‘Na na­god­ba­ma će za­ra­di­ti re­vi­zo­ri i Fi­na, nas će iz­ba­ci­ti iz pos­la’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Či­ni se ka­ko i re­vi­zo­ri ko­ji mo­ra­ju da­ti svo­je miš­lje­nje, ali i Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja (Fi­na) ko­ja će vo­di­ti pos­tu­pak na­god­be ho­će os­tva­ri­ti svoju za­ra­du iz pri­sil­ne, od­nos­no po no­vo­me pred­ste­čaj­ne na­god­be, a da se u sklo­pu bor­be pro­tiv ne­lik­vid­nos­ti iz to­ga pos­la ka­ni iz­ba­ci­ti ste­čaj­ne upra­vi­te­lje. Že­li se iz­gu­ra­ti stru­ka, a Fi­ni ko­ja je u pro­ble­mi­ma osi­gu­ra­ti po­sao. To je le­gi­tim­no, ali ne­ka se ta­ko otvo­re­no ka­že”, kri­ti­zi­rao je Ivan Ru­de, pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge ste­čaj­nih upra­vi­te­lja udru­ge, na iz­van­red­noj skup­šti­ni članova udru­ge ko­ja je odr­ža­na u sri­je­du u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri. Na­kon krat­ke ras­pra­ve o Pri­jed­lo­gu za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­noj na­god­bi od­lu­če­no je da se ofor­mi po­seb­no rad­no ti­je­lo ko­je će či­ni­ti is­tak­nu­ti upra­vi­te­lji i upu­ti Vla­di po­pis nji­ho­vih pri­jed­lo­ga. Su­de­ći pre­ma ras­pra­vi, Udru­ga ra­ču­na i na ve­li­ku struč­nu po­moć pro­fe­so­ra Mi­haj­la Di­ke.

“Mar­gi­na­li­zi­ra se ulo­ga i su­da i nas ste­čaj­nih upra­vi­te­lja te se pri­pre­ma te­ren za vo­đe­nje pos­tup­ka na­god­be bez prak­tič-

ci­je­la se pro­fe­si­ja stig­ma­ti

zi­ra kao kri­vac za du­ge ste­ča­je­ve, a to ni­je toč­no

Ivan Ru­de

nog zna­nja i is­kus­tva ste­čaj­nih upra­vi­te­lja ko­je će ta­ko za­mi­je­ni­ti ama­te­ri ko­ji is­pu­nja­va­ju sa­mo for­mal­ne uvje­te”, re­kao je Ru­de na­po­me­nuv­ši da se ci­je­la pro­fe­si­ja stig­ma­ti­zi­ra kao kri­vac za du­ge ste­ča­je­ve što, tvr­di, ni­je toč­no. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju ne­po­treb­no je uklju­či­va­nje re­vi­zo­ra u na­god­be, a naj­s­por­ni­je su ne­pre­ciz­ne odred­be ko­je go­vo­re o ti­je­li­ma ov­la­šte­ni­ma ra­di­ti na pos­ti­za­nju do­go­vo­ra ne­lik­vid­nih i in­sol­vent­nih duž­ni­ka sa svo­jim vje­rov­ni­ci­ma jer su pre­ši­ro­ko pos­tav­lje­ne. U na­god­be­nom vi­je­ću mo­gla bi bi­ti oso­ba ko­je is­pu­nja­va uvje­te kao za ste­čaj­nog upra­vi­te­lja, re­kao je Ru­de, is­tak­nuv­ši da ni­je jas­no za­što u pri­je­do­gu za­ko­na ne sto­ji da će ona bi­ti ime­no­va­na s lis­te ste­čaj­nih upra­vi­te­lja.

Ina­če na iz­van­red­noj skup­šti­ni zbog go­diš­njih od­mo­ra oku­pi­lo se sve­ga tri­de­set ste­čaj­nih upra­vi­te­lja. No ni oni za­pra­vo ni­su ras­prav­lja­li o za­kon­skim rje­še­nji­ma jer su tek po­čet­kom tjed­na do­bi­li naj­no­vi­ju ver­zi­ju na­cr­ta. Tre­ba oče­ki­va­ti da će ste­čaj­ni upra­vi­te­lji za­tra­ži­ti da se pro­ce­du­ra na­god­be ure­di pre­ma Ste­čaj­nom za­ko­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.