Ško­lo­va­ni Hr­va­ti imat će pla­ću od 5500 eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - JO­SI­PA BAN/VLM

Na­tje­čaj za sto­ti­njak ad­mi­nis­tra­to­ra u ins­ti­tu­ci­ja­ma Eu­rop­ske uni­je bit će otvo­ren 13. ruj­na. Ovaj na­tje­čaj, uz onaj ras­pis­ni 21. lip­nja, iz­vr­s­na je pri­li­ka za sva­kog Hr­va­ta želj­nog ra­da u jav­nim služ­ba­ma Eu­rop­ske uni­je. Oni ko­ji se na nje­ga pri­ja­ve ne­će se mo­ra­ti na­tje­ca­ti s os­ta­lim gra­đa­ni­ma dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je. Na­ime, zbog po­tre­be za rav­no­te­žom za­pos­le­ni­ka iz svih dr­ža­va čla­ni­ca EU Hr­va­ti će na ovim na­tje­ča­ji­ma ima­ti pred­nost, is­tak­nuo je An­dre­as Be­neth iz tvrt­ke Ar­bo­re- us, spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za po­moć kan­di­da­ti­ma za pri­pre­mu u za­poš­lja­va­nju u ins­ti­tu­ci­ja­ma EU na pre­da­va­nju “Ka­ko se za­pos­li­ti u ins­ti­tu­ci­ja­ma EU”.

Be­neth je is­tak­nuo pred­nos­ti ko­je če­ka­ju za­pos­le­ni­ke. Pri­je sve­ga to je vi­si­na pla­će ko­ja se kre­će od 4200 eura za pre­vo­di­te­lje i ad­mi­nis­tra­to­re te 5500 eura za struč­ne pre­vo­di­te­lje za pra­vo te si­mul­ta­ne pre­vo­di­te­lje. Po­sao nu­di si­gur­nost uz mo­guć­nost na­pre­do­va­nja. Me­đu­tim, pri­je sa­mog za­poš­lja­va­nja nuž­no je pro­ći stro­go tes­ti­ra­nje ko­je zna tra­ja­ti čak de­vet mje­se­ci. Pr­vi je pred­se­lek­cij­ski is­pit ko­ji se sas­to­ji od ver­bal­nog, ma­te­ma­tič­kog i ap­s­trak­t­nog za­klju­či­va­nja. Sli­je­de grup­ne vjež­be, usme­na iz­la­ga­nja i slič­no u Cen­tru za pro­cje­nu. Ako se i to tes­ti­ra­nje za­do­vo­lji, ime kan­di­da­ta objav­lju­je se na re­zerv­nom po­pi­su iz ko­jeg se suk­lad­no po­tre­ba­ma za­poš­lja­va. Una­toč ri­go­roz­nom tes­ti­ra­nju ins­ti­tu­ci­je EU li­be­ral­nih su kri­te­ri­ja što se di­plo­me ti­če. Kan­di­da­ti se oda­bi­ru na te­me­lju spo­sob­nos­ti, a ne di­plo­me.

PD

No­vi pos­lo­vi u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.