko­đer mo­gla bi­ti pri­li­ka za Hr­vat­sku. Na­ime, go­diš­nje 600.000 iz­ra­el­skih tu­ris­ta po­sje­ti Tur­sku. Me­đu­tim, po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne taj se trend po­čeo mi­je­nja­ti, is­tak­nuo je Mi­se­zh­ni­kov. Raz­go- va­ra­lo se i o me­đu­sob­nim inves­ti­ci­ja­ma. Mi­nis­tar Velj­ko Os­to­jić je iz­ra­el­sku de­le­ga­ci­ju in­for­mi­rao o mo­gu­ćim ula­ga­nji­ma u Hr­vat­sku te im pred­sta­vio ka­ta­log inves­ti­ci­ja ko­ji sa­dr­ži os­nov­ne in­for­ma­ci­je o tu­ris­tič­kim u dr­žav­nom vlas­niš­tvu nad ko­ji­ma sli­je­di pro­ces pri­va­ti­za­ci­je.

Mi­se­zh­ni­kov je pak is­tak­nuo da iz­ra­el­ski ho­te­li­je­ri u Eu­ro­pi tra­že mjes­to gdje će inves­ti­ra­ti i gra­di­ti ho­te­le. Na­po­me­nuo je i ka­ko su in­for­mi­ra­ni o pro­gra­mi­ma ko­je hr­vat­ska Vla­da mo­že pru­ži­ti po­du­zet­ni­ci­ma iz Iz­ra­ela. Raz­go­va­ra­lo se i o raz­mje­ni zna­nja i “knowhowa”.

Pixsell

Stas Mi­se­zh­ni­kov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.