Ka­ko ime­no­va­ti i opo­zva­ti upra­vi­te­lja ne­kret­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - PRAVO - Od­go­va­ra: V. Var­gec, dipl. iur

Tre­ba li za do­no­še­nje od­lu­ke o iz­bo­ru od­nos­no opo­zi­vu odre­đe­nog upra­vi­te­lja su­glas­nost svih suv­las­ni­ka po­seb­nih di­je­lo­va zgra­de ili ve­ći­ne? U član­ku 86. Za­ko­na o vlas­niš­tvu i dru­gim stvar­nim pra­vi­ma na­vo­di se da su pos­lo­vi re­do­vi­te upra­ve ime­no­va­nje i opo­ziv za­jed­nič­kog upra­vi­te­lja, a u član­ku 44. sta­vak 4. is­to­ga za­ko­na odre­đe­no je da je od­lu­či­va­nje o pos­tav­lja­nju i dje­lo­kru­gu upra­vi­te­lja po­sao iz­van­red­ne upra­ve, te da se suv­las­ni­ci, ako se ne mo­gu usu­gla­si­ti, mo­gu obra­ti­ti su­du da ga on pos­ta­vi.

Suv­las­ni­ci ko­ji ži­ve u ne­kret­ni­ni na ko­joj je us­pos­tav­lje­no vlas­niš­tvo po­seb­nog di­je­la ne­kret­ni­ne, uprav­lja­ju ci­je­lom stva­ri, suk­lad­no odred­ba­ma član­ka 85.-93. Za­ko­na o vlas­niš­tvu i dru­gim stvar­nim pra­vi­ma.

U član­ku 85. sta­vak 1. ZV-a pro­pi­sa­no je da ci­je­lom ne­kret­ni­nom na ko­joj je na jed­nom ili vi­še suv­las­nič­kih di­je­lo­va os­no­va­no vlas­niš­tvo odre­đe­no­ga po­seb­nog di­je­la “uprav­lja­ju suv­las­ni­ci po op­ćim pra­vi­li­ma o uprav­lja- nju suv­las­nič­kom stva­ri, ako tim Za­ko­nom ni­je što dru­go odre­đe­no”. Op­ća pra­vi­la o uprav­lja­nju suv­las­nič­kom stva­ri sa­dr­ža­na su u član­ci­ma 39.-45. ZV-a, me­đu ko­ji­ma je i čla­nak 44. ZV-a, a pre­ma či­jem je stav­ku 4. od­lu­či­va­nje o pos­tav­lja­ju i dje­lo­kru­gu upra­vi­te­lja po­sao iz­van­red­ne upra­ve (od­nos­no ako se suv­las­ni­ci ne mo­gu o to­me su­gla­si­ti, sva­ki od njih mo­že zah­ti­je­va­ti da umjes­to njih o to­me od­lu­či sud u iz­van­par­nič­nom pos­tup­ku).

To bi se pra­vi­lo pri­mi­je­ni­lo da, suk­lad­no član­ku 85. sta­vak 1. ZV-a, Za­ko­nom (ZV-om) ni­je druk­či­je odre­đe­no.

Bu­du­ći da je druk­či­je pro­pi­sa­no, i to član­kom 86. ZV-a (ko­ji se na­la­zi u po­glav­lju ZV-a o vlas­niš­tvu po­seb­nog di­je­la ne­kret­ni­ne), pre­ma ko­jem se upra­vi­telj ime­nu­je gla­so­vi­ma ve­ći­ne suv­las­ni­ka, ra­ču­na­ju­ći pre­ma suv­las­nič­kim di­je­lo­vi­ma, ta spe­ci­jal­na odred­ba is­klju­ču­je pri­mje­nu op­će odred­be o pos­tav­lja­nju upra­vi­te­lja suv­las­nič­ke ne­kret­ni­ne iz član­ka 44. ZV-a.

To zna­či da se u kon­kret­nom slu­ča­ju upra­vi­telj ime­nu­je od­nos­no opo­zi­va pre­ma pra­vi­li­ma re­do­vi­te, a ne iz­van­red­ne upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.