Lik­vid­nost por­t­fe­lja: ne­mo­gu­ća mi­si­ja

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI - ANA BLAŠKOVIĆ

Ma­njim fon­do­vi­ma iz­van ba­na­ka go­to­vo je ne­mo­gu­će do­ći do nov­ca. Ma­lih ula­ga­ča ne­ma, ins­ti­tu­ci­onal­ni su se opek­li na­kon Cre­do ban­ke, a mi­ro­vin­ci i da ho­će ne smi­ju ulagati

Sdo­ma­ćeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la kov­če­ge je spa­ki­rao još je­dan su­di­onik. Han­fa je od­lu­či­la da se oduz­me do­zvo­la ST Inves­tu, je­di­nom druš­tvu za uprav­lja­nje fon­do­vi­ma na po­dru­čju Spli­ta. Re­gu­la­tor je u op­šir­nom obraz­lo­že­nju objas­nio da iza ni­za raz­lo­ga ko­ji su do­ve­li do ta­ko dras­tič­nog rje­še­nja pri­mar­no sto­je ne­lik­vid­nost i pre­ko­ra­če­nje ula­ga­nja por­t­fe­lju u ko­jem su vri­jed­nos­ni­ce In­gre, RIZ Oda­ši­lja­ča, Da­le­ko­vo­da, Nexe gru­pe... Prem­da je neo­s­por­no da re­gu­la­tor osi­gu­ra­va po­šti­va­nje pro­pi­sa i oču­va­nje po­vje­re­nja, pi­ta­nje jest ko­li­ko je mo­gu­će ima­ti lik­vid­nost ako je pro­met na Za­gre­bač­koj bur­zi de­se­tak mi­li­ju­na ku­na ili ma­nje? Gdje pro­na­ći lik­vid­nost ako tr­ži­šte go­to­vo ne pos­to­ji i na nje­mu ne­ma stra­nih fon­do­va i ula­ga­ča? Jer kak­vo je to tr­ži­šte gdje je je­di­na lik­vid­na di­oni­ca s mi­li­jun­skim pro­me­tom HT, a os­ta­le per­ja­ni­ce po­put Po­drav­ke ima­ju 50.000 ku­na pro­me­ta? Ili Atlan­tic gru­pa s vo­lu­me­nom ma­njim od 20.000 ku­na? Ko­li­ko god za­bi­ja­li gla­vu u pi­je­sak i go­vo­ri­li o kon­so­li­da­ci­ji tr­ži­šta na ko­jem pre­živ­lja­va­ju naj­ja­či, či­nje­ni­ca je da je da­nas ma­njim fon­do­vi­ma, dak­le uglav­nom iz­van ban­kar­skih gru­pa, ne­mo­gu­će do­ći do nov­ca. Ma­lih ula­ga­ča ne­ma, ins­ti­tu­ci­onal­ni su se opek­li na­kon Cre­do ban­ke, a mi­ro­vin­ski fon­do­vi ima­ju pro­pi­sa­ne stro­ge li­mi­te za ula­ga­nja. Opet, kak­va je ko­rist za gos­po­dar­stvo u du­ljem ro­ku ako se fi­nan­cij­sko tr­ži­šte očis­ti od kon­ku­ren­ci­je ta­ko da na nje­mu us­pi­ju pre­ži­vje­ti sa­mo fon­do­vi naj­ja­čih ba­na­ka?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.