Ac­ci­ona ener­gia

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Vo­de­ća tvrt­ka za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je Ac­ci­ona Ener­gia je s vi­še od 30.000 za­pos­le­nih vo­de­ća svjet­ska tvrt­ka u po­dru­čju ko­ri­šte­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, ima­ju čak 217 vje­tro­par­ko­va u 12 ze­ma­lja svi­je­ta. Li­de­ri su i u po­dru­čju so­lar­nih pos­tro­je­nja, sa­mo u Špa­njol­skoj iz­gra­di­li su ih osam­na­est. Ukup­na sna­ga nji­ho­vi elek­tra­na pre­la­zi osam ti­su­ća MW. Sa­mi di­zaj­ni­ra­ju i pro­izvo­de vje­tro­tur­bi­ne sna­ge 1,5 i 3 me­gawat­ta u tvor­ni­ca­ma u vi­še ze­ma­lja.

Bu­du­ća vje­tro­elek­tra­na

imat će ins­ta­li­ra­nu sna­gu 30 me­ga­va­ta

PXL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.