Re­gi­ja u bla­gom plu­su, osim Hr­vat­ske, Ma­đar­ske i Slo­ve­ni­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Bez op­ti­miz­ma Svjet­ska ban­ka ne oče­ku­je fi­skal­ni za­okret do­đe li do re­ba­lan­sa

SNes­lav­na trojka

Hr­vat­skoj se ove go­di­ne oče­ku­je pad BDP-a od 1%, a pr­vi zna­ko­vi opo­rav­ka ne prog­no­zi­ra­ju se pri­je 2013. vjet­ska ban­ka re­vi­di­ra­la je na­ni­že prog­no­ze za europ­sko gos­po­dar­stvo pa za ovu go­di­nu pre­dvi­đa re­gi­ji tek bla­gi rast 1,5 pos­to, uz oz­bilj­ne ri­zi­ke da to bu­de i ma­nje. Zdrav­lju gos­po­dar­sta­va naj­ve­ća opas­nost pred­stav­lja dalj­nja eska­la­ci­ja kri­ze eura te raz­du­ži­va­nje ba­na­ka i mo­guć­nost du­lje re­ce­si­je.

Pre­tvo­re li se iz po­ten­ci­jal­nih ri­zi­ka u stvar­ne, gos­po­dar­ski rast bit će ma­nji za dva pos­to u od­no­su na tre­nut­nu prog­no­zu, is­tak­nu­to je u Re­dov­nom iz­vješ­ću Svjet­ske ban­ke za EU11, ko­je je pr­vi put uklju­či­lo i Hr­vat­sku. Kad je ri­ječ o do­ma­ćem gos­po­dar­stvu, ka­ko je već poz­na­to, eko­no­mis­ti Svjet­ske ban­ke oče­ku­ju pad BDP-a od 1 pos­to, a pr­vi zna­ko­vi opo­rav­ka i rast od 1,5 pos­to za­sad se ne prog­no­zi­ra­ju pri­je 2013.

Ta­ko me­đu 11 ze­ma­lja re­gi­je, ko­je uz do­ma­ću eko­no­mi­ju či­ne Bu­gar­ska, Če­ška, Es­to­ni­ja, Le­to­ni­ja, Litva, Ma­đar­ska, Polj­ska, Ru­munj­ska, Slo­ve­ni­ja, Slo­vač­ka, Hr­vat­ska po­nov­no u nes­lav­noj troj­ki u mi­nu­su uz Ma­đar­sku (–0,4%) i Slo­ve­ni­ju (–1,2%). Naj­br­ži rast 2,9 pos­to oče­ku­je se u Polj­skoj, sli­je­de Litva i Le­to­ni­ja sa 2,3 pos­to, a za Če­šku se pre­vi­đa po­zi­tiv­na nu­la.

Eko­nom­ska te­ma broj je­dan za Hr­vat­sku je pi­ta­nje fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, a ia­ko službenih naj­a­va o mo­gu­ćem re­ba­lan­su pro­ra­ču­na još ne­ma, tr­žiš­ni su­di­oni­ci iš­če­ku­ju in­for­ma­ci­je o tom po­te­zu. U slu­ča­ju re­ba­lan­sa, me­đu­tim, Svjet­ska ban­ka ne oče­ku­je bit­no skre­ta­nje sa za­cr­ta­ne po­li- ti­ke sma­nje­nja ra­sho­da. “Ne oče­ku­je­mo bit­ne pro­mje­ne u fi­skal­noj po­li­ti­ci Vla­de ko­ja je naj­a­vi­la da će se pri­dr­ža­va­ti za­ko­na o fi­skal­noj od­go­vor­nos­ti”, rek­la je glav­na eko­no­mis­ti­ca Svjet­ske ban­ke u Hr­vat­skoj Sa­nja Ma­dža­re­vić-Šuj­ster pri­li­kom pred­stav­lja­nja iz­vješ­ća.

Spri­je­če­no pre­gri­ja­va­nje

Ve­ća iz­ne­na­đe­nja ne oče­ku­ju se ni s Tr­ga bur­ze na ko­jem bi u idu­ćih mje­sec da­na u fotelju gu­ver­ne­ra tre­bao sjes­ti Bo­ris Vuj­čić. “Oče­ku­je­mo nas­ta­vak mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ko­ja je do­sad vr­lo do­bro funk­ci­oni­ra­la i pri­je kri­ze us­pje­la spri­je­či­ti pre­gri­ja­va­nje eko­no­mi- je”, rek­la je glav­na eko­no­mis­ti­ca ban­ke. Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje što su ključ­ni iza­zo­vi Hr­vat­ske do ula­ska u pu­no­prav­no člans­tvo EU, rek­la je da mo­ra­mo za­dr­ža­ti sta­bil­nost jav­nih fi­nan­ci­ja i pri­pre­mi­ti se za pri­hvat sred­sta­va iz fon­do­va.

Ula­skom u EU Hr­vat­ska će go­diš­nje (po­čev­ši od 2014.) upla­ći­va­ti 600 mi­li­ju­na eura u za­jed­nič­ki pro­ra­čun, no na ras­po­la­ga­nju nam se otva­ra i do 1,5 mi­li­jar­di eura fon­dov­skog nov­ca.

Za pov­la­če­nje tih mi­li­ju­na nuž­no je po­bolj­ša­ti vje­šti­ne za­pos­le­ni­ka u ad­mi­nis­tra­ci­ji ko­ja pri­pre­ma pro­jek­te dr­že­ći pri­tom kon­tro­lu nad ukup­nim ve­li­či­nom apa­ra­ta, što će bi­ti iz­a­zov­ni za­da­tak za dr­ža­vu, ka­za­la je.

Os­na­ži­ti po­vje­re­nje

Svjet­ska ban­ka, sto­ji u iz­vješ­ću, pre­po­ru­ču­je vla­da­ma, sre­diš­nji­ma ban­ka­ma te fi­nan­cij­skim re­gu­la­to­ri­ma da os­na­že po­vje­re­nje u fi­nan­cij­ska tr­ži­šta. Mo­ne­tar­na po­li­ti­ka tre­ba­la bi os­ta­ti sta­bil­na da re­gi­ju za­šti­ti od vanj­skih šo­ko­va i pro­ble­ma u euro­zo­ni. Fi­skal­na po­li­ti­ka ze­ma­lja u re­gi­ji pak tre­ba­la bi nas­ta­vi­ti kon­so­li­da­ci­jom ka­ko ne­sre­đe­ne jav­ne fi­nan­ci­je ne bi pos­ta­le iz­vor vo­la­til­nos­ti na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma. Šted­nja bi, me­đu­tim, tre­ba­la uze­ti u obzir vr­lo krh­ke iz­gle­de za gos­po­dar­ski rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.