Ban­ke se ne­će raz­du­ži­va­ti u na­šoj re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

u re­gi­ji sie do­mi­ni­ra­ju aus­trij­ske ban­ke, KO­JE Su ugLAV­NOM PO­VE­ZA­NE S NJE­MAč­KOM Ju­raj Ko­ti­an ana­li­ti­čar Er­ste ban­ke

Ure­gi­ji sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe (SIE) ne oče­ku­je se ve­li­ko sma­nje­nje iz­lo­že­nos­ti europ­skih ba­na­ka pre­ma svo­jim po­druž­ni­ca­ma, sma­tra­ju u Er­ste gru­pi. U naj­no­vi­joj ana­li­zi ko­ju je iz­ra­dio Ju­raj Ko­ti­an sto­ji ka­ko ne­ma stra­ha od sma­nji­va­nja iz­lo­že­nos­ti stra­nih ba­na­ka zbog ra­nji­vos­ti tog di­je­la Eu­ro­pe.

“Ključ­ni raz­log za ogra­ni­če­no raz­du­ži­va­nje u re­gi­ji SIE jest či­nje­ni­ca da su aus­trij­ske ban­ke, ko­je do­mi­ni­ra­ju u kre­di­ti­ra­nju re­gi­je, uglav­nom po­ve­za­ne s Nje­mač­kom te se ne os­la­nja­ju pre­tje­ra­no na iz­vo­re fi­nan­ci­ra­nja iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i pe­ri­fe­ri­je”, sma­tra Ko­ti­an. Do­da­je ka­ko su i zbog svo­je­ga ni­žeg jav­nog du­ga i re­la­tiv­no ma­lo­ga ban­kar­skog sek­to­ra eko­no­mije ze­ma­lja SIE iz­bje­gle “za­ča­ra­ni krug ve­li­ko­ga ban­kar­skog sek­to­ra s vi­so­kim udje­lom fi­nan­ci­ra­nja du­go­va dr­ža­va s ko­jim se bo­re zem­lje po­put Grč­ke i Špa­njol­ske”.

Ako aus­trij­ske ban­ke bu­du po­nov­no iz­lo­že­ne ri­zi­ku, ma­lo je vje­ro­jat­no da će ma­tič­ne ban­ke “spon­ta­no lik­vi­di­ra­ti svoju iz­lo­že­nost tr­ži­šti­ma SIE re­gi­je”. Za raz­li­ku od Er­stea Svjet­ska je ban­ka upo­zo­ri­la ka­ko su ban­kar­ski sek­to­ri dr­ža­va sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe pod­lož­ni raz­du­ži­va­nju ba­na­ka u euro­zo­ni.

FOTOLIA

Ako će aus­trij­ske ban­ke opet ima­ti pro­ble­ma, ma­lo je vje­ro­jat­no da će se pov­la­či­ti iz re­gi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.