Lekcija iz Pe­ve­ca za Vla­du i Sa­bor

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI - SUZANA Varošanec

Ste­čaj Pe­ve­ca ne mo­že bi­ti uzor bu­du­ćim ste­ča­je­vi­ma, ali si­gur­no mo­že pos­lu­ži­ti kao in­s­pi­ra­ci­ja za za­ko­no­dav­ca kak­va su za­kon­ska rje­še­nja po­treb­na da­naš­njem tr­ži­štu

Najbolji kut za sa­gle­da­va­nje i ana­li­zu us­pješ­nog i br­zog okon­ča­nja ste­ča­ja bje­lo­var­skog i za­gre­bač­kog Pe­ve­ca nas­tan­kom no­vo­ga di­onič­kog druš­tva s ve­li­kim bro­jem di­oni­ča­ra biv­ših vje­rov­ni­ka je pos­to­je­ći za­kon­ski ok­vir. Za do­bar i brz is­hod ste­ča­ja ni­je zas­lu­žan Ste­čaj­ni za­kon. On ni­je da­vao po­ti­caj, ne­go je što­vi­še bio pre­pre­ka jer ne poz­na­je ste­čaj gru­pe ko­ja ima vi­še pro­pa­lih tvrt­ki. I zbog to­ga, ali gle­da­ju­ći i sve os­ta­le as­pek­te, pri­mjer je to naj­slo­že­ni­jeg ste­ča­ja ko­ji je us­pio una­toč sve­mu. Je­dins­tven je po vo­lu­me­nu i po to­me se vi­še ne­će po­no­vi­ti slu­čaj da pos­to­ji 750 prav­nih oso­ba vje­rov­ni­ka, go­to­vo 1000 rad­ni­ka, 11 ba­na­ka, de­vet ve­li­kih ne­kret­ni­na di­ljem zem­lje op­te­re­će­nih hi­po­te­ka­ma, tri ses­trin­ske tvrt­ke u re­gi­ji, a da se pa­ra­lel­no vo­de dva odvo­je­na ste­ča­ja ra­di sa­ži­ma­nja u jed­nom pos­tup­ku i u no­vom su­bjek­tu ko­ji je upra­vo po­čeo pos­lo­va­ti kao di­onič­ko druš­tvo iz­van ste­ča­ja.

Ka­ko je to is­pa­la sret­na pri­ča? I to naj­br­že mo­gu­će, u dvi­je go­di­ne, što je pa­ra­doks, jer niz ma­nje slo­že­nih ste­ča­ja­va tra­je go­di­na­ma. Pod­lo­ga je u ljud­skom fak­to­ru svih su­di­oni­ka, od zas­tup­ni­ka vje­rov­ni­ka do ste­čaj­ne upra­ve i struč­nih oso­ba ko­je su osmiš­lja­va­le i iz­ra­di­le ste­čaj­ni plan. Pro­blem Ste­čaj­nog za­ko­na ko­ji ni­je da­vao do­bru pod­lo­gu na­do­mjes­tio je ek­s­trem­ni prav­ni en­tu­zi­ja­zam, a pre­su­di­la vi­so­ka od­go­vor­nost. Svi su­di­oni­ci ko­ji ina­če le­gi­tim­no ima­ju su­prot­ne in­te­re­se us­pi­je­va­li su za­hva­lju­ju­ći vi­so­koj od­go­vor­nos­ti stal­no pos­ti­za­ti kon­sen­zus, po­pu­šta­ti i pri­la­go­đa­va­ti se. Za­kon ne da­je pod­lo­gu za kva­li­tet­nu ko­or­di­na­ci­ju su­prot­nih in­te­re­sa (to je cilj no­vog za­ko­na o pred­ste­čaj­noj na­god­bi) pa su sa­mo za­hva­lju­ju­ći iz­u­zet­nim na­po­ri­ma svih su­di­oni­ka us­kla­đi­va­ni in­te­re­si ka­ko bi se mo­glo for­mi­ra­ti no­vo di­onič­ko druš­tvo. To ih je do­ve­lo do ci­lja. Sa struč­nog as­pek­ta je i pri­je i pos­li­je otva­ra­nja ste­ča­ja pos­ta­ja­la skep­sa – čak na gra­ni­ci pod­smi­je­ha pre­ma ide­ji da u pos­to­je­ćim za­kon­skim uvje­ti­ma i s men­ta­li­te­tom da svi vu­ku na svoju stra­nu – da je mo­guć pre­us­troj. No kon­sen­zus, od­go­vor­nost, pri­lag odi­lji­vost i prav­na kre­ativ­nost do­go­di­la se na ma­lom bje­lo­var­skom tr­go­vač­kom su­du ko­ji je svi­ma po­ka­zao da se iz­u­zet­nim prav­nim en­tu­zi­jaz­mom mo­gu i iz­u­zet­no slo­že­ni ste­ča­je­vi ri­je­ši­ti br­zo i us­pješ­no. Pe­ve­cov ste­čaj sto­ga ne mo­že bi­ti uzor bu­du­ćim ste­ča­je­vi­ma, ali je si­gur­no in­s­pi­ra­ti­van za Vla­du i za­ko­no­dav­ca zbog pi­ta­nja ko­ja za­kon­ska rje­še­nja tr­žiš­na da­naš­nji­ca tre­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.