Na je­sen kre­će pr­va edu­ka­ci­ja za vo­di­te­lje lo­gis­ti­ke i pro­izvod­nje

Osmiš­ljen no­vi obra­zov­ni pro­gram za vo­di­te­lje pro­izvod­nje

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT - JO­SI­PA BAN jo­si­pa.ban@pos­lov­ni.hr

Ako je net­ko iz­vr­stan maj­stor to ne zna­či da je do­bar i u or­ga­ni­za­ci­ji pro­izvod­nje, ka­že An­to­ni­jo Zri­lić, po­kre­tač obra­zov­ne ini­ci­ja­ti­ve

Po­da­tak da for­mal­ne edu­ka­ci­je za me­na­dže­re u pro­izvod­nji ne­ma po­nu­ka­la je tvrt­ku Lo­gi­ko, pr­vu u Hr­vat­skoj ko­ja se ba­vi sa­vje­to­va­nji­ma i edu­ka­ci­jom u lo­gis­ti­ci, na­ba­vi i pro­izvod­nji, da na ja­sen po­kre­ne Lo­gi­ko Aka­de­mi­ju. Aka­de­mi­ja će se sas­to­ja­ti od Pro­izvod­ne aka­de­mi­je (Pro­duc­ti­on Me­na­ge­ment Aca­demy), Sup­ply Cha­in Aca­demy, pod rad­nim na­zi­vom “Pet vje­šti­na za vo­đe­nje na­ba­ve”, i Wa­re­ho­use Ma­na­ge­ment Aca­demy, aka­de­mi­ja za skla­diš­no pos­lo­va­nje na­mi­je­nja za vo­di­te­lje lo­gis­ti­ke i skla­di­šta. Oso­bi­to je za­nim­lji­va pro­izvod­na aka­de­mi­ja (Pro­duc­ti­on Ma­na­ge­ment Aca­demy) ko­ja se sas­to­ji od pet mo­du­la ko­ji kroz 70-ak nas­tav­nih sa­ti obu­hva­ća set vje­šti­na i ala­ta ko­je su po­treb­ne sva­kom vo­di­te­lju i di­rek­to­ru pro­izvod­nje, pla­ne­ri­ma i os­ta­lim pro­fe­si­onal­ci­ma u pro­izvod­nji ka­ko bi mo­gli te vje­šti­ne pre­ni­je­ti i na­uči­ti svo­je su­rad­ni­ke ka­ko bi bi­li efi­kas­ni­ji i kon­ku­rent­ni­ji sa svo­jim pro­izvo­di­ma.

Mo­du­li obu­hva­ća­ju pla­ni­ra­nje pro­izvod­nje, uprav­lja­nje kva­li­te­tom, efi­kas­no uprav­lja­nje pro­izvod­njom, kon­tro­ling pro­izvod­nje, te uprav­lje­nje pro­jek­ti­ma i pri­ori­te­ti­ma.

Lju­di iz prak­se

An­to­ni­jo Zri­lić, član upra­ve Lo­gi­ka za stra­te­gi­ju i ra­zvoj, is­ti­če ka­ko su se u Hr­vat­skoj mno­gi “glo­bal­ni” pro­ce­si ve­za­ni uz pro­izvod­nju is­pre­ple­li. Ta­ko smo ima­li, na­vo­di, tran­zi­ci­ju i rat, te nes­pret­nu pri­va­ti­za­ci­ju i gu­bi­tak ve­li­kih pro­izvod­nih sus­ta­va.

“Sve je to do­ve­lo do svi­jes­ti da se ni­šta ne is­pla­ti pro­izvo­di­ti ne­go je jed­nos­tav­ni­je tr­go­va­ti. S dru­ge pak stra­ne, sta­sa­lo je obrt­niš­tvo ko­je je pre­ras­lo u pro­izvod­nju i ne­ka­daš­nji do­bri rad­ni­ci, bra­va­ri, stro­ja­ri i me­ha­ni­ča­ri pos­ta­li su pos­lo­vo­đe i vo­di­te­lji pro­izvod­nje”, ka­že Zri­lić te na­vo­di ka­ko su oni iz­vr­s­ni maj­sto­ri u pro­izvod­nji, ali im ne­dos­ta­ju saz­na­nja o mo­der­nim ala­ti­ma i kon­cep­ti­ma uprav­lja­nja pro­izvod­njom, a da ne go­vo­ri­mo o me­na­džer­skim vje­šti­na­ma, po­put vo­đe­nja lju­di, uprav­lja­nje pri­ori­te­ti­ma, pro­jek­ti­ma i slič­no.

“Pro­fe­si­onal­ci u pro­izvod­nji pro­la­ze odre­đe­nu obu­ku, ali ve­ći­nom ve­za­nu uz kva­li­te­tu, no­ve ma­te­ri­ja­le i pro­izvo­de ko­je pro­vo­de nji­ho­vi do­bav­lja­či.”

Po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­nos­ti

“Me­đu­tim, to ni­je do­volj­no. Mis­li­ti da ma­le stva­ri po­put čiš­će­nja i ure­đe­nja po­go­na ni­su bit­ne, ako lju­di u pro­izvod­nji za­bo­ra­ve na kup­ca, ili iz­gu­be ve­zu s onim za ko­ga ra­de svoj pro­izvod, naj­ve­će su gre­ške u ru­ko­vo­đe­nju pro­izvod­njom u Hr­vat­skoj,” is­ti­če Zri­lić.

Na­vo­di i pri­mjer Za­re, jed­ne od naj­us­pješ­ni­jih kom­pa- ni­ja u tek­s­til­noj in­dus­tri­ji, ko­ja sa­mo 40 pos­to uvo­zi iz da­le­ko­is­toč­nih ze­ma­lja.

Za je edu­ka­ci­ja me­na­dže­ra u pro­izvod­nji važ­na je jer do­bro edu­ci­ra­ni i tre­ni­ra­ni pro­da­vač mo­že pro­da­ti pu­no vi­še od ne­tre­ni­ra­nog, ali ako je pro­izvod ne­kon­ku­ren­tan ili je pro­izvod­nja ne­flek­si­bil­na, on­da mu ne­će po­mo­ći ni­kak­va vje­šti­na pro­da­je.

Zri­lić objaš­nja­va ka­ko da­nas go­vo­ri­mo o lan­cu ops­kr­be ko­ji obu­hva­ća sve ka­ri­ke u i iz­van po­du­ze­ću.

Pro­izvod­nja se na­la­zi u sa­mom sre­di­štu tog lan­ca, no ob­zi­rom na sve br­že mi­je­nja­nje tren­do­va, kra­ći ži­vot­ni cik­lus pro­izvod, te mnoš­tvo no­vih mo­de­la, pro­izvod­nja ima vr­lo važ­nu ulo­gu. Pre­ma to­me, flek­si­bil­nost i efi­kas­nost pro­izvod­nje do­no­si po­du­ze­ću mo­guć­nost da bu­de agil­ni­ja i kon­ku­rent­ni­ja na tr­ži­štu.

“Ako bu­de­mo ula­ga­li u edu­ka­ci­ju i pri­mje­nji­va­ti mo­der­ne kon­cep­te iz svjet­ske prak­se, bit će­mo kon­ku­rent­ni­ji”, tvr­di Zri­lić.

Pixsell

An­to­ni­jo Zri­lić, član Upra­ve Lo­gi­ka za stra­te­gi­ju i ra­zvoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.