‘Ne iz­mis­li­mo li no­ve pro­izvo­de, lo­še nam se pi­še’

I ne­ki ve­li­ki na­ći će se u pro­ble­mi­ma ako se ne po­ra­di na ra­zvo­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BIČAK

Va­paj iz­voz­ni­ka I ne­ki ve­li­ki na­ći će se u pro­ble­mu ako se ne po­ra­di na ra­zvo­ju

Vi­še od 92 pos­to tvrt­ki su mi­kro­t­vrt­ke s dva za­pos­le­na i one ne­ma­ju nov­ca ni­ti mo­guć­nos­ti za ula­ga­nja

Ako Hr­vat­ska ubr­zo ne iz­gra­di učin­ko­vit sus­tav is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja no­vih pro­izvo­da i us­lu­ga, u pro­ble­mi­ma bi se mo­gli na­ći i ne­ki da­nas us­pješ­ni do­ma­ći iz­voz­ni­ci, za­klju­čak je 4. Li­de­ro­va Klu­ba iz­voz­ni­ka ko­ji se pod te­mom “Kak­ve olak­ši­ce za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj tre­ba­ju iz­voz­ni­ci” u če­t­vr­tak odr­žao u Za­gre­bu.

Tom je pri­li­kom po­nov­lje­na za­bri­nja­va­ju­ća či­nje­ni­ca da na­ša zem­lja ula­že sve­ga 0,7 pos­to svog, re­la­tiv­no skrom­nog BDP-a u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj (IR), dok se u EU za tu na­mje­nu tro­ši 2-3 pos­to BDP-a, a u zem­lja­ma po­put SAD-a te “azij­skih ti­gro­va” i mno­go vi­še. Kao ve­lik pro­blem ne­do­volj­nog ra­zvo­ja tog sek­to­ra u Hr­vat­skoj su iz­dvo­je­ni zas­ta­rje­li obra­zov­ni sus­tav, manj­ka­va za­kon­ska re­gu­la­ti­va, ali i ne­po­volj­na struk­tu­ra tvrt­ki u gos­po­dar­stvu. Na­ime, vi­še od 92 pos­to od ukup­nog bro­ja pos­lov­nih su­bje­ka­ta u na­šoj zem­lji či- ne mi­kro­t­vrt­ke s pro­sječ­no dva za­pos­le­na. Ta­ko ma­li pos­lov­ni sus­ta­vi ne­ma­ju nov­ca ni­ti mo­guć­nos­ti da ula­žu u ino­va­ci­je.

Sa­ša Ze­le­ni­ka, po­moć­nik mi­nis­tra zna­nos­ti, ka­zao je da u EU dvi­je tre­ći­ne nov­ca za IR do­la­zi od pri­vat­nog sek­to­ra, a dr­ža­va par­ti­ci­pi­ra s tre­ći­nom. U Hr­vat­skoj je pak omjer 60:40 pos­to u ko­rist dr­ža­ve. Za pri­mjer je na­veo kor­po­ra­ci­ju Nes­tle ko­ja ima vi­še od 5000 znans­tve­ni­ka u svo­jim IR odje­li­ma, dok či­ta­va Hr­vat­ska ima ukup­no 6000 re­gis­tri­ra­nih znans­tve­ni­ka u svim po­dru­čji­ma. Eric­sson NT jed­na je od do­ma- ćih tvrt­ki ko­ja slu­ži za pri­mjer dru­gim iz­voz­ni­ci­ma.

“Po­treb­ne su kon­kret­ne mje­re za po­di­za­nje kon­ku­rent­nos­ti, od ras­te­re­će­nja ci­je­na ra­da do po­ve­ća­va­nja ula­ga­nja za ra­zvoj­no-is­tra­ži­vač­ke ak­tiv­nos­ti. Mi go­diš­nje ula­že­mo 200 mi­li­ju­na ku­na u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, a još to­li­ko nov­ca se po­tro­ši na raz­na po­bolj­ša­nja u pro­izvod­nji”, ka­za­la je Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Eric­sso­na NT. Ko­va­če­vić, či­ja kom­pa­ni­ja je bi­la do­ma­ćin ovo­ga klu­ba, is­tak­nu­la je ka­ko je za­bri­nja­va­ju­će da je udio vi­so­ko­teh­no­lo­škog proi-zvo­da u hr­vat­skom in­dus­trij­skom iz­vo­zu je­dva če­ti­ri pos­to, dok je pri­je 20-ak go­di­na bio ve­ći od 50 pos­to.

Fotolia

0,7% BDP-a Hr­vat­ska ula­že u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, a EU 2-3%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.