No­vim pro­gra­mom s stu­di­ja uki­da se li­ječ­nič­ki staž

Iz­mi­je­nje­ni pro­gram stu­di­ja me­di­ci­ne omo­gu­ćit će stu­den­ti­ma, ali sa amo upi­sa­nim u go­di­ni 2011./2012., EU di­plo­mu bez odra­đi­va­nja jed­no­go­diš­njeg sta­ža i po­la­ga­nja dr­žav­nog is­pi­ta

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA & BIZNIS - ANDREJA ŠANTEK/VLM andreja.san­tek@pos­lov­ni.hr

Re­for­ma stu­di­ja for­mal­no ni­je pro­ve­de­na pri­je zbog to­ga što Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva ni­je osi­gu­ra­lo no­vac za opre­ma­nje ka­bi­ne­ta za kli­nič­ke vje­šti­ne

Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta te Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva pr­vi su pu­ta u si­ječ­nju 2008. go­di­ne od de­ka­na me­di­cin­skih fa­kul­te­ta za­tra­ži­li da pro­ve­du re­for­mu ku­ri­ku­lu­ma stu­di­ja ka­ko bi na­ši li­ječ­ni­ci ula­skom u Eu­rop­sku uni­ju 2013. ima­li priz­na­te EU di­plo­me ta­ko da na­kon di­plo­mi­ra­nja ne mo­ra­ju odra­di­ti jed­no­go­diš­nji staž ni­ti po­la­ga­ti dr­žav­ni is­pit. Od de­ka­na je za­tra­že­no da se re­for­ma pri­mi­je­ni ne sa­mo od pr­ve go­di­ne stu­di­ja, ne­go i na vi­še go­di­ne, ta­ko da di­plom­ci 2013. ima­ju pra­vo na EU di­plo­mu. Ku­ri­ku­lum je pro­mi­je­njen, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je ne­dav­no odo­bri­la pro­gram, no no­va pra­vi­la ko­ja uklju­ču­ju uki­da­nje jed­no­go­diš­njeg sta­ža i po­la­ga­nje dr­žav­nog is­pi­ta pri­mje­ni­vat će se sa­mo od ge­ne­ra­ci­je stu­de­na­ta upi­sa­nih u 2011/2012. go­di­ni. Dru­gim ri­je­či­ma, stu­den­ti će pra­vo na EU di­plo­mu ima­ti tek 2017. go­di­ne, a ge­ne­ra­ci­je ko­je su sa­da na 2. do 6. go­di­ne stu­di­ja mo­rat će odra­di­ti staž i po­la­ga­ti is­pit.

Una­toč in­zis­ti­ra­nju re­sor­nih mi­nis­ta­ra i po­žur­ni­ca ko­je su pro­tek­le dvi­je go­di­ne sla­li de­ka­ni­ma, re­for­ma stu­di­ja for­mal­no ni­je pro­ve­de­na za­to što Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva ni­je osi­gu­ra­lo no­vac za opre­ma­nje ka­bi­ne­ta za kli­nič­ke vje­šti­ne. No,, no­va­ca je na ne­kim fa­kul­te­ti­ma oči­to bi­lo što je po­ka­za­la i Dr­žav­na re­vi­zi­ja ko­ja je 2009. ut­vr­di­la da je ta­daš­nja de­ka­ni­ca za­gre­bač­kog MEF-A, su­prot­no sta­tu­tu i za­ko­nu, ulo­ži­la 37 mi­li­ju­na fa­kul­tet­skih no­va­ca u raz­li­či­te fon­do­ve.

Spli­ća­ni odus­ta­li

De­ka­ni su iz­ra­ču­na­li da im je za to po­treb­no 16.500 ku­na po stu­den­tu ko­ji bi on­da u tim la­bo­ra­to­ri­ji­ma za vri­je­me stu­di­ja stje­ca­li po­treb­ne vje­šti­ne jer se pre­dvi­đa uki­da­nje sta­ža. Je­di­ni fa­kul­tet ko­ji je re­for­mi­rao stu­dij i to

na pr­ve če­ti­ri go­di­ne stu­di­ja je Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Spli­tu či­ji bi di­plom­ci već 2013. go­di­ne ima­li pra­vo na EU di­plo­mu. Me­đu­tim, split­ski fa­kul­tet, ka­ko doz­na­je­mo, na kra­ju je odus­tao od svo­je na­mje­re i prik­lo­nio se fa­kul­te­ti­ma u Za­gre­bu, Ri­je­ci i Osi­je­ku či­me je us­kra­tio svo­je di­plom­ce.

Alan Šus­tić, de­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci, ka­že ka­ko je i sam u vi­še na­vra­ta pos­ta­vio pi­ta­nje što će bi­ti sa stu­den­ti­ma ko­ji su upi­sa­li fa­kul­tet po pri­jaš­njem pro­gra­mu, a za­vr­ša­va­ju ga na­kon ula­ska Hr­vat­ske u EU.

“Toč­ni­je, ho­će li oni bi­ti per­ci­pi­ra­ni kao spe­ci­fič­na sku­pi­na i pre­ma to­me ima­ti i spe­ci­fič­ni tret­man ili će bi­ti pri­hva­će­ni kroz ins­ti­tu­ci­ju ste­če­nih pra­va kao oni ko­ji di­plo­mi­ra­ju pri­je da­tu­ma ula­ska Hr­vat­ske u EU, ili će i oni bi­ti uklju­če­ni u me­ha­ni­zam auto­mat­skog priz­na­va­nja kao oni ko­ji su upi­sa­li pri­la­go­đe­ne pro­gra­me. Pi­ta­nje sam pos­ta­vio svim re­le­van­tim oso­ba­ma u sva tri invol­vi­ra­na mi­nis­tar­stva kao i od­go­va­ra­ju­ćim pre­go­va­ra­či­ma, me­đu­tim, bez us­pje­ha”, ka­že Šus­tić. Oba­vez­ni staž ocje­nju­je po­zi­tiv­nim, pod uvje­tom da bu­de pla­ćen.

Eu­rop­ska prak­sa

“Ta­ko­đer ne sma­tram da će to zna­čaj­ni­je utje­ca­ti na nji­ho­vu mo­bil­nost i uop­će na mi­gra­ci­je li­ječ­ni­ka ko­je se, vje­ro­jat­no zna­čaj­no pre­tje­ra­no, oče­ku­ju”, ka­že Šus­tić. Pi­ta­nje sta­ža i dr­žav­nog is­pi­ta je, objaš­nja­va, pu­no kom­plek­s­ni­je i vi­šes­tru­ko na­di­la­zi in­ge­ren­ci­je me­di­cin­skih fa­kul­te­ta.

“Za raz­li­ku od stu­dij­skih pro­gra­ma me­di­ci­ne na fa­kul­te­ti­ma gdje su mi­ni­mal­ni uvje­ti re­la­tiv­no jas­no de­fi­ni­ra­ni i us­kla­đe­ni na ni­vou svih ze­ma­lja EU, pi­ta­nje sta­ža, dr­žav­nog is­pi­ta i do­bi­va­nja li­cen­ce za rad pos­to­ji ek­s­trem­na raz­li­či­tost. Ne­ke zem­lje EU ima­ju 2 go­di­ne oba­vez­nog sta­ža, ne­ke go­di­nu, tre­će 6 mje­se­ci, a 5 ze­ma­lja EU uop­će ne­ma oba­vez­nog sta­ža. Ta­ko­đer ne­ke ima­ju is­pit, ne­ke ne, u ne­kih je is­pit ujed­na­čen na sve­uči­liš­noj ra­zi­ni, u dru­goj na mi­nis­tar­skoj, a u ne­kih na stru­kov­noj. Is­to vri­je­di i za li­cen­ce ko­je u ne­kim zem­lja­ma iz­da­je re­sor­no mi­nis­tar­stvo, a u dru­gi­ma ko­mo­ra”, po­jaš­nja­va Šus­tić. Na­ža­lost, do­da­je, u tom ra­šo­mo­nu Hr­vat­ska se još ni­je u pot­pu­nos­ti snaš­la i još ne zna­mo ko­ja će se po­zi­ci­ja služ­be­no za­uze­ti. “Sve­ga pet ze­ma­lja EU od 27 ne­ma staž i ni­je istina, a što se prov­la­či kroz me­di­je, da je to uobi­ča­je­na prak­sa u Eu­ro­pi. Staž je pla­ćen, na­rav­no re­la­tiv­no skrom­no, i omo­gu­ću­je mla­dom li­ječ­ni­ku još go­di­nu da­na pla­će­nog edu­ka­cij­skog pro­ce­sa u prak­si što osob­no sma­tram ja­ko do­brim i ko­ris­nim”, ka­že Šus­tić.

Sma­tra da je ci­je­la pri­ča o uki­da­nju oba­vez­nog sta­ža za­pra­vo vo­đe­na že­ljom da se ušte­di odre­đe­ni no­vac na ni­vou dr­ža­ve. Kao ku­ri­ozi­tet is­ti­če da u Hr­vat­skoj pri­prav­nič­ki staž za li­ječ­ni­ke ras­pi­su­je i pla­ća HZZO što je vje­ro­jat­no svjet­ski uni­kat­no rje­še­nje.

Pi­ta­nje uki­da­nja sta­ža pred­met je raz­ma­tra­nja De­kan­ske kon­fe­ren­ci­je me­di­cin­skih i sto­ma­to­lo­ških fa­kul­te­ta, te di­ja­lo­ga s nad­lež­nim mi­nis­tar­stvom, is­ti­če de­kan za­gre­bač­kog Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Da­vor Mi­li­čić.

“Edu­ka­ci­ja li­ječ­ni­ka vr­lo je osjet­lji­vo pi­ta­nje i fa­kul­te­ti o nje­mu traj­no skr­be naj­bo­lje ka­ko mo­gu i zna­ju. Za­uzi­ma­ti apri­or­ni stav za ili pro­tiv li­ječ­nič­ko­ga sta­ža bi­lo bi neo­z­bilj­no i ne bi slu­ži­lo ni­če­mu ne­go me­dij­sko­me sen­za­ci­ona­liz­mu. Na­po­s­ljet­ku, uop­će ni­je ri­ječ ni o kak­vom go­ru­ćem ili kru­ci­jal­nom pi­ta­nju oko ko­je­ga tre­ba po­di­za­ti me­dij­sku pra­ši­nu, ne­go ga va­lja pre­pus­ti­ti do­go­vo­ru me­di­cin­skih fa­kul­te­ta s Mi­nis­tar­stvom zdrav­lja i Hr­vat­skom li­ječ­nič­kom ko­mo­rom”, sma­tra Mi­li­čić. Pi­ta­nje sta­ža, do­da­je, de fac- to ni­je u nad­lež­nos­ti fa­kul­te­ta već Mi­nis­tar­stva i Ko­mo­re, a mi smo po­du­ze­li ko­ra­ke u smis­lu znat­nog obo­ga­ći­va­nja no­vo­ga ku­ru­ku­lu­ma prak­tič­nim zna­nji­ma i vje­šti­na­ma, neo­vis­no o to­me što će u bu­duć­nos­ti bi­ti s li­ječ­nič­kim sta­žem.

Ipak, no­vi ku­ri­ku­lum za­gre­bač­kog fa­kul­te­ta s ko­jim su za­po­če­li od aka­dem­ske go­di­ne 2011./2012. ni­je in­kor­po­ri­rao li­ječ­nič­ki staž. Na pi­ta­nje što je sa stu­den­ti­ma ko­ji su upi­sa­li stu­dij po “sta­rom” pro­gra­mu, Mi­li­čić is­ti­če ka­ko bi uvo­đe­nje no­vo­ga ku­ri­ku­lu­ma stu­den­ti­ma ko­ji su upi­sa­ni pre­ma ta­da pos­to­je­će­mu pro­gra­mu stu­di­ja pred­stav­lja­lo kr­še­nje za­ko­na.

Pro­mje­na pro­gra­ma

U Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta (MZOS) is­ti­ču da pra­vi­la stu­di­ra­nja na­la­žu da stu­den­ti­ma tre­ba omo­gu­ći­ti za­vr­še­tak stu­di­ja po pra­vi­li­ma po ko­ji­ma su za­po­če­li stu­dij pa sto­ga i ima­mo si­tu­aci­ju da pro­mi­je­nje­ni pro­gram vri­je­di sa­mo za stu­den­te upi­sa­ne 2011./2012.

“Me­đu­tim, uko­li­ko je pro­mje­na stu­dij­skog pro­gra­ma po­zi­tiv­na za stu­den­te i stu­den­ti su su­glas­ni, mo­že se omo­gu­ći­ti da po no­vim stu­dij­skim pro­gra­mi­ma stu­di­ra­ju i stu­den­ti ko­ji su upi­sa­li stu­dij pri­je te go­di­ne”, ka­že Ru­ži­ca Be­ljo Lu­čić, po­moć­ni­ca mi­nis­tra za vi­so­ko obra­zo­va­nje u MZOS-u. Ka­ko su pi­ta­nja ve­za­na uz staž za vi­še go­di­ne stu­di­ja ve­za­na uz fi­nan­cij­ska sred­stva za ka­bi­ne­te kli­nič­kih vje­šti­na ko­ja osi­gu­ra­va Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja, oči­to ta mo­guć­nost ni­je pru­že­na stu­den­ti­ma ko­ji ni­su upi­sa­li us­kla­đe­ni pro­gram stu­di­ja, is­ti­ču u MZOS-u do­da­ju­ći ka­ko oni ne mo­gu bit­no utje­ca­ti na rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma.

“Is­to­dob­no, si­gur­ni smo da bi me­di­cin­ski fa­kul­te­ti ra­do na­pra­vi­li sve po­treb­ne pri­la­god­be za sve go­di­ne stu­di­ja ako bi to bi­lo mo­gu­će, kao što su na­pra­vi­li pri­la­god­be stu­dij­skih pro­gra­ma”, ka­že R. Be­ljo Lu­čić.

Na kon­cu, do­ku­men­ti ka­žu da od 2013. ne­ma sta­ža uko­li­ko stu­den­ti di­plo­mi­ra­ju po EU pro­gra­mu ko­ji se ima pra­vo mi­je­nja­ti i to za­to što je ugo­vor iz­me­đu Hr­vat­ske i EU iz­nad na­ših za­ko­na kao i za­to što ne­ma eks­pli­cit­ne za­kon­ske odred­be ko­ja tak­vu pro­mje­nu ne do­pu­šta.

FOTOLIA

Da­vor Mi­li­čić

MEF Za­greb

Alan Šus­tić MEF Rijeka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.