Pri Ure­du pre­mi­je­ra bit će cen­tar gdje će po­du­zet­ni­ci mo­ći iz­no­si­ti pri­tuž­be na rad ad­mi­nis­tra­ci­je Imat će­mo i ‘pra­vo­bra­ni­te­lja za po­du­zet­ni­ke’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

VVla­da otva­ra mjes­to za pri­ma­nje pri­mjed­bi jer, una­toč sve­mu, oni ko­ji iz­da­ju do­zvo­le čes­to ne vi­de pre­pre­ke u svim gra­na­ma po­du­zet­niš­tva

rlo sko­ro po­du­zet­ni­ci bi pri Ure­du pre­mi­je­ra RH tre­ba­li do­bi­ti je­dins­tve­ni cen­tar za po­moć, gdje bi mo­gli iz­no­si­ti svo­je pro­ble­me i pri­tuž­be na rad do­ma­će ad­mi­nis­tra­ci­je, a sve sa ci­ljem da se ne­ka­ko ubr­za tre­nut­no ta­ko du­ga­čak put od nas­tan­ka po­du­zet­nič­ke ide­je do nje­ne ko­nač­ne re­ali­za­ci­je.

“Raz­miš­lja se o to­me, ali od­lu­ka još uvi­jek ni­je for­ma­li­zi­ra­na”, re­če­no nam je u Vla­di­noj služ­bi za od­no­se s jav­noš­ću. Za sa­da još ne zna­mo ko­li­ko će se lju­di za­pos­li­ti u no­vom ure­du, kak­ve će bi­ti nji­ho­ve kva­li­fi­ka­ci­je za taj po­sao ni­ti ka­da za­po­či­nju s ra­dom.

A kad se pro­jekt re­ali­zi­ra, nes­tat će lu­ta­nja iz­me­đu raz­nih mi­nis­tar­stva i mal­tre­ti­ra­nja s obi­la­že­njem ne­bro­je­nih ure­da. Ide­ja je da svat­ko tko bu­de imao ne­ke pro­ble­me - pri­mje­ri­ce u slu­ča­ju da ga, slu­čaj­no ili na­mjer­no, ome­ta­ju u po­du­zet­nič­koj ak­tiv­nos­ti i go­di­na­ma ga ko­če, ili je zbog ne­čeg dru­gog ne­za­do­vo­ljan ra­dom bi­ro­kra­ci­je - ubu­du­će se, ka­ko na­vo­di No­vi list, mo­že obra­ća­ti iz­rav­no pre­mi­je­ro­vim lju­di­ma.

Os­ni­va­nje no­ve ins­ti­tu­ci­je, svo­je­vr­s­nog “pra­vo­bra­ni­telj­stva za po­du­zet­ni­ke”, po­t­vr­dio je i pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić ko­ji je pri­li­kom in­ter­v­jua RTL-u, za­pam­će­nom po snaž­noj po­dr­š­ci Ra­di­mi­ru Ča­či­ću čak i u slu­ča­ju da ga pr­vos­tu­panj­ski ma­đar­ski sud osu­di zbog iz­a­zi­va­nja pro­met­ne ne­sre­će, iz­ja­vio da se “raz­miš­lja o pro­jek­tu kroz ko­ji bi se po­du­zet­ni­ci­ma otvo­rio pros­tor da na­pa­da­ju i kri­ti­zi­ra­ju jer onaj tko do­no­si od­lu­ke i iz­da­je do­zvo­le čes­to i uz naj­bo­lju na­mje­ru ne­će vi­dje­ti te pre­pre­ke u svim gra­na­ma po­du­zet­niš­tva”.

Ia­ko ide­ja o pro­bi­ja­nju pre­ča­ca iz­me­đu Vla­de i po­du­zet­ni­ka zvu­či za­nim­lji­vo, njo­me se is­to­vre­me­no priz­na­je da se do sa­da ni­je ra­di­lo do­bro jer već pos­to­ji ne­ko­li­ko slič­nih ins­ti­tu­ci­ja, pri­mje­ri­ce pri Mi­nis­tar­stvu obr­ta i po­du­zet­niš­tva. U tom se mi­nis­tar­stvu stal­no ra­di na ubr­za­nju re­ali­za­ci­je po­du­zet­nič­kih ide­ja, pa je ta­ko mi­nis­tar Gor­dan Ma­ras već naj­a­vio znat­ne olak­ši­ce pri otva­ra­nju no­vih tvrt­ki, a sve ka­ko bi se bu­du­će po­du­zet­ni­ke ohra­bri­lo na za­po­či­nja­nje vlas­ti­tog biz­ni­sa.

Sva­ka do­sa­daš­nja hr­vat­ska vla­da za­la­ga­la se, svjes­na spo­ros­ti bi­ro­kra­ci­je zbog ko­je se stra­ni ula­ga­či čes­to bu­ne, za olak­ša­nje ži­vo­ta po­du­zet­ni­ci­ma.

Ta­ko i Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva u svom Stra­te­škom pla­nu 2012.- 2014. spo­mi­nje da se “po­treb­no us­mje­ri­ti pro-

na­la­že­nju ci­lja­nih po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča ko­ji na­mje­ra­va­ju ula­ga­ti te se in­for­mi­ra­ti o nji­ho­vim po­tre­ba­ma, mo­guć­nos­ti­ma i uvje­ti­ma ula­ga­nja. Mi­nis­tar­stvo svim kva­li­fi­ci­ra­nim ula­ga­či­ma sto­ji na ras­po­la­ga­nju za da­va­nje in­for­ma­ci­ja o mo­guć­nos­ti­ma i uvje­ti­ma ula­ga­nja u Hr­vat­sku, o pro­ce­du­ra­ma, tro­ško­vi­ma, do­zvo­la­ma, po­ti­ca­ji­ma i os­ta­lim as­pek­ti­ma ula­ga­nja i pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj”.

U Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva već pos­to­ji služ­ba ko­ja se ba­vi me­đu­na­rod­nom pro­mo­ci­jom RH kao atrak­tiv­ne ula­gač­ke des­ti­na­ci­je kroz sve­obu­hvat­ni skup ins­tru­me­na­ta - op­će in­for­ma­ci­je, in­for­ma­ci­je o sek­to­ri­ma i pro­mo­ci­ja, mar­ke­tin­ške kam­pa­nje, mre­že ve­le­pos­lans­ta­va, inves­ti­cij­ski se­mi­na­ri, a naj­av­lju­je se i iz­ra­da je­dins­tve­nog web por­ta­la za ula­ga­če. No, umjes­to da ubr­za ula­gač­ke pro­ce­se i do­bi­va­nje po­treb­nih do­zvo­la, nas­to­ja­nja raz­nih mi­nis­tar­sta­va sa­mo je za­kom­pli­ci­ra­lo ži­vot po­du­zet­ni­ci­ma. Za­to je ide­ja o tzv. cen­tru za po­moć pos­lo­dav­ci­ma ra­zum­na, pa ma­kar zna­či­la do­dat­no za­poš­lja­va­nje u ad­mi­nis­tra­ci­ji.

FOTOLIA

Već pos­to­ji ne­ko­li­ko ins­ti­tu­ci­ja za po­moć biz­ni­su, ali pre­pre­ke su oči­to ja­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.