Po­dat­kov­ni cen­tar Križ gra­di eko­sus­tav za 500 pro­gra­me­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Pr­vo ula­ga­nje FGS-ova Pri kra­ju pr­va fa­za pro­jek­ta vri­jed­nog 140 mil. ku­na

Ia­ko kre­će s ra­dom tek u lis­to­pa­du, PCK je već pri­mio niz upi­ta ve­li­kih tvrt­ki iz Ita­li­je i slo­ven­skih ICT tvrt­ki

Pr­va inves­ti­ci­ja fon­do­va za gos­po­dar­sku su­rad­nju – Po­dat­kov­ni cen­tar Križ (PCK), u ko­ji Nexus FGS pla­ni­ra ulo­ži­ti 140 mi­li­ju­na ku­na, pri kra­ju je pr­ve faze i pri­pre­ma se za otva­ra­nje na­tje­ča­ja za radna mjes­ta. Kre­šo Tro­ha, suv­las­nik i pred­sjed­nik Upra­ve PCK-a, ka­že da će pr­vo za­pos­li­ti dio osob­lja za odr­ža­va­nje, a za­tim će kre­nu­ti i u iz­grad­nju part­ner­ske mre­že.

“Ukup­no će nam tre­ba­ti 50 lju­di na odr­ža­va­nju, što uklju­ču­je pos­lo­ve u ener­ge­ti­ci, stro­jar­stvu i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, a uz to u eko­sus­ta­vu tvrt­ki ko­je bi ra­zvi­ja­le ‘clo­ud’ us­lu­ge za iz­voz pos­to­ji po­ten­ci­jal za 500 rad­nih mjes­ta”, ka­že Tro­ha.

Je­di­ni u re­gi­ji

Po­jaš­nja­va da su po­dat­kov­ni cen­tri, uz op­tič­ke mre­že i br­ze mo­bil­ne mre­že, te­melj­na in­fras­truk­tu­ra za ra­zvoj di­gi­tal­nog druš­tva. U svi­je­tu tak­ve far­me ser­ve­ra gra­de kom­pa­ni­je po­put Fa­ce­bo­oka, Go­oglea i Mi­cro­sof­ta, a dva po­dat­kov­na cen­tra ko­ja gra­di PCK bit će je­di­na tak­va pos­tro­je­nja u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi.

“Naj­bli­ži slič­ni in­fras­truk­tur­ni objek­ti pos­to­je u Mi­la­nu, Be­ču i Bu­dim­pe­šti, a ri­ječ je in­ter­net­skoj in­fras­truk­tu­ri ko­ja po­kre­će lo­kal­nu eko­no­mi­ju i ko­ja je ključna za ra­zvoj hr­vat­skog iz­vo­za di­gi­tal­nih us­lu­ga, od mul­ti­me­di­je do sof­tve­ra”, na­vo­di Tro­ha.

Vi­to­mir Lu­čić, član Upra­ve PCK za mar­ke­ting, ka­že da im je cilj stvo­ri­ti eko­sus­tav in­for­ma­tič­kih tvrt­ki ko­je ra­zvi­ja­ju iz­voz­ne ‘clo­ud’ us­lu­ge. Do­da­je da su im se već po­če­li jav- lja­ti ne­ki hr­vat­ski igra­či, uglav­nom ma­nje iz­voz­ne tvrt­ke. U svi­je­tu slič­ne kom­pa­ni­je, po­put Rac­ks­pa­cea, za­poš­lja­va­ju po 500 struč­nja­ka ko­ji se ba­ve is­klju­či­vo ra­zvo­jem “clo­ud” us­lu­ga, ali nji­hov je cilj to ra­di­ti kroz part­ner­ske tvrt­ke. “Ta­ko su nas­ta­le ne­ke od da­nas naj­poz­na­ti­jih in­ter­net­skih tvrt­ki kao što su Sa­le­sfor­ce, Zo­ho i Drop­box, a za­nim­lji­vo je da su taj po­ten­ci­jal ko­ji će po­nu- di­ti PCK u pu­nom smis­lu pre­poz­na­le ma­hom slo­ven­ske IT tvrt­ke, smje­šte­ne u jed­nom teh­no­po­li­su ne­da­le­ko od Ljub­lja­ne”, ka­že Lu­čić.

Na­vo­di da te tvrt­ke ak­tiv­no po­du­pi­re slo­ven­ska vla­da i niz ti­je­la EU. Po­jaš­nja­va da u Slo­ve­ni­ji ne­ma slič­ne in­fras­truk­tu­re, a u od­no­su na dru­ge zem­lje Hr­vat­ska je u ovoj in­dus­tri­ji vr­lo kon­ku­rent­na. Ma­ri­jan La­lić, član Upra­ve PCK za teh­ni­ku, ka­že da ima­ju po­volj­nu po­nu­du, a k to­me su iz­rav­no spo­je­ni na in­ter­net­ske čvo­ro­ve u Mi­la­nu, Be­ču, Fran­k­fur­tu, Bu­dim­pe­šti i Be­ogra­du te u bu­duć­nos­ti još i sa Sa­ra­je­vom.

Po­ti­caj iz­vo­zu

“Hr­vat­ska se uz to stra­te­ški opre­di­je­li­la za ula­ga­nja u ener­ge­ti­ku što je vr­lo bit­no za bu­duć­nost ovak­vih pro­je­ka­ta”, na­gla­ša­va La­lić.

Kre­šo Tro­ha ka­že da su i pri­je po­čet­ka ko­mer­ci­jal­nog ra­da, pla­ni­ra­nog za lis­to­pad, do­bi­li niz upi­ta od ve­li­kih ta­li­jan­skih tvrt­ki, me­đu­na­rod­nih ope­ra­te­ra, svih ve­ćih do­ma­ćih ope­ra­te­ra te ni­za ba­na­ka i osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va. “Ve­se­li nas što i dr­ža­va, ko­ja je kroz FGS naš suv­las­nik, vi­di stra­te­ški in­te­res da eGo­ver­ment pro­jek­te re­ali­zi­ra na in­fras­truk­tu­ri u Hr­vat­skoj i ta­ko da po­ti­caj ra­zvo­ju lo­kal­nog ICT-a i iz­vo­za”, za­klju­ču­je Tro­ha.

PIXSELL

Vi­to­mir Lu­čić i Kre­šo Tro­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.