Zla­tan DE­DIĆ

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Nad­zor­ni od­bor Sa­ra­jev­ske bur­ze smi­je­nio je du­go­go­diš­njeg di­rek­to­ra Zla­ta­na De­di­ća. Na nje­go­vo mjes­to ime­no­van je Ta­rik Kur­be­go­vić, ne­ka­daš­nji vlas­nik bro­ker­ske ku­će ICM Ka­pi­tal. Raz­log smje­ne bi­lo je nes­la­ga­nje oko po­dje­le di­vi­den­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.