Ja­dran ko­ta­čić za po­kre­ta­nje Kvar­ne­ra

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI - MA­RI­JA CRNJAK

Biv­še uz­da­ni­ce po­put Opa­ti­je, Crik­ve­ni­ce ili No­vog Vi­no­dol­skog ži­ve ili na sta­roj sla­vi ili na apa­ra­ti­ma. Da se po­kre­ne taj apa­rat, po­tre­ban je je­dan ko­ta­čić

Ako se pos­lo­že zvi­jez­de, crik­ve­nič­ka ho­tel­ska ku­ća Ja­dran u ste­ča­ju usko­ro će do­bi­ti no­vog vlas­ni­ka, ko­ju zvjez­di­cu vi­še, sva­ka­ko ne­što bo­lje pla­će i ko­je rad­no mjes­to vi­še. Na­kon go­di­na ago­ni­je ko­je su do­ve­le do ste­ča­ja 2010., za tvrt­ku ko­ja dr­ži de­vet ho­te­la to će bi­ti i vi­še ne­go vi­jest go­di­ne, ne tre­ba objaš­nja­va­ti za­što.

Me­đu­tim, tran­sak­ci­ja ko­ju naj­av­lju­je polj­ski inves­ti­tor ima da­le­ko ve­ći zna­čaj od pu­kog spa­ša­va­nja lo­kal­ne tvrt­ke od ži­vo­ta­re­nja u ste­ča­ju. Sta­bi­li­za­ci­ja crik­ve­nič­kog Ja­dra­na i inves­ti­ra­nje u po­di­za­nje kva­li­te­te ka­pa­ci­te­ta, pa s tim i ve­ća za­ra­da tvrt­ke bit će vi­še ne­go po­ti­caj­na za ci­je­lu des­ti­na­ci­ju. Crik­ve­ni­ca je jed­na od po­lu-ugas­lih tu­ris­tič­kih zvi­jez­da ko­ji­ma tre­ba­ju ula­ga­nja u ka­pa­ci­te­te i sa­dr­ža­je da bi se opo­ra­vi­le, te jed­nog da­na is­pu­ni­le ogro­man po­ten­ci­jal da se ra­zvi­ja­ju u mje­se­ci­ma van se­zo­ne.

Iako je na sa­mo par sto­ti­na ki­lo­me­ta­ra ces­tov­ne uda­lje­nos­ti od svo­jih po­ten­ci­jal­nih gos­ti­ju, sa zrač­nom lu­kom za gos­te s da­le­kih tr­ži­šta, či­tav Kvar­ner u zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na opas­no stag­ni­ra u tu­ris­tič­kom ra­zvo­ju, a biv­še uz­da­ni­ce po­put Opa­ti­je, Crik­ve­ni­ce ili No­vog Vi­no­dol­skog ži­ve ili na sta­roj sla­vi ili na apa­ra­ti­ma. Da se po­kre­ne či­tav apa­rat po­tre­ban je je­dan ko­ta­čić, a to će sva­ka­ko mo­ći bi­ti naj­av­lje­na inves­ti­ci­ja u Ja­dran, jed­na­ko kao i već naj­av­lje­no ula­ga­nje Ho­te­la Ba­ška u Ho­te­le Omi­šalj, još jed­nu kvar­ner­sku ho­tel­sku ku­ći u ste­ča­ju. Još ako se na­đe net­ko ili ne­što što će na no­ge pos­ta­vi­ti Ho­te­le No­vi, ko­ji ba­lan­si­ra­ju iz­me­đu ste­ča­ja i lik­vi­da­ci­je u so­ba­ma s pet zvjez­di­ca, pro­ces oživ­lja­va­nja Kvar­ne­ra bit će ne­upi­tan. U toj će kons­te­la­ci­ji ima­ti smis­la i Zrač­na lu­ka Rijeka na Kr­ku či­ji po­ku­šaj po­vrat­ka na tr­ži­šte ide iz­u­zet­no sla­bo, no s ja­čom des­ti­na­ci­jom mo­ći će pri­vu­ći no­ve pri­je­voz­ni­ke i ži­vje­ti od ve­ćeg pro­me­ta.

Pre­ma is­tom prin­ci­pu mo­gu­će je ra­zvi­ti sve os­ta­le ‘ma­le’ pro­jek­te, umjes­to da se ener­gi­ja ra­si­pa na pro­miš­lja­nje te­ško os­tva­ri­vih me­ga­pro­je­ka­ta po­put Bri­ju­ni ri­vi­je­ra, Hr­vat­skih sno­va, gol­fo­va na Sr­đu....Ka­ko se po­ka­za­lo u mno­gim si­tu­aci­ja­ma, ima inves­ti­to­ra ko­ji su sprem­ni i vi­še ne­go za­in­te­re­si­ra­ni za ula­ga­nja u hr­vat­ski tu­ri­zam, a da is­to­dob­no to ni­su spe­ku­lan­ti ko­je za­ni­ma sa­mo zem­lji­šte. No ne mo­že­mo od njih oče­ki­va­ti da se za­le­ta­va­ju kao mu­ši­ce na svje­tlo u pro­jek­te ko­je im pla­si­ra­mo, pro­jek­te s ne­jas­nim vi­zi­ja­ma, s mr­tva­ci­ma u or­ma­ru ili pak lo­kal­ci­ma ko­ji im pos­tav­lja­ju zam­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.