Pas­tor gru­pa čes­to u blo­ka­di zbog le­asin­ga

Ne­ko or­di­ni­ra­nost odje­la pro­uz­ro­či­la pro­ble­me

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MAJDA ŽUJO

Tvrt­ka Pas­tor gru­pa biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Do­ma­go­ja Mi­lo­še­vi­ća pro­tek­log se tjed­na opet naš­la u blo­ka­di. Pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske, ra­ču­ni tvrt­ke blo­ki­ra­ni su 19. lip­nja, i to već če­t­vr­ti put ove go­di­ne, a iz blo­ka­de su iz­aš­li 26. lip­nja.

I dok nam je u ve­lja­či Mi­lo­še­vić kao raz­log blo­ka­de na­veo po­s­lje­di­cu stu­pa­nja na sna­gu no­vog Za­ko­na o ro­ko­vi­ma pla­ća­nja, sa­da u Pas­to­ru blo­ka­du objaš­nja­va­ju ti­me što je u pr­voj po­lo­vi­ci ove go­di­ne po­kre­nut pos­tu­pak pri­je­no­sa ukup­no­ga ope­ra­tiv­nog pos­lo- va­nja s tr­go­vač­kog druš­tva Pas­tor gru­pa na tr­go­vač­ka druš­tva u gru­pa­ci­ji.

“U sklo­pu res­truk­tu­ri­ra­nja pris­tu­pi­li smo re­vi­zi­ji di­je­la ugo­vor­nih obve­za, a ti pos­tup­ci su u ti­je­ku. Ne­dav­nu blo­ka­du uz­ro­ko­va­li su ins­tru­men­ti na­pla­te le­asing ku­će zbog ne­ko­or di­ni­ra­nos­ti odje­la na­pla­te i odje­la ugo­vo­ra u ti­je­ku pos­tup­ka ot­ka­zi­va­nja ugo­vo­ra o ope­ra­tiv­nom le­asin­gu”, tvr­di Je­le­na Šar­lah, di­rek­to­ri­ca kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja Pas­tor gru­pe do­da­ju­ći ka­ko od­lu­ka o res­truk­tu­ri­ra­nju za so­bom pov­la­či po­te­ško­će u pra­vo­vre­me- nom pod­mi­ri­va­nju obve­za ko­je je to druš­tvo u svo­jem do­sa­daš­njem pos­lo­va­nju pre­uze­lo.

“Blo­ka­de pos­lov­nih ra­ču­na Pas­tor gru­pe sva­ki put do sa­da uz­ro­ko­va­ne su ins­tru­men­ti­ma osi­gu­ra­nja ko­je je ak­ti­vi­ra­la le­asing ku­ća za ne­pra­vo­vre­me­no pla­ća­nje mje­seč­nog obro­ka ugo­vo­re­nog fi­nan­ci­ra­nja”, ka­že Šar­lah na­po­mi­nju­ći da je jed­na od blo­ka­da u ovoj go­di­ni bi­la uz­ro­ko­va­na in­ter­nom gre­škom jed­ne od pos­lov­nih ba­na­ka. “Una­toč to­me sve obve­ze ove vr­ste pod­mi­ru­je­mo u pot­pu­nos­ti”, po­ru­ču­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.