U za­pad­noj Eu­ro­pi snaž­no ras­te pro­izvod­nja do­ma­ćeg ka­na­bi­sa

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Pro­izvod­nja ka­na­bi­sa u Eu­ro­pi se po­ve­ća­va i osva­ja sve ve­ći dio tr­ži­šta u od­no­su na ka­na­bi­so­vu smo­lu ko­ju se uglav­nom uvo­zi, obja­vio je Eu­rop­ski cen­tar za pra­će­nje dro­ga i ovis­nos­ti.

“Po­ve­ća­nje uz­go­ja ka­na­bi­sa u Eu­ro­pi sve vi­še je povezano s ko­la­te­ral­nim šte­ta­ma kao što su na­si­lje i sve vi­še kri­mi­na­la”, upo­zo­ra­va agen­ci­ja sa sje­di­štem u Li­sa­bo­nu. “Bel­gi­ja, Dan­ska, Ni­zo­zem- ska, Fin­ska i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja za­bi­lje­ži­le su snaž­no po­ve­ća­nje do­ma­će pro­izvod­nje ka­na­bi­sa u zad­nja dva de­set­lje­ća”, ka­že se u iz­vješ­ću, do­da­ju­ći da se tr­žiš­ni udio ka­na­bi­sa po­ve­ća­va u od­no­su na ka­na­bi­so­vu smo­lu. U dvi­je tre­ći­ne Eu­ro­pe do­mi­ni­ra kon­zu­ma­ci­ja ka­na­bi­sa u obli­ku tra­ve. U de­set dr­ža­va, me­đu ko­ji­ma je i Hr­vat­ska, tra­va či­ni 90 pos­to kon­zu­mi­ra­nog ka­na­bi­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.