Po­moć­nik mi­nis­tra pod­nio os­tav­ku zbog Plo­mi­na

D. Škr­lec pro­ti­vi se pred­lo­že­noj teh­no­lo­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dan na­kon što je iz­a­zvao pra­vu bu­ru iz­ja­va­ma na struč­nom sku­pu o ne­us­kla­đe­nos­ti teh­no­lo­gi­je ko­ja će se ins­ta­li­ra­ti na pro­jek­tu Plo­min 3 s obve­za­ma pre­ma EU u po­gle­du is­pu­šta­nja ug­ljič­nog di­ok­si­da, po­moć­nik mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša Da­vor Škr­lec pod­nio je os­tav­ku na to mjes­to. Zah­tjev je, ka­ko je na­veo, dao iz osob­nih raz­lo­ga, zbog nas­tav­ka svo­je znans­tve­ne ka­ri­je­re i, ka­ko saz­na­je­mo, po­vrat­ka na za­gre­bač­ki Stro­jar­ski fa­kul­tet.

“O po­je­di­nim inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma imam svo­je struč­no miš­lje­nje ko­je sam i pri­je jav­no iz­no­sio”, po­ru­čio je. No nje­gov is­tup zbu­nio je sve, po­se­bi­ce u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva i HEP-u, bu­du­ći da je Stu­di­ja utje­ca­ja na oko­liš za Plo­min 3 na­kon go­di­nu i pol upra­vo pred tje­dan da­na ko­nač­no pri­hva­će­na i da je u tom su­dje­lo­vao i sam Škr­lec kao pred­sjed­nik Sa­vje­to­dav­nog struč­nog po­vje­rens­tva. Škr­lec je, re­agi­ra­li su u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, is­ko­čio iz svo­jih ov­las­ti, jer u fo­ku­su Mi­nis­tar­stva oko­li­ša tre­ba bi­ti utje­caj oda­bra­ne teh­no­lo­gi­je na oko­liš. Is­ti­ču da je teh­no­lo­gi­ja is­pli­nja­va­nja ug­lje­na ko­ju on su­ge­ri­ra, tek u tes­t­noj fa­zi u svi­je­tu, dok je teh­no­lo­gi­ja oda­bra­na za Plo­min 3, tvr­de, naj­bo­lja ko­mer­ci­jal­na teh­no­lo­gi­ja ko­ja ni­je pre­čes­ta “jer tek do­la­zi”, a ko­jom će svi pa­ra­me­tri one­čiš­će­nja zra­ka i tla bi­ti 20 pos­to bo­lji ne­go sa­da. Ot­por pro­jek­tu ne je­nja­va.

Pred­stav­ni­ci Ze­le­ne ak­ci­je su pro­s­vje­do­va­li pred Mi­nis­tar­stvom, dok profesor i biv­ši HEP-ovac En­co Ti­re­li upo­zo­ra­va da će Plo­min 3 stvo­ri­ti gu­bi­tak od 1,15 mi­li­jar­di eura.

PXL

Po­moć­nik mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša Da­vor Škr­lec vra­ća se na Stro­jar­ski fa­kul­tet i os­ta­je kod to­ga da je iz­a­bra­na po­greš­na teh­no­lo­gi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.