‘HUB je ci­ni­čan, pris­toj­ne ban­ke slat će opo­me­ne’

U Ita­li­ji ne­ma tro­ška opo­me­ne, a u Slo­ve­ni­ji pos­to­ji li­mit

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Na­kon što su ban­ka­ri od­lu­ku Vla­de da sta­ne na kraj prak­si na­pla­ći­va­nja tro­ško­va opo­me­na oci­je­ni­li ne­kons­truk­tiv­nom i štet­nom jer će se po­ve­ća­ti broj ovrha, pot­pred­sjed­nik Vla­de Ra­di­mir Ča­čić uz­vra­tio im je da su ci­nič­ni.

“Nji­ho­va iz­ja­va je ci­nič­na jer će sva­ka pris­toj­na ban­ka i da­lje sla­ti opo­me­nu. S ob­zi­rom na to ko­li­ko ih pri­ku­pe, si­gur­no ima­ju i 10, 15 li­pa ko­li­ko sto­ji tro­šak opo­me­ne”, re­kao je Ča­čić. Bu­du­ći da ban­ke go­diš­nje na ime pro­vi­zi­ja i nak­na­da, u što ula­ze i tro­ško­vi opo­me­na, za­ra­de tri mi­li­jar­de ku­na, HUB-ova kri­ti­ka Vla­di­na po­te­za ne do­la­zi kao iz­ne­na­đe­nje. Umjes­to uki­da­nja tog tro­ška ban­ke bi ra­di­je vi­dje­le ogra­ni­če­nje nje­go­ve vi­si­ne. “Ovaj pro­blem tra­je de­set­lje­ći­ma i do­sad su mo­gli re­agi­ra­ti i HUB i ban­ke, no nit­ko ni­je”, is­tak­nuo je Ča­čić re­kav­ši da u Ita­li­ji ne­ma nak­na­da, a Slo­ven­ci ima­ju li­mit. “Kad po­tro­ša­či ku­pu­ju pro­izvod, bez ob­zi­ra je li ri­ječ o ne­če­mu u tr­go­vi­ni ili o kre­di­tu, u ci­je­ni i ka­ma­ti već pla­ća­ju tro­šak opo­me­ne, oso­bi­to kroz za­tez­ne ka­ma­te”, za­klju­čio je Ča­čić.

Pxl

Ra­di­mir Ča­čić, pot­pred. Vla­de, s no­vi­na­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.