Euro-pe­trol u jav­noj na­ba­vi lo­vi Inu

La­ni su jav­na po­du­ze­ća i dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je na na­ba­vu naf­t­nih de­ri­va­ta po­tro­ši­li 668 mi­li­ju­na ku­na, dok je 2010. u tu svr­hu po­tro­še­no sve­ga 437 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA/VLM sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Crp­lje­nje pro­ra­ču­na Ri­ječ­ka tvrt­ka u vlas­niš­tvu slo­ven­skog Pe­tro­la ote­la je tr­ži­šte Ini, či­ji udio je pao na 62,6 pos­to

Udio Ine kao vo­de­ćeg do­bav­lja­ča pao je sa 77 na 63 pos­to, a ri­ječ­ki Euro-Pe­trol po­bolj­šao je re­zul­tat za 515 pos­to i uč­vr­stio dru­gu po­zi­ci­ju

Jav­na po­du­ze­ća i dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je la­ni su na jav­nu na­ba­vu naf­t­nih de­ri­va­ta po­tro­ši­le čak 53 pos­to vi­še nov­ca ne­go pret­hod­ne go­di­ne - 2011. je utro­še­no 668,3 mi­li­ju­na ku­na, pre­ma 437,2 mi­li­ju­na u 2010. (ni­su ura­ču­na­ti vi­še­go­diš­nji ok­vir­ni spo­ra­zu­mi).

Ukup­no je ti­je­kom pro­tek­le go­di­ne pro­ve­de­no 517 pos­tu­pa­ka jav­ne na­ba­ve, do­mi­nan­tan udjel Ine na tr­ži­štu sma­njen je sa 76,8 na 62,6, a ri­ječ­ki Euro-Pe­trol se br­zim ras­tom na­met­nuo kao njen glav­ni kon­ku­rent me­đu do­bav­lja­či­ma u jav­noj na­ba­vi, po­ka­za­la je ana­li­za za­gre­bač­ke tvrt­ke Bri­efing e-ser­vi­si, spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za pra­će­nje jav­ne na­ba­ve.

Pre­ma po­da­ci­ma iz oba­vi­jes­ti o sklop­lje­nim ugo­vo­ri­ma, naj­us­pješ­ni­ja je bi­la Ina, ko­ja je sklo­pi­la 194 ugo­vo­ra u ukup­nom iz­no­su od 418 mi­li­ju­na ku­na. Ia­ko je zbog po­ras­ta ci­je­ne naf­te u svi­je­tu, iz­nos za če­t­vr­ti­nu vi­ši ne­go 2010., tr­žiš­ni udjel te kom­pa­ni­je sma­njen je za 14,2 pos­tot­na bo­da. Ina je ops­kr­bi­la i naj­ve­ćeg od ukup­no 363 na­ru­či­te­lja, Ja­dro­li­ni­ju, s vri­jed­noš­ću ugo­vo­ra od 254,2 mi­li­ju­na ku­na.

Dru­go mjes­to za­uzeo je Euro-Pe­trol, tvrt­ka ko­ju je os­no­vao Jo­zo Ka­lem, a od la­ni je u 100-pos­tot­nom vlas­niš­tvu slo­ven­skog Pe­tro­la. Broj ugo­vo­ra ko­je su sklo­pi­li po­ras­tao je sa 79 na 119, a pri­hod im je po­ve­ćan za čak 515 pos­to- sko­čio je sa 34,3 na 211,4 mi­li­ju­na ku­na, što je ne­što vi­še od po­lo­vi­ce pri­ho­da ko­je Ina os­tva­ru­je ugo­vo­ri­ma o jav­noj na­ba­vi. Na do­bar re­zul­tat Euro-pe­tro­la znat­no su utje­ca­li ugo­vo­ri o is­po­ru­ci go­ri­va za HŽ- Vu­ču vla­ko­va, ukup­no vri­jed­na 123,3 mi­li­ju­na ku­na. Me­đu­tim, ove je go­di­ne 280 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan jed­no­go­diš­nji ugo­vor s tom HŽ- ovom tvrt­kom- kao i 900 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan če­tve­ro­go­diš­nji ok­vir­ni spo­ra­zum-pot­pi­sa­la Ina, što će vje­ro­jat­no uč­vr­sti­ti nje­nu po­zi­ci­ju.

Ina i Euro-pe­trol su znat­no is­pred os­ta­lih kon­ku­re­na- ta, pa je ta­ko na tre­ćem mjes­tu Pe­trol Hr­vat­ska, još jed­na tvrt­ka iz gru­pe Pe­trol, s pri­ho­dom ma­njim od 12 mi­li­ju­na ku­na, dok je Lu­ko­il upri­ho­dio 11 mi­li­ju­na ku­na. Po­nu­di­te­lja je la­ni bi­lo 23 - to je tr­ži­šte vr­lo di­na­mič­no, pa se 2011. po­ja­vi­lo čak 14 us­pješ­nih po­nu­di­te­lja kojih ni­je bi­lo u 2010. Me­đu po­nu­di­te­lji­ma je la­ni bio i Na­ci­onal­ni park Brijuni, kao i ne­dav­no uga­še­ni Cro­benz. Objav­lje­no je 416 oba­vi­jes­ti o sklop­lje­nim ugo­vo­ri­ma ili 80 pos­to od ukup­nog bro­ja nad­me­ta­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.