Čel­ni­ci eu­ro­zo­ne sas­ta­li se 19. pu­ta od ko­lap­sa Grč­ke

Mer­kel ne že­li za­jed­nič­ki dug, a Mon­ti-hol­lan­de-ra­joy tra­že mje­re

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - T IN BAŠIĆ tin.ba­sic@pos­lov­ni.hr

Bi­ti li ne bi­ti Mer­kel ne že­li za­jed­nič­ki dug, a Mon­ti-Hol­lan­de-Ra­joy tra­že kon­kret­ne mje­re

Ula­ga­či su di­gli glas pro­tiv ban­kar­ske uni­je ka­zav­ši da je za to pre­ra­no, jer još ni­je pos­tig­nu­ta snaž­ni­ja fi­skal­na in­te­gra­ci­ja

Bu­duć­nost eu­ro­zo­ne kao i Eu­rop­ske uni­je ovi­si o to­me ho­će li se na­po­kon čel­ni lju­di čla­ni­ca uni­je us­pje­ti u Bruxel­le­su do­go­vo­ri­ti o spa­so­nos­nim mje­ra­ma. U če­t­vr­tak i pe­tak po­li­tič­ki li­de­ri europ­skih ze­ma­lja sas­ta­ju se 19. put ot­ka­da je eska­li­ra­la kri­za u Grč­koj proš­le go­di­ne i, pre­ma miš­lje­nji­ma mno­gih ana­li­ti­ča­ra, inves­ti­to­ra pa čak i po­li­ti­ča­ra, ovaj sum­mit je “bi­ti ili ne bi­ti”.

Ipak, ako je vje­ro­va­ti jav­nim nas­tu­pi­ma nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, fran­cu­skog predsjednika Franço­isa Hol­lan­dea ili ta­li­jan­skog pre­mi­je­ra Marija Mon­tia, do­go­vor o kon­kret­nim ko­ra­ci­ma te­ško da će se pos­ti­ći.

Ia­ko svi že­le spa­si­ti Eu­ro­pu od pot­pu­no­ga ko­lap­sa i una­toč to­mu što su svi svjes­ni ka­ko je si­tu­aci­ja oz­bilj­na, to­li­ko že­lje­ni i oče­ki­va­ni kon­sen­zus mo­gao bi iz­os­ta­ti.

Ubla­ža­va­nje iz Ber­li­na

Po­s­ljed­nje upo­zo­re­nje pri­li­kom do­la­ska u Bruxel­les dao je ta­li­jan­ski pre­mi­jer Ma­rio Mon­ti, ko­ji je iz­ra­zi­to ne­za­do­vo­ljan dras­tič­nim mje­ra­ma šted­nje ko­je je Ita­li­ja mo­ra­la pro­ves­ti a dru­gi ne, ka­zav­ši da, ako se ne pos­tig­ne do­go­vor, “euro ide k vra­gu”.

“Eu­ro­pa ide pre­ma ka­tas­tro­fi ako se ne bu­de­mo mo­gli do­go­vo­ri­ti na sum­mi­tu”, ja­san je Mon­ti.

Iz­ja­ve An­ge­le Mer­kel ko­je su pret­ho­di­le dvod­nev­nom sas­tan­ku, a ti­ču se euro­obvez­ni­ca i da ih ne­će po­dr­ža­ti dok­le god je ži­va, bla­go su ubla­že­ne u če­t­vr­tak nes­luž­be­nom po­ru­kom vi­so­ko­ga ne­ime­no­va­nog duž­nos­ni­ka vla­de u Ber­li­nu – već pos­to­je me­ha­niz­mi ko­ji mo­gu osi­gu­ra­ti pri­je­ko po­treb­nu po­moć Ita­li­ji i Špa­njol­skoj.

Ri­ječ je o Eu­rop­skom fon­du za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost (EFSF) te­škom 440 mi­li­jar­di do­la­ra, a tu je i Eu­rop­ski sta­bi­li­za­cij­ski me­ha­ni­zam (ESM). No ho­će li Mer­kel iz­lo­bi­ra­ti tak­vo rje­še­nje, ovi­si o ta­li­jan­sko-- fran­cu­sko-špa­njol­skoj “oso­vi­ni” Mon­ti-Hol­lan­de-Ra­joy ko­ji pod hit­no že­le kon­kret­ne ko­ra­ke i mje­re.

Jed­no od tih rje­še­nja ko­je se in­ten­ziv­no spo­mi­nje u po­s­ljed­njim tjed­ni­ma je i stva­ra­nje ban­kar­ske uni­je.

Miš­lje­nje inves­ti­to­ra

No inves­ti­to­ri u Eu­ro­pi su di­gli glas pro­tiv to­ga ka­zav­ši da je pre­ra­no jer ni­je pos­tig­nu­ta snaž­ni­ja fi­skal­na in­te­gra­ci- ja kao ni rje­še­nje o duž­nič­koj kri­zi.

“Eu­ro­pa uop­će ni­je po­du­ze­la ko­ra­ke za ob­nav­lja­nje ure­đe­nog tr­ži­šta du­ga. Gos­po­dar­stva mo­ra­ju mo­ći po­su­đi­va­ti no­vac po pris­toj­noj sto­pi”, ka­zao je Guy de Blo­nay, fond me­na­džer lon­don­skog Ju­pi­ter Fund Ma­na­ge­men­ta.

Nje­go­vo miš­lje­nje di­je­le broj­ni inves­ti­to­ri ko­je je u če­t­vr­tak an­ke­ti­rao Blo­om­berg, a upo­zo­ra­va­ju ka­ko bez snaž­ne fi­skal­ne uni­je ne­ma go­vo­ra o dalj­njim ko­ra­ci­ma.

Bi­lo ka­ko bi­lo, “oči svi­je­ta” upr­te su u Bruxel­les. Eu­rop­ski li­de­ri u pe­tak u 10 sa­ti uju­tro sas­ta­ju se po­nov­no, a oko 13.30 do­go­vo­ri­li su za­jed­nič­ki ru­čak.

Na­kon to­ga kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel žu­ri na­trag u Ber­lin ka­ko bi svo­je par­la­men­tar­ce oba­vi­jes­ti­la o do­go­vo­ru, ako ga uop­će bu­de.

EPA

An­ge­la Mer­kel je u če­t­vr­tak ne­što ubla­ži­la svo­je iz­ja­ve, ali je Ma­rio Mon­ti di­gao svoj glas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.