Su­glas­nost za JPP u 30 da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uhit­nu pro­ce­du­ru Vla­da je gur­nu­la no­vi za­kon o jav­no-pri­vat­nom part­ner­stvu ko­jim se ubr­za­va re­ali­za­ci­ja pro­je­ka­ta. Pre­ma po­jaš­nje­nju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, za iz­da­va­nje po­čet­nih su­glas­nos­ti rok će sa sa­daš­njih 180 da­na bi­ti spu­šten na 30 da­na na­kon če­ga će se sve faze po­kre­ta­nja okon­ča­ti u ro­ku od šest do 10 mje­se­ci umjes­to 18 ko­li­ko je do­sad naj­ma­nje bi­lo po­treb­no.

Ča­čić je hit­nost pos­tup­ka obraz­lo­žio ve­li­kim pro­ble­mom spo­ros­ti i ne­do­volj­ne tran­s­pa­rent­nos­ti pos­to­je­će­ga za­kon­skog ok­vi­ra iz 2008. prem­da je, ka­ko je i sam is­tak­nuo, Hr­vat­ska jed­na od ri­jet­kih ze­ma­lja u Eu­ro­pi ko­ja ima taj mo­del ure­đen po­seb­nim za­ko­nom. Pri­je do­no­še­nja za­ko­na, na­veo je, re­ali­zi­ra­na su 34 tak­va pro­jek­ta u Va­ra­ždin­skoj te je­dan u Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj žu­pa­ni­ji, dok se do­no­še­njem za­ko­na sve za­kom­pli­ci­ra­lo i ni­je re­ali­zi­ran ni je­dan JPP pro­jekt. Ono što je pak pro­vo­đe­no pod for­mom JPP-a u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va Ča­čić ocje­nju­je da je sa­mo dis­kre­di­ti­ra­lo taj kon­cept.

Bu­du­ći da upra­vo na tom kon­cep­tu Vla­da pla­ni­ra po­kre­nu­ti ve­lik dio inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta za ovu i idu­ću go­di­nu, Sa­bo­ru se pred­la­že no­vo ure­đi­va­nje tog mo­de­la. Pre­ciz­ni­je se de­fi­ni­ra JPP u po­gle­du ri­zi­ka ko­je mo­ra pre­uze­ti pri­vat­ni part­ner ko­ji od jav­no- ga, osim ri­zi­ka ve­za­nog uz fi­nan­ci­ra­nje i gra­đe­nje, mo­ra pre­uze­ti i ri­zik ras­po­lo­ži­vos­ti ili po­traž­nje jav­ne zgra­de, a no­vo je i da se da­je mo­guć­nost ko­mer­ci­jal­no­ga ko­ri­šte­nja jav­ne gra­đe­vi­ne. Jav­ni part­ner mo­ći će na pri­vat­no­ga pre­ni­je­ti pra­vo gra­đe­nja i bez pla­ća­nja nak­na­de, a za­kon ne do­pu­šta da pred­met JPP-a bu­de is­klju­či­vo is­po­ru­ka ro­be ili kon­ce­si­ja za gos­po­dar­sko ko­ri­šte­nje op­ćeg do­bra. Omo­gu­ću­je se i skla­pa­nje ugo­vo­ra na rok du­ži od 40 go­di­na, ali sa­mo ako je ta­kav du­ži rok pro­pi­san po­seb­nim za­ko­nom. Ugo­vo­ri ko­je odo­bra­va­ju Agen­ci­ja za JPP i Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja bit će objav­lji­va­ni u re­gis­tru ko­ji će bi­ti ja­van, a pre­ko ko­je­ga će se mo­ći pra­ti­ti re­ali­za­ci­ja pro­je­ka­ta za nji­ho­va tra­ja­nja. Do is­te­ka pro­ved­be pro­jek­ta jav­ni part­ner mo­rat će pod­no­si­ti iz­vješ­će o re­ali­za­ci­ji sva­kih šest mje­se­ci, a sva­ku iz­mje­nu ugo­vo­ra mo­rat će odo­bra­va­ti Agen­ci­ja i Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja.

PXL

Ra­di­mir Ča­čić, pr­vi potpr. Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.