Ne smi­ju se mi­je­nja­ti ci­je­ne me­di­cin­skih po­ma­ga­la

HUP – Ko­or­di­na­ci­ja spe­ci­ja­li­zi­ra­nih pro­da­va­oni­ca za pro­met na ma­lo li­je­ko­vi­ma i me­di­cin­skim pro­izvo­di­ma odr­ža­la sas­ta­nak s no­vim čel­ni­ci­ma HZZO-A

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

HUP – Ko­or­di­na­ci­ja spe­ci­ja­li­zi­ra­nih pro­da­va­oni­ca za pro­met na ma­lo li­je­ko­vi­ma i me­di­cin­skim pro­izvo­di­ma odr­ža­la je sas­ta­nak u HZZO-u s no­vim rav­na­te­ljem prim. Si­ni­šom Var­gom, dr. med. dent, i su­rad­ni­ci­ma Mar­ti­nom Bo­gut i Du­brav­kom Pe­zelj-Du­li­bi. Sas­ta­nak je odr­žan ra­di ra­zvo­ja i nas­tav­ka ko­mu­ni­ka­ci­je HUP – Ko­or­di­na­ci­je s no­vim vod­stvom Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. Glav­na po­dru­čja o ko­ji­ma su raz­go­va­ra­li na sas­tan­ku, a na ko­ja su pred­stav­ni­ci HUP-ove Ko­or­di­na­ci­je iz­ri­či­to in­zis­ti­ra­li od HZZO-a su slje­de­ća: De­le­gi­ra­nje oso­be za kon­takt u HZZO-u za HUP – Ko­or­di­na­ci­ju Su­dje­lo­va­nje pred­stav­ni­ka HUP-a u Po­vje­rens­tvu za or­to­ped­ska po­ma­ga­la u funk­ci­ji sa­vje­to­dav­nog čla­na bez pra­va gla­sa (ra­di in­for­mi­ra­nja Po­vje­rens­tva o teh­nič­koj i funk­ci­onal­noj stra­ni po­ma­ga­la) Uvo­đe­nje u Po­pis re­zerv­nih di­je­lo­va kod no­vih pro­izvo­da iz po­pi­sa (elek­tro­ni­ka, ba­te­ri­je, po­su­de as­pir. i sl.) kao i ši­re­nje po­pi­sa (nad­stan­dard­na po­ma­ga­la) Iz­mi­je­ni­ti čl. 15. ko­ji pa­ci­jen­ti­ma stva­ra ne­jas­no­će kod pro­pi­sa­nog po­ma­ga­la (već je pret­hod­no dos­tav­ljen upit) Pro­na­ći na­čin za za­dr­ža­va­nje pos­to­je­ćih ci­je­na po­ma­ga­la u uvr­šta­va­nju no­vih is­po­ru­či­te­lja

Mo­guć­nost sla­nja pri­go­vo­ra HZZO-a pre­ma Etič­kom po­vje­rens­tvu os­no­va­nom u HUP – Ko­or­di­na­ci­ji ka­ko bi se uk­la­nja­le ne­pra­vil­nos­ti i ne­dos­ta­ci u pos­lo­va­nju is­po­ru­či­te­lja

Na sas­tan­ku je do­go­vo­re­no da će HUP – Ko­or­di­na­ci­ja dos­ta­vi­ti po­pis pri­mjed­bi na Pra­vil­nik o or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma u pi­sa­noj i e-for­mi kon­tak­to­so­bi u HZZO-u po gru­pa­ma po­ma­ga­la kao i sve do­pi­se ko­je je do sa­da upu­tio HUP.

Is­to­vre­me­no je HUP – Ko­or­di­na­ci­ja in­for­mi­ra­la pred­stav­ni­ke HZZO-a o važ­nos­ti dos­tup­nos­ti po­ma­ga­la te o pro­ble­mi­ma nas­ta­lim uki­da­njem dos­ta­ve po­štom. Ko­or­di­na­ci­ja je uka­za­la na te­ku­će pro­ble­me na te­re­nu ve­za­ne uz sof­tver, pi­sa­nje doz­na­ka li­ječ­ni­ka i upu­te ko­je su nji­ma dos­tav­lje­ne.

Ta­ko­đer, pri­li­ka je is­ko­ri­šte­na da se uka­že na pro­blem ugo­vo­ra o etič­kom ogla­ša­va­nju i fi­skal­noj od­go­vor­nos­ti iz pra­vil­ni­ka ko­ji su od­go­đe­ni, ali i pro­blem skla­pa­nja ugo­vo­ra na 60 da­na. Iz Ko­or­di­na­ci­je su uka­za­li na pra­će­nje fi­nan­cij­skih uči­na­ka pra­vil­ni­ka te nji­hov stav da 2012. go­di­na ni­je do­bar po­ka­za­telj, tj. ne mo­že bi­ti re­fe­rent­na go­di­na za us­po­red­bu i ana­li­zu.

Čla­no­vi Ko­or­di­na­ci­je pred­lo­ži­li su pred­stav­ni­ci­ma HZZO-a edu­ka­ci­je o no­vim pro­izvo­di­ma i no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma ko­je bi bi­le na­mi­je­nje­ne za­pos­le­ni­ci­ma Za­vo­da (po­zi­tiv­na is­kus­tva iz pri­jaš­njih raz­dob­lja). HUP – Ko­or­di­na­ci­ja je pred­la­ži­la, a ra­di funk­ci­oni­ra­nja tr­žiš­no­ga gos­po­dar­stva, i uvo­đe­nje tr­žiš­no

HUP – Ko­or­di­na­ci­ja po­dr­ža­va ak­tiv­nos­ti HZZO-a ve­za­no uz ure­đe­nje tr­ži­šta, po­di­za­nje ra­zi­ne kva­li­te­te us­lu­ge i sta­bi­li­zi­ra­nja tr­ži­šta or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma pri če­mu je pa­ci­jent u glav­nom fo­ku­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.