Svi bi ogla­ša­va­li na Fa­ce­bo­oku, ali bes­plat­no

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - MAJDA ŽUJO majda.zu­jo@pos­lov­ni.hr

Sve vi­še kom­pa­ni­ja pov­la­či ogla­se s naj­ve­će druš­tve­ne mre­že jer ana­li­ze po­vra­ta na ula­ga­nja po­ka­zu­ju da ulo­že­ni mi­li­ju­ni do­no­se sa­mo sim­bo­lič­nu do­bit

Ka­da je ri­ječ o Fa­ce­bo­oku, svi­ma je već jas­no da je za ogla­ši­va­če pos­tao mjes­to gdje oni jed­nos­tav­no mo­ra­ju bi­ti pri­sut­ni. Na­ža­lost, ogla­ši­va­či sve vi­še pos­ta­ju svjes­ni to­ga da im gla­ša­va­nje na Fa­ce­bo­oku ni­je i nuž­no. Ta­ko je ba­rem po­ka­za­lo naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje ko­je je pro­veo ame­rič­ki ma­ga­zin Adver­ti­sing Age u su­rad­nji sa Ci­ti­gro­upom ka­ko bi do­bio bo­lji uvid u to ka­ko ogla­ši­va­či vi­de Facebook i ko­ji su nji­ho­vi pla­no­vi u tro­še­nju bu­dže­ta na taj ka­nal.

Pro­mje­na ras­po­lo­že­nja

Re­zul­ta­ti su po­ka­za­li ka­ko mno­gi od an­ke­ti­ra­nih sma­tra­ju da su pre­na­pu­ha­ne pri­če o to­me da Facebook ne pru­ža do­volj­no tran­s­pa­rent­ne po­dat­ke, ali i to da pos­to­ji kon­fu­zi­ja ogla­ši­va­ča ka­da je ri­ječ o po­vra­tu inves­ti­ci­je u Facebook kao nje­go­ve us­po­red­be s dru­gim druš­tve­nim, ali i tra­di­ci­onal­nim me­dij­skim ka­na­li­ma.

Čak 86 pos­to is­pi­ta­nih či­ta­te­lja AdAgea po­t­vr­di­lo je da se ko­ris­te Fa­ce­bo­okom kao mar­ke­tin­škim ka­na­lom, ali sa­mo 55 pos­to se ogla­ša­va na Fa­ce­bo­oku, a go­to­vo 88 pos­to is­pi­ta­ni­ka po­di­je­li­lo bi svoj sadržaj na Fa­ce­bo­oku, ali to bi ra­di­je uči­ni­li bez pla­će­nog ogla­sa. Ti su re­zul­ta­ti vr­lo slič­ni i iz­ja­va­ma ogla­ši­va­ča ko­ji sve vi­še pov­la­če no­vac za ogla­ša­va­nje na Fa­ce­bo­oku, po­put Ge­ne­ral Mo­tor­sa, ko­ji je ot­krio ka­ko je sma­njio ula­ga­nja na ogla­ša­va­nje na Fa­ce­bo­oku una­toč to­me što je po­tro­šio de­set­ke mi­li­ju­na do­la­ra ka­ko bi iz­gra­dio i za­dr­žao pri­sut­nost svo­jih auto­mo­bil­skih bren­do­va na toj druš­tve­noj mre­ži.

Od is­pi­ta­nih či­ta­te­lja 47 pos­to priz­na­lo je ka­ko je nji­hov bu­džet za di­gi­tal­no ogla­ša­va­nje ma­nji od 20 pos­to ukup­nog bu­dže­ta za ogla­ša­va­nje, a 50 pos­to je rek­lo ka­ko sve­ga 10 pos­to bu­dže­ta od­la­zi na ogla­ša­va­nje na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ipak, 77 pos­to njih oče­ku­je ka­ko će se bu­džet za di­gi­tal­ni mar­ke­ting po­ve­ća­ti u slje­de­ćoj go­di­ni, a 73 pos­to ih oče­ku­je i po­ve­ća­nje bu­dže­ta za ogla­ša­va­nje na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Ka­ko iz­mje­ri­ti

U po­ve­ća­nje bu­dže­ta za Facebook vje­ru­je njih 56,6 pos­to, a 40 pos­to ih vje­ru­je da će os­ta­ti is­ti. Pri­tom se ve­ći­na sla­že da ogla­ši­vač­ka stra­te­gi­ja i sadržaj na Fa­ce­bo­oku tre­ba­ju bi­ti po­ve­za­ni. Spon­zo­ri­ra­na bi pri­ča ta­ko tre­ba­la bi­ti sa­mo sadržaj pre­tvo­ren u oglas ko­ji će vi­dje­ti vi­še lju­di. Ipak, naj­ve­će pi­ta­nje me­đu ogla­ši­va­či­ma pos­tav­lja se u mje­re­nju utje­ca­ja nji­ho­va tru­da na Fa­ce­bo­oku.

Ve­ći­na is­pi­ta­nih u AdAge­ovu is­tra­ži­va­nju sma­tra da su kli­ko­vi i “laj­ko­vi” naj­važ­ni­ja mje­ra ko­ju ocje­nju­ju, no ka­da je ri­ječ o na­mje­ri kup­nje, 19 pos­to ih je rek­lo da ne zna je li Facebook ko­ris­tan, a vi­še od 13 pos­to sma­tra da je be­sko­ri­san. Sa­mo 55 pos­to is­ka­za­lo je po­zi­ti­van stav o to­me ka­ko je Facebook ko­ris­tan za kup­nju nji­ho­va pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.