Ru­si­ja upo­zo­ra­va SAD da joj se ne mi­je­ša u unu­tar­nje pos­lo­ve

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Do­bra vi­jest pred po­če­tak sre­diš­nje tu­ris­tič­ke se­zo­ne: Od 106 pla­ža na po­dru­čju Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je na 103 mo­re je iz­vr­s­ne kak­vo­će, re­zul­tat je is­pi­ti­va­nja mo­ra ko­je provodi žu­pa­nij­ski Za­vod za jav­no zdrav­s­tvo. Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da su uzor­ci mo­ra na svim pla­ža­ma od­go­va­ra­li odred­ba­ma Ured­be o kak­vo­ći mo­ra za ku­pa­nje.

Ru­si­ja je po­zva­la SAD da pro­ci­je­ni mo­gu­će po­s­lje­di­ce usva­ja­nja pri­jed­lo­ga za­ko­na o kaž­nja­va­nju ru­skih duž­nos­ni­ka za kr­še­nja ljud­skih pra­va. “Ame­rič­ke zas­tup­ni­ke po­zi­va­mo da pro­cje­ne mo­gu­će po­s­lje­di­ce”, re­kao je za­mje­nik ru­skog mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Ser­gej Rjab­kov u iz­ja­vi za no­vi­na­re u Mo­sk­vi. “Na­rav­no, uči­nak na na­še od­no­se bit će kraj­nje ne­ga­ti­van”, re­kao je Rjab­kov iz­ra­ziv­ši ogor­če­nost Mo­sk­ve što je nas­tav­ljen rad na “za­ko­nu Mag­nit­ski”. Taj je za­kon za­pra­vo od­lu­ka ame­rič­ke vla­de da sta­vi na “cr­nu lis­tu” oso­be za ko­je SAD tvr­di da su umi­je­ša­ne u ne­ra­zjaš­nje­nu smrt od­vjet­ni­ka Ser­ge­ja Mag­nit­skog, ko­ji je is­tra­ži­vao ko­rup­cij­ske slu­ča­je­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.