Bro­je se i pam­te sa­mo re­zul­ta­ti, a njih još ne­ma

U Hr­vat­skoj još vla­da snaž­na an­ti­po­du­zet­nič­ka i za inves­ti­ci­je ne­po­ti­caj­na kli­ma ko­ja str­ši u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Iza no­ve Vla­de je šest mje­se­ci ra­da, a po­pis pos­tig­nu­ća ko­ja u Vla­di sma­tra­ju naj­važ­ni­jim u tom raz­dob­lju ima­li smo pri­li­ke vi­dje­ti u ne­dav­no pri­god­no objav­lje­noj krat­koj vi­de­oani­ma­ci­ji. U Vla­di su se ta­ko po­hva­li­li pro­ved­bom po­rez­ne re­for­me, efi­kas­ni­jom na­pla­tom du­ga, sma­nje­njem pro­ra­ču­na i ma­njim za­du­ži­va­njem, po­ve­ća­njem nov­ca za za­poš­lja­va­nje, us­pos­ta­vom ka­ta­lo­ga inves­ti­ci­ja, us­kla­đi­va­njem mi­ro­vi­na, sma­nje­nim do­pri­no­si­ma za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, is­pla­tom pro­ra­čun­skih du­go­va pre­ma po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, iz­mje­nom ovr­š­nog za­ko­na, sma­nje­nim po­rez­nim op­te­re­će­njem i do­dat­nim nov­cem za po­ti­ca­nje ma­log po­du­zet­niš­tva, po­ti­ca­njem inves­ti­ci­ja, obra­zo­va­nja, stam­be­nih kre­di­ta...

I, bez sum­nje, ova je vla­da na gos­po­dar­skom pla­nu mno­go ak­tiv­ni­ja od proš­le, no ne bro­ji se ak­tiv­nost, već re­zul­ta­ti. A re­zul­ta­ti tih na­bro­je­nih re­ali­zi­ra­nih mje­ra se i da­lje ne vi­de ili je nji­hov po­zi­ti­van utje­caj za­ne­ma­riv. Na­ime, is­ti­na je da je Hr­vat­ska po­nov­no uš­la u re­ce­si­ju, da sve pro­cje­ne do­ma­ćih i stra­nih ana­li­ti­ča­ra, osim Vla­di­nih, go­vo­re o pa­du BDP-a i ove go­di­ne, da dr­ža­va i da­lje tro­ši vi­še ne­go što za­ra­đu­je, da sta­bil­nost na­še­ga gos­po­dar­stva po­nov­no ovi­si o re­zul­ta­ti­ma tu­ris­tič­ke se­zo­ne, da se sa­mo do­dat­no pro­dub­lju­ju raz­li­ke iz­me­đu dr­žav­nog i jav­nog te pri­vat­nog sek­to­ra, da je sud­stvo pres­po­ro i ne­učin­ko­vi­to, da obra­zov­ni sus­tav ne pra­ti po­tre­be tr­ži­šta ra­da, da ne­ma no­vih inves­ti­ci­ja, da su sto­pe po­re­za na do­ho­dak i so­ci­jal­nih da­va­nja me­đu naj­vi­ši­ma na svi­je­tu, sto­pe po­re­za na do­bit naj­vi­še u re­gi­ji, da i da­lje ima­mo visoku sto­pu ko­rup­ci­je... Ukrat­ko, u Hr­vat­skoj i da­lje vla­da snaž­na an­ti­po­du­zet­nič­ka i za inves­ti­ci­je ne­po­ti­caj­na kli­ma, ko­ja sve ne­ugod­ni­je str­ši u re­gi­ji i ko­ja sve vi­še od­bi­ja stra­ne i do­ma­će po­du­zet­ni­ke.

[Par­ci­jal­ne mje­re] Čim pri­je Vla­da re­al­no sa­gle­da si­tu­aci­ju i re­zi­me svo­ga šes­to­mje­seč­nog ra­da, tim bo­lje. Tre­ba priz­na­ti da se par­ci­jal­nim mje­ra­ma po­put onih na­bro­je­nih u Vla­di­nu spo­tu ne mo­že na­pra­vi­ti oz­bi­ljan pre­okret u Hr­vat­skoj. To ni­je do­volj­no da se za­us­ta­vi kli­za­nje gos­po­dar­stva, da se po­nov­no za­pos­li voj­ska ne­za­pos­le­nih, da se osi­gu­ra­ju vi­še pla­će, mi­ro­vi­ne, bo­lje obra­zo­va­nje, zdrav­s­tvo ni bo­lji stan­dard svih gra­đa­na.

Par­ci­jal­nim mje­ra­ma se sa­mo uz­ro­ku­je do­da­tan ne­red na tr­ži­štu jer se tak­vim ins­tant-rje­še­nji­ma u eko­no­mi­ji kao slo­že­nom ži­vom tki­vu čes­to pos­ti­že baš su­pro­tan efekt od že­lje­nog. Kao do­bar pri­mjer mo­že­mo uze­ti sma­nje­nje os­no­vi­ce po­re­za na do­ho­dak na 8800 ku­na, ko­ja će se sa­da opo­re­zi­va­ti po sto­pi od 40 pos­to, ko­jom se Vla­da po­hva­li­la, a ko­jom smo sa­mo do­dat­no po­di­gli ci­je­nu ra­da u sek­to­ri­ma us­lu­ga s vi­so­ko­obra­zo­va­nim ka­dro­vi­ma kao što je pri­mje­ri­ce sek­tor ICT-a. To će do­dat­no des­ti­mu­li­ra­ti inves­ti­ra­nje u taj sek­tor ko­ji je iz­nim­no va­žan za do­ma­će gos­po­dar­stvo, a re­gi­onal­ni cen­tri tvrt­ki iz sek­to­ra na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja nas­ta­vit će iz­bje­ga­va­ti Hr­vat­sku i tra­ži­ti po­rez­no po­volj­ni­ju lo­ka­ci­ju u re­gi­ji, što si­gur­no ni­je bi­la že­lja Vla­de.

To dak­le ni­je put. Na­ma tre­ba sve­obu­hvat­na struk­tur­na reforma u dr­žav­nom i jav­nom sek­to­ru, ko­ja će sma­nji­ti pre­ko­mje­ran broj za­pos­le­nih, jas­no odre­di­ti od­go­vor­nos­ti bi­ro­kra­ci­je na svim ra­zi­na­ma, po­ve­ća­ti efi­kas­nost i sma­nji­ti tro­ško­ve nji­ho­vih us­lu­ga, tre­ba nam po­ve­ća­na flek­si­bil­nost na tr­ži­štu ra­da, tre­ba nam sma­nji­va­nje pri­sut­nost dr­ža­ve u eko­no­mi­ji, tre­ba nam sma­nji­va­nje op­te­re­će­nja gos­po­dar­stva i tre­ba nam pa­met­na eko­nom­ska ra­zvoj­na po­li­ti­ka.

Na­ša is­pru­že­na ru­ka i po­ziv na part­ner­stvo i da­lje sto­je. Što god tko u Vla­di mis­lio, bez nji­ho­va pri­hva­ća­nja ni u slje­de­ćih šest mje­se­ci ne­će bi­ti bo­lje

Još je­dan­put mo­ram po­no­vi­ti da smo kon­kret­ne mje­re i pre­po­ru­ke za nu­žan za­okret u gos­po­dar­stvu u HUP-u po­nu­di­li u Do­ku­men­tu za ra­zvoj Hr­vat­ske od 2011. do 2015. ko­ji smo sta­vi­li na ras­po­la­ga­nje no­voj vla­di već pri sas­tav­lja­nju pre­diz­bor­nog pro­gra­ma. Ia­ko smo iz­ra­ču­na­li da sve­obu­hvat­no pro­vo­đe­nje mje­ra iz na­šeg do­ku­men­ta u sa­mo jed­nom man­da­tu jam­či po­rast kre­dit­nog rej­tin­ga, znat­no po­ve­ća­nje za­pos­le­nos­ti i stan­dar­da gra­đa­na, Vla­da se ni­je od­lu­či­la pos­lu­ša­ti nas. Re­zul­tat je no­vi za­ron gos­po­dar­stva i, što je naj­go­re, no­vi val bez­na­đa, ne sa­mo u re­do­vi­ma po­du­zet­ni­ka već i ve­ći­ne gra­đa­na.

[Kon­ku­ren­ci­ja] A u tak­voj at­mo­sfe­ri, ko­joj u ve­li­koj mje­ri pri­do­no­si upra­vo Vla­da kons­tant­nim naj­a­va­ma no­vih po­re­za i raz­nih os­ta­lih obli­ka pu­nje­nja pro­ra­ču­na, ig­no­ri­ra­njem sa­vje­ta i pri­mjed­bi te op­će­ni­to miš­lje­nja so­ci­jal­nih part­ne­ra, vr­lo je te­ško pos­lo­va­ti, a pot­pu­no ne­mo­gu­će ra­zvi­ja­ti po­sao, inves­ti­ra­ti, otva­ra­ti radna mjes­ta, pro­bi­ja­ti no­va tr­ži­šta... To bi u Vla­di ko­nač­no tre­ba­li shva­ti­ti. Mo­ra­ju shva­ti­ti da se do­ma­ći pos­lo­dav­ci – hen­di­ke­pi­ra­ni u od­no­su na stra­nu konkurenciju u vi­du go­le­mog pri­ti­ska raz­nih na­me­ta, re­kord­nih ka­ma­ta ko­je mo­ra­ju pla­ća­ti ban­ka­ma te ne­pro­hod­ne bi­ro­kra­ci­je s ko­jom se mo­ra­ju no­si­ti – i da­lje la­vov­ski no­se na tr­ži­štu, no za­li­he su im na re­zer­vi, a sna­ge ima­ju sve ma­nje. Za ma­nje od go­di­ne da­na ula­zi­mo na tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je, što zna­či da će se kon­ku­ren­ci­ja do­ma­ćim po­du­zet­ni­ci­ma na do­ma­ćem tr­ži­štu do­dat­no po­ja­ča­ti i po­sve je oprav­da­no pi­ta­nje ho­će­mo li je mo­ći iz­dr­ža­ti.

Vri­je­me nam cu­ri. Vre­me­na za nu­žan za­okret pri­je ko­nač­nog slo­ma sve je ma­nje. Sa­svim je jas­no da Vla­da sa­ma bez po­dr­ške svih so­ci­jal­nih part­ne­ra i druš­tve­nih ak­te­ra ne mo­že osi­gu­ra­ti do­volj­no sve­obu­hvat­ne i du­bo­ke pro­mje­ne. Na­ša is­pru­že­na ru­ka i po­ziv na part­ner­stvo i da­lje sto­je. Što god tko u Vla­di mis­lio, mi smo si­gur­ni da bez nji­ho­va pri­hva­ća­nja ni u slje­de­ćih šest mje­se­ci u zem­lji ne­će bi­ti ni­šta bo­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.